Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sosyal Hizmet (2007-2019) Programı

Tanıtım

Programı bitirdikten sonra öğrenciler, sosyal hizmet uygulama alanları (sağlık, eğitim, sosyal güvenlik, yerel yönetimler), sosyal hizmet kuramları (sistem, ekolojik ve güçlendirme), insan gelişimi ve sosyal çevre, sosyal hizmet araştırma yöntemleri, etik ilke ve değerleri hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Farklı müracaatçı grupları ile uygulama yapma becerisi kazanacaklardır. Planlı değişim süreci yeteneğini elde edecekler ve uygun bilgiyi toplayarak sosyal analiz, değerlendirme ve rapor oluşturabileceklerdir.    

Programın Amacı

Sosyal Hizmet Programının amacı, ülke ihtiyaçlarına öncelik vererek ulusal ve evrensel değerleri benimseyen bir yaklaşımla çalışacak, sosyal iyileştirmeyi ve toplumsal örgütlenmeyi sağlayacak, sosyal kurumların ve sosyal politikaların gücünü ortaya koyacak meslek elemanları yetiştirmektir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Programı bitirdikten sonra öğrenciler, sosyal hizmet uygulama alanları (sağlık, eğitim, sosyal güvenlik, yerel yönetimler), sosyal hizmet kuramları (sistem, ekolojik ve güçlendirme), insan gelişimi ve sosyal çevre, sosyal hizmet araştırma yöntemleri, etik ilke ve değerleri hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Farklı müracaatçı grupları ile uygulama yapma becerisi kazanacaklardır. Planlı değişim süreci yeteneğini elde edecekler ve uygun bilgiyi toplayarak sosyal analiz, değerlendirme ve rapor oluşturabileceklerdir.  
Sosyal hizmet uygulama alanları (sağlık, eğitim, sosyal güvenlik, sivil toplum, yerel yönetim gibi) hakkında bilgi sahibi olur
Sosyal hizmet kuramları (sistem, ekoloji, güçlendirme kuramı gibi) hakkında bilgi sahibi olur
İnsan gelişimi ve sosyal çevre hakkında bilgi sahibi olur
İletişim becerileri (bireyle, ailelerle, gruplarla ve farklı toplumsal gruplarla) hakkında bilgi sahibi olur
Yönetim ve yönetim süreçleri (özel ve kamu sosyal hizmet kurum ve kuruluşlarının yönetimi) hakkında bilgi sahibi olur
Sosyal hizmette araştırma yöntem ve teknikleri hakkında bilgi sahibi olur
Mesleki etik, ilke ve değerler hakkında bilgi sahibi olur
Farklı müracaatçı gruplarıyla sosyal hizmet uygulaması hakkında bilgi sahibi olur
Her düzeydeki müracaatçılar için benzerlik ve farklılıkları dikkate alarak planlı değişme sürecini (bağlantı kurma, tanı ve değerlendirme, planlama, uygulama, uygulamayı değerlendirme, sonlandırma ve izleme) gerçekleştirme becerisi
Sosyal hizmet uygulama alanları, (Sağlık, eğitim, sosyal güvenlik, sivil toplum, yerel yönetim), sosyal hizmet kuramları (sistem, ekoloji, güçlendirme kuramı), insan gelişimi ve sosyal çevre, iletişim (bireyle, ailelerle, gruplarla ve farklı toplumsal gruplarla), yönetim ve yönetim süreçleri (özel ve kamu sosyal hizmet kurum ve kuruluşlarının yönetimi), araştırma yöntem ve teknikleri, mesleki etik, ilke ve değerler ile farklı müracaatçı gruplarıyla sosyal hizmet uygulaması becerisi
Sosyal inceleme, değerlendirme ve rapor hazırlamak için uygun bilgileri ayırt etme ve toplama becerisi,
Araştırma sonuçlarını ve mesleki literatürü yorumlama becerisi
Kurumlararası ilişki, iletişim ve ortak hizmet geliştirme becerisi
Profesyonel sosyal hizmet uygulaması bağlamında eleştirel düşünebilme becerisi
Sosyal hizmet mesleği ve disiplininin etiği ve değerleri doğrultusunda, farklılığın pozitif değerini kabul ederek uygulama yapabilme becerisi,
Sosyal hizmet mesleği ile ilgili görev hak ve sorumlulukları belirleyen, mesleki etik, norm ve standartlara uygun davranır
Sosyal adalet ve hak temelli yaklaşımı toplumsal, bilimsel, kültürel ve mesleki değerler çerçevesinde benimser
Sosyal işlevselliği geliştirmek ve toplumsal değişimi kolaylaştırmak için birey, aile, grup, kurum, topluluk, toplum ve küresel bağlamda uygulama yapma anlayışı geliştirir
Her düzeyde sosyal hizmet müdahalesi rollerini üstlenme ve müracaatçı sisteminin gereksinimleri ile kaynakları eşleştirme konusunda aktif sorumluluk alır
Her düzeyde sosyal hizmet uygulamasına rehberlik eden kavramsal çerçeve ve perspektifleri, kuramsal yaklaşımları ve modelleri kullanır
Her düzeyde müracaatçı sisteminde planlı değişim sürecini kullanır
Bilgi, beceri, değer ve tutumları ile topluma model olur ve yaşam boyu öğrenme anlayışını benimser

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Sosyal Hizmet alanında "lisans derecesi" (Bachelor of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Başbakanlık, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığe ve Üniversitelere bağlı çeşitli kurum ve kuruluşlar

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.