Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ortez ve Protez Programı

  • Derece Lisans
  • Program Tipi Normal Öğretim
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Tam zamanlı program.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Serap ALSANCAK

Tanıtım

Her geçen gün doğuştan ve sonradan olan kazalar, hastalıklar ve yaş alan nüfustaki artış, kol, bacak veya gövde gibi vücut bölümlerinde işlevsel azalmalara veya kayıplara yol açmaktadır. Bu işlevsel veya görünümsel kayıpları en aza indirmek veya ortadan kaldırmak için ortezlere veya protezlere gereksinim duyulur. Teknolojik gelişmelerle bütünleşmiş olan ortez ve protez alanında, prostetist ortetistlere gereksinim hastanelerle sınırlı değildir. Alanın üretim ve uygulama merkezleri ve fabrikalarının iyi öğrenim görmüş prostetist ve ortetistlere gereksinimleri bulunmaktadır. Prostetist ve Ortetist uluslararası meslek sınıflamasında tıpkı diğer hekim, hemşire, fizyoterapist, diyetisyen gibi sağlık ekibinin oldukça önemli bir elemanını oluşturur.  

Programın Amacı

Ortez Protez programında ülkemizde bugüne kadar kurulmamış Prostetik Ortetik disiplinin kurulmasını sağlamak, International Society for Prosthetic and Orthotics (ISPO) sınıflamasında Kategori 1 düzeyi olarak belirlenen ortez-protez lisans eğitimini vermek, üniversite sanayi işbirliğine katkıda bulunan ve multidisipliner ortama adaptasyonu yüksek olan, yenilikçi, potansiyel buluşları ile Ortez-Protez bilimi içinde katma değer oluşturan prostetist ortetistleri yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Fiziksel engelli bireyin prostetik ortotik sorununu bilir, sağlığını geliştirici ve koruyucu ürünleri tasarlar, üretimine bilimsel katkı verir ve uyumlandırır, uygulamalarda teknolojik ürünlerden yararlanır, bu ürünlerin özelliklerini ve fonksiyonlarını inceleyerek gerektiğinde yeni ve özgün tasarımlar yapabilir, prostetik ortetik bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilir, robotik, elektronik ve kontrol sistemleri teknolojisinin yaşamın her alanına girdiği günümüzde, bu teknolojiyi fonksiyonları azalmış veya kaybolmuş bireylerin kullanabilmelerine uygun hale getirilmesinde prostetik ortotik bilgi ve becerisi ile katkıda bulunur, uygulamalarda kişilerarası iletişim becerilerini kullanır, hayat boyu öğrenme ile bireysel gelişimini sürdürür, eğitim ve araştırma projelerinde görev alır, uluslararası standart ve etik kodlara uyar, disiplinlerarası ekip çalışması yapar. 
Disiplinlerarası işbirliği ve ekip çalışmasını benimseyerek, eleştirel bakış açısıyla sorunları tartışma, öneriler sunma, eşgüdüm sağlama ve hizmet geliştirme
Toplumun sağlığını ve yaşam kalitesini geliştirmek amacıyla evrensel etik ilkeler, insan hakları, toplumsal, bilimsel, kültürel değerler doğrultusunda; özgün proje, araştırma ve program planlama, uygulama, süreci izleme ve değerlendirme
Sağlık bilimleri ile ilgili mevzuata ve kalite yönetimi süreçlerine uygun davranma, politika geliştirmeye katkı sağlama
Alanı ile ilgili diğer meslek gruplarındaki kişi ve kurumlarla etkin iletişim kurarak, bilgilerini paylaşma, hizmet alan bireyi bilgilendirme, bilgileri gizlilik ilkesine uyarak kaydetme
Ortez ve protez alanına özgü mesleki proje, araştırma ve etkinlikleri planlama, uygulama, yürütme ve süreci izleyip değerlendirme
Birey olarak mesleği ile ilgili mevzuata, insan haklarına, toplumsal, bilimsel, kültürel değerlere ve mesleki etik ilkelere uygun davranma
Birey olarak çevre, koruma, iş sağlığı ve güvenlik konularında yeterli bilince sahip olma
Yapay uzuv ve/veya yardımcı cihaz gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için uygulanacak ortez -protezleri güncel teknoloji ve gerekli malzemeleri kullanarak yapar.
Ortez ve Protez alanı ile ilgili kazandığı bilgileri kanıta dayalı olarak değerlendirme, yorumlama, süreçte karşılaşılan problemleri çözme, yaratıcı düşünce becerisi ile çözüm önerileri geliştirme, süreci raporlama, izlem çalışmalarını yürütme
Ortez ve Protez alanı ile ilgili yeterli, güvenilir ve güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma
Ortez veya Protez uygulanması gereken bireylerin doğru değerlendirilme yöntemleri kullanılarak değerlendirilmesi, uygun ortezlerin veya protezlerin tasarlanması, üretilmesi ve uygulanması bilgisine sahip olma
Ortez veya Protez gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanmaları için uygulanacak cihazları ileri teknoloji ve gerekli malzemeleri kullanarak yapma becerisine sahip olma
Ortez veya Protez kullanıcıları, kurumlar, kuruluşlar, meslektaşlar ve diğer ekip üyeleri ile kişiler arası uyum becerilerini kullanarak etkili iletişim kurma

Kazanılan Derece

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Kariyer Seçenekleri

Ortez-Protez Bölümü’nden mezun olan kişiler; prostetik,  ortotik üretim ve uygulamaların yapıldığı devlet, üniversite ve özel hastanelerin protez ve/veya ortez laboratuvarında prostetist ortotist olarak görev alabilecekler, sanayi ile işbirliği içerisinde protez ve ortezlerin aksamlarının üretimi ile ilgili atölyelerde çalışma yapabileceklerdir. Kendi açtıkları Ortez-Protez merkezlerinde hizmette bulunma ile kendi açtıkları bu merkezlerin veya başka Ortez-Protez Yapım ve Uygulama merkezlerinin mesul müdürü olabileceklerdir. Bununla birlikte hazır ortezlerin modifikasyonu, uygulaması ve satışı ile ilgili de devlet ve özel hastanelerde görev yapabileceklerdir. Üniversitelerde ve araştırma kurumlarında mezuniyet sonrası eğitimlerine devam eden prostetist-ortotistler ise bilim uzmanı prostetist-ortetist ve bilim doktoru prostetist-ortotist unvanları ile akademik görev alabilirler. 

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur. Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir:  Puanlar Notlar Katsayılar 100+  A+  4,00  90-100  A  4,00  85-89  B1  3,50  80-84  B2  3,25  75-79  B3  3,00  70-74  C1  2,75  65-69  C2  2,50  60-64  C3  2,00  50-59  F1  1,50  49 ve aşağısı  F2  0,00  F3 0,00  F4 0,00  A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder.  Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır. Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır.  F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız.  F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız.  F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.