Sağlık Bilimleri Fakültesi

Çocuk Gelişimi (2009-2019) Programı

  • Derece Lisans
  • Program Tipi Normal Öğretim
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.

Tanıtım

Çocuk Gelişimi Bölümü , 0-18 yaşlar arasındaki normal gelişim gösteren, engeli olan, korunmaya muhtaç, çalışan, mülteci, suça itilmiş çocuklar ile hastanede yatan çocukların zihinsel, dil, motor, sosyal, duygusal gelişimlerini ve öz bakım becerilerini değerlendirebilen,  tüm gelişim ve beceri alanlarını destekleme konusunda çocuğa, aileye, eğitimciye ve topluma hizmet sunan Çocuk Gelişimcisi yetiştirmektedir. Bu programdan mezun olanlar çeşitli özel ve kamu kurumlarında Çocuk Gelişimcisi olarak görev yapmaktadırlar. Toplumun temelini oluşturan çocukların farklı alanlardaki gelişimlerini ortaya koymak ve her yönden desteklemek, ailelere ve eğitimcilere bu konuda rehberlik etmek, uygun eğitim programlarının oluşturulabilmesi açısından gerekli yönlendirmeleri yapmak ve toplumu bilinçlendirmek gibi önemli görevleri üstlenen Çocuk Gelişimciler; her yönden sağlıklı, başarılı bireylerden oluşan, çağdaş ve bilinçli bir toplum için önemli rol oynamaktadırlar. Aileye ve çocuğa ilişkin sorunların giderek artması ve çeşitlenmesi, Çocuk Gelişimi alanının önemini giderek daha fazla ortaya koymaktadır. Çocuk Gelişimi programından öğrenciler, çocukların tüm gelişim alanlarında gelişim düzeylerini belirleme, gelişim düzeylerine uygun programlar hazırlama ve çevre düzenlemesi yapma, çocuğun farklı alanlardaki gelişimlerini takip etme ve yeni düzenlemeler yapma ve eğitim programları hazırlama, ailelere, çocuk gelişimi alanında hizmet veren kişilere, kurum ve kuruluşlara alanla ilgili danışmanlık verme ve işbirliği yapma, toplumu bu konularda bilinçlendirme ve çocuk - aile ile ilgili disiplinlerle koordinasyon kurma çalışma formasyonu ile donatılmış olarak mezun olmaktadırlar.  Çocuk Gelişimi Lisans Programından mezun olabilmek için programda belirtilen dersler ve mezuniyet tezinden ve stajdan başarılı olunması  ve  152 kredinin alınması zorunludur.  Çocuk Gelişimi öğretim programı içerisinde altıncı yarıyılın bitiminde gerçekleştirilmesi planlanan yaz stajı öğrencinin çocuk gelişimi ile ilgili mesleki bilgiyi yaparak ve yaşayarak öğrenmesini sağlamayı amaçlamaktadır.  Staj; bölüm öğretim üyeleri ve yardımcılarının denetimi altında alanda uygulanır. Üçüncü yılın sonunda öğrencilerden sağlık ocakları, ana-çocuk sağlığı merkezleri, hastaneler, halk eğitim merkezleri, okul öncesi eğitim kurumları, özel eğitim kurumları, psikolojik danışma ve rehberlik merkezleri ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlarda altı hafta süreyle yaz stajı yapmaları istenmektedir. Bu doğrultuda öğrencilerin üç yıl boyunca almış oldukları mesleki bilgileri kullanarak uygulama imkanına sahip olmaları, bu yolla aldıkları teorik bilgileri pekiştirmeleri ve dördüncü yılda alacakları derslerle ilgili olarak yapacakları diğer uygulamalara bir temel oluşturmaları amaçlanmaktadır. Programdan mezun olanlara “Çocuk Gelişimci” unvanı verilmektedir.  

Programın Amacı

Çocuk Gelişimi Bölümü’nün amacı; 0-18 yaşlar arasındaki normal gelişim gösteren, engeli olan, korunmaya muhtaç, çalışan, mülteci, suçlu çocuklar ile hastanede yatan çocukların zihinsel, dil, motor, sosyal, duygusal gelişimlerini veözbakım becerilerini değerlendirebilen, tüm gelişim ve beceri alanlarını destekleme konusunda çocuğa, aileye, eğitimciye ve topluma hizmet sunan Çocuk Gelişimcisi yetiştirmektir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Çocuk gelişimi alanı ile ilgili kavramları, kuramları, ulusal ve uluslar arası uygulamaları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar. Çocukların gelişim ve öğrenme özellikleri ile gelişimsel bozuklukları ve öğrenme güçlüklerini açıklar. Çocuk gelişimi alanı ile ilgili eğitim programları, öğretim yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
Çocuk gelişimi alanı ile ilgili kavramları, kuramları, ulusal ve uluslararası uygulamaları ve kavramlar arası ilişkileri açıklama
Çocukların gelişim ve öğrenme özellikleri ile gelişimsel bozuklukları ve öğrenme güçlüklerini açıklama
Çocuk gelişimi alanı ile ilgili eğitim programları, ölçme ve değerlendirme yöntemlerini ile öğretim yöntem ve tekniklerini açıklama
Çocukların gelişimlerini farklı ölçme yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirme ve takip etme
Çocuk gelişimi ile ilgili eğitim programlarının felsefesini, genel özelliklerini ve ögelerini eğitim programlarında kullanma
Çocukların gelişim özellikleri ve bireysel farklılıklarını dikkate alarak eğitim programları hazırlama, uygulama ve değerlendirme
Özel gereksinimli çocukların gelişim özellikleri ve bireysel farklılıklarını dikkate alarak eğitim programı hazırlama, uygulama ve değerlendirme
Alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceleme, sorunları ortaya koyma
Ailelere yönelik rehberlik ve danışmanlık çalışmalarında gerekli olabilecek etkili öğretim ve iletişim yöntemlerini kullanma
Teknolojiyi planlama ve öğrenme sürecinde etkili olarak kullanma
Çocuk gelişimi uygulamalarında karşılaşılan ve öngörülmeyen sorunları çözmek için bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alma, sorunlara kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri sunma
Çocuk gelişimi ile ilgili özgün ürün, proje ve etkinlikler geliştirme, bu çalışmaları yönetme, süreci izleyip değerlendirme
Alanı ile ilişkili diğer meslek gruplarındaki kişi ve kurumlarla iletişime girerek, bilgilerini paylaşma, sorunları tartışma ve öneriler sunma
Farklı özellikteki çocukların topluma kazandırılması için çocuğu, aileyi ve eğitim kurumunu içine alan çok yönlü bir yaklaşımla uygun stratejiler geliştirme ve uygulama
Çocuk gelişimi ile ilgili bilgilerini uygulamalarında etkin bir şekilde kullanma

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Çocuk Gelişimi alanında "lisans derecesi" (Bachelor of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Çocuk gelişimciler ,Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu’nda, Özürlüler İdaresi Başkanlığı’nda, Devlet Planlama Teşkilatı’nda, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtlarında, Sağlık Bakanlığı Aile Sağlığı Merkezlerinde ve hastanelerde, Çocuk hastaneleri ve hastane okullarında, Adalet Bakanlığı’na bağlı çocuk mahkemelerinde ve eğitim evlerinde,Milli Eğitim Bakanlığı; Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’nde, Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nde, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde, Halk Eğitim Merkezlerinde, Talim Terbiye Genel Kurulu’nda, Anaokullarında, Özel eğitim, bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde, Radyo ve televizyondaki çocuk ve gençlik programlarının ve eğitim programlarının hazırlanması ve yürütülmesinde, Çocuk tiyatrolarında ve çocuk filmlerinde, Çocuklara yönelik kitap, dergi, gazete gibi yayınların hazırlanmasında, Eğitsel oyuncak üretiminde, UNICEF, ILO ve gönüllü kuruluşlarda, Sivil Toplum Örgütlerinde uzman, danışman, kurucu, idareci, denetimci olarak görev yapmaktadır.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.