Siyasal Bilgiler Fakültesi

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Programı

  • Derece Lisans
  • Program Tipi Normal Öğretim
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Tam zamanlı programdır. 
  • Program Direktörü Prof. Dr. Recep VARCIN

Tanıtım

Kuruluşu 1859’a kadar uzanan Siyasal Bilgiler Fakültesi içindeki tarihimiz 1960 yılında Prof. Dr. Cahit TALAS tarafından kurulan Sosyal Siyaset Kürsüsü ile başlar. "Çalışma Ekonomisti" unvanıyla lisans derecesi vermenin yanı sıra Yüksek Lisans ve Doktora programları da yürütülmektedir. Bölüm bünyesinde aşağıda yer alan dört anabilim dalı ve bir araştırma merkezi bulunmaktadır.>- Çalışma Ekonomisi- İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik- Yönetim ve Çalışma Psikolojisi- Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi- Sosyal Politika Araştırma ve Uygulama Merkezi (SPAUM)

Programın Amacı

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, esas olarak öğrencilerini çalışma ilişkileri ve sosyal politika alanlarına ilişkin bilgiler ile donatarak;>- Sosyal barış ve sosyal adaleti sağlamaya yönelik politikaları ele alan;- Kamu yararını gözeten, bireysel özgürlüklere ve toplumsal cinsiyet eşitliğine önem veren;- Çalışma yaşamını iktisadi, hukuki, sosyolojik ve psikolojik boyutlarıyla kavrayan;- Nitel ve nicel analiz yöntemlerini kullanan;- Eleştirel, yaratıcı ve analitik düşünceyi esas alan- Çalışma hayatına ilişkin ulusal ve uluslararası düzlemde ortaya çıkan gelişmeleri takip eden bir eğitim programı yürütmeyi amaçlamaktadır.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Çalışma hayatının iktisadi, hukuki, psikolojik ve sosyolojik yönlerini teorik açıdan açıklar. Ücret, işsizlik, sosyal güvenlik, iş güvenliği, iş güvencesi, gelir dağılımı, insan kaynakları uygulamaları ve sendikal hareket üzerinde yoğunlaşarak; sosyal adalet, sosyal barış ve çalışma barışını sağlamaya yönelik farkındalık yaratır. Çalışma hayatını, tarihsel bir bağlam içinde ve güncel gelişmelerin ışığı altında yerel, bölgesel ve küresel boyutlarıyla bilimsel yöntemlere uygun olarak analiz eder.
PY1.Çalışma hayatının iktisadi, hukuki, psikolojik ve sosyolojik yönlerini teorik açıdan açıklama.
PY2 Ücret, işsizlik, sosyal güvenlik, iş güvenliği, iş güvencesi, gelir dağılımı, insan kaynakları uygulamaları ve sendikal hareket üzerinde yoğunlaşarak; sosyal adalet, sosyal barış ve çalışma barışını sağlamaya yönelik farkındalık kazanma.
PY3 Emek tarihi üzerinde yoğunlaşarak, çalışma hayatının geçmişi, bugünü ve geleceğini kavrayan analitik bir bakış açısına sahip olma.
PY4 Çalışma hayatını ulusal ve uluslararası alandaki gelişmeleri ele alarak çok yönlü değerlendirme.
PY5 Çalışma yaşamında özel olarak korunması gereken gruplara yönelik sosyal politikaları geliştirme.
PY6 İşgücü piyasalarını nicel ve nitel yöntemler kullanarak analiz etme.
PY7 Çalışma hayatına ilişkin olarak iktisat, hukuk, psikoloji, sosyoloji ve insan kaynakları yönetimi alanlarında edindiği teorik bilgiyi uygulamada kullanma.
PY8 Ücret, işsizlik, sosyal güvenlik, iş güvenliği, iş güvencesi, gelir dağılımı, insan kaynakları uygulamaları ve sendikal hareket alanlarında sorunları çözmeye yönelik politika üretir ve uygulama.
PY9 Çalışma yaşamının üçlü yapısına uygun olarak, çalışma hayatındaki sorunlara yönelik çözümleyici politikalar geliştirir ve uygulama.
PY10 Çalışma hayatını, tarihsel bir bağlam içinde ve güncel gelişmelerin ışığı altında yerel, bölgesel ve küresel boyutlarıyla bilimsel yöntemlere uygun olarak analiz etme.
PY11 Çalışma yaşamına ilişkin sosyal ve ekonomik sorunlara çözüm olmak üzere alternatif öneri, proje ve etkinlikler geliştirme.
PY13 Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirme.
PY14 Demokrasi, hukukun üstünlüğü, sosyal adalet, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve kültürel değerler ile mesleki etik ilkelerine uygun davranma.
PY15: Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirme.
PY12: Kamu ve özel sektörde istihdam edildiğinde üstleneceği idari görevleri yerine getirebilecek ilgi ve beceriyi sergileme.
silinecek22
silinecek2

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler alanında "lisans derecesi" (Bachelor of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Bölüm mezunları kamu ve özel sektörde istihdam edilebilmektedir. Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan (KPSS) kamu kurumlarının belirlediği puan türünde yeterli puanı almaları koşuluyla başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve bakanlığa bağlı Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye İş Kurumu gibi kurumlarda olmak üzere, diğer bakanlıklar ile bunlara bağlı kurumlarda müfettiş, denetçi, uzman ve ataşe olarak çalışabilirler. Bunun yanı sıra mezunlar işçi ve işveren sendikalarında uzman, kamu ve özel sektör bankalarında müfettiş ya da uzman, kamu ve özel sektör kuruluşlarının insan kaynakları birimlerinde uzman olarak istihdam olanağı bulmaktadırlar.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.