Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Yönetimi (2015-2019) Programı

  • Derece Lisans
  • Program Tipi Normal Öğretim
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Tam zamanlı program.
  • Program Direktörü Prof. Dr. İsmail AĞIRBAŞ

Tanıtım

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi içerisinde yer alan Sağlık Yönetimi Bölümü Ders Programı’nın toplam kredisi 170’dir. Ders programı içerisinde IV. Yarıyıl sonunda yaz stajı yapılmaktadır. Sağlık Yönetimi Programı genel kültür bilgisi, yönetim alan bilgisi (işletme, muhasebe, ekonomi hukuk) sağlık kurumları yönetimi meslek bilgisi (sağlık hizmetleri yönetimi, sağlık kurumlarında örgütsel davranış, sağlık kurumlarında finansal yönetim, sağlık kurumlarında maliyet muhasebesi, sağlık kurumlarında kantitatif teknikler, sağlık ekonomisi, sağlık planlaması, sağlık politikası, sağlık hukuku, sağlık kurumlarında pazarlama vb. ) ve becerisi (alan uygulaması) kazandıran derslerden oluşmaktadır. Programdan mezun olacak öğrenciler "Sağlık Kurumları Yöneticisi" unvanı almaktadır. Program süresi 4 yıldır. Dönem ve yaz stajları için Ankara Üniversitesi Hastanelerinden, ayrıca diğer kamu ve özel sağlık kurum ve hastanelerinden yararlanılmaktadır. Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatı da, staj yapılacak kurumlar arasındadır. 

Programın Amacı

Sağlık Yönetimi Bölümü’nün amacı, sağlık sistemi amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik olarak planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve denetim fonksiyonlarına ilişkin kavram, ilke, kuram, model ve tekniklerin sistematik ve bilinçli bir şekilde uygulanması bilgi ve becerisine sahip, uluslararası nitelikte sağlık yöneticilerini yetiştirmek ve sağlık kurumları yönetimi alanında yürütülecek araştırmalar ile bilimsel bilgi birikimine katkıda bulunmaktır.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Sağlık yönetimi alanı ile ilgili kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olma ve uygulama; Sağlık kuruluşlarının idari, mali ve teknik yapısını anlama; beşeri, hukuki ve tıbbi süreçlerini analiz edebilme ve yönlendirebilme bilgi ve becerisi kazanma; Sağlık sistemlerinin yapısını ve özelliklerini kavrama, sağlık politikalarını analiz edebilme; Sağlık kuruluşlarının bilişim sistemleri ve teknolojiyi yönetme bilgi ve becerisine sahip olma ve etkili bir şekilde kullanabilme.
Yönetim, hukuk, muhasebe-finans ve ekonomi bilimi ile ilgili kuramsal bilgilere sahip olur Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir
Sağlık kurumları yönetimi alanı ile ilgili kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olur
Ulusal ve uluslararası sağlık sistemlerinin bileşenlerini ve sağlık politikalarını yorumlama konusunda bilgi sahibi olur Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar
Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur
Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur
Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, bilgi ve teknoloji sistemleri alanlarında uygular
Bilgi teknolojilerini sağlık kurumları yönetimi sürecinde etkili olarak kullanır
Sağlık kurumları yönetimi sürecinde ortaya çıkan sorunlarda eleştirel ve yaratıcı düşünme, karar verme ve problem çözmede bilimsel yöntem ve teknikleri kullanır
Alanıyla ilgili verileri analiz eder, değerlendirir ve yorumlar
Sağlık kurumları yönetimi ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü inceler ve değerlendirir
Görev aldığı birimde liderlik özellikleri sergiler
Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır giriniz.
Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir
Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular
Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir; değişime, yeniliğe ve girişimciliğe açık olur
Yabancı dil bilgisini kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar
Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer
Yazılı ve sözlü iletişimde, doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur
Sağlık kurumları yönetimi ile ilgili konularda düşüncelerini, çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak kurum içi ve kurum dışı ilgili taraflarla paylaşır
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır
Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır
Alanı ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun davranır
Ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar değerlendirir

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Sağlık Yönetimi alanında "lisans derecesi" (Bachelor of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Sağlık Yönetimi alanı, son derece geniş bir kapsama ve yeni istihdam alanı çeşitliliğine sahiptir. Sağlık alanında özel sektörde ve kamu örgütlerinde bu program tarafından yetiştirilecek insan gücüne gereksinim duyulmaktadır. Uluslararası finans kurumlarınca desteklenen birçok proje, bu alanda uzmanlık kazanmış insan gücüne gereksinim duymaktadır. Program mezunları sağlıkla ilgili tüm örgütlerde idari ve yönetsel kadrolarda çalışabilir. Dünya’da ve Türkiye’de yürütülen sağlık reformları, sağlık sektöründeki eğilimler ve bunlara ilişkin dokümanlar (TUBİTAK Vizyon 2023 Sağlık Sektörü Raporu ve Sağlık Bakanlığı Reform Dokümanları, Sayıştay Raporları, Kalkınma Planları, TODAİE Raporları), Sağlık Yönetimi Mezunlarına giderek daha artan oranlarda ihtiyaç duyulacağını göstermektedir.  Mezunların çalışma alanları ile ilgili bazı önemli birimler aşağıda sunulmaktadır; -          Sağlık Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı (Teftiş Kurulu dahil), -          Kamu ve özel sağlık kurumları (hastane, tıp merkezi, poliklinik, evde bakım merkezi, diyaliz merkezi, teşhis  merkezi,, ağız ve diş sağlığı merkezi vb.), -          Sigorta Şirketleri, -          Sosyal Güvenlik Kurumu, -          Değişik düzeylerde sağlık hizmeti yürüten özel ve gönüllü kuruluşlar (Kızılay Genel Müdürlüğü, vb.), -          Öğretim elemanı olarak çalıştırılmak üzere üniversitelerin benzer eğitim veren bölümleri ve programlarında sağlık yönetimi ve benzeri dersleri olan bölümler, -          Sağlık subayı olarak çalıştırılmak üzere Silahlı Kuvvetler, -          İlaç ve tıbbi sarf malzeme şirketleri, -          Basın ve yayım kurumlarının sağlıkla ilgili birimleri.   

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.