Siyasal Bilgiler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Programı

  • Derece Lisans
  • Program Tipi Normal Öğretim
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Barış ÖVGÜN

Tanıtım

Fakültemizin kuruluşundan itibaren varolagelmiş üç bölümden biri olan Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, siyaset, sosyal ve yönetim bilimleri, hukuk ve çevre gelişimi sorunları alanlarında büyük bir deneyime sahip bulunmaktadır.>Bölümün anabilim ve bilim daları aşağıda belirtilmektedir.Yönetim Bilimleri>Personel Yönetimi>Yönetim Psikolojisi>Kamu Yönetimi>Hukuk Bilimleri>Medeni Hukuk ve Borçlar Hukuku>Devletler Özel Hukuku>İdare Hukuku>Ceza Hukuku>İnsan Hakları>Siyaset ve Sosyal BilimlerAnayasa>Siyasal Davranış>Siyasal Teori>Sosyoloji>Türk Siyasal Tarihi>Kent, Çevre ve Yerel Yönetim PolitikalarıKentsel Politikalar>Çevresel Politikalar>Karşılaştırmalı SiyasetToplumsal Cinsiyet Çalışmaları

Programın Amacı

Programın amacı öğrencilerini siyaset bilimi; sosyoloji; yönetim bilimi; kent ve çevre bilimleri; karşılaştırmalı siyasal sistemler; karşılaştırmalı yönetim; siyasal düşünceler tarihi; siyasal oluşum ve hareketlerin sosyolojik ve psikolojik boyutları; Türkiye'nin siyasal tarihi; Türkiye'nin anayasa düzeni; Türkiye'nin yönetim düzeni; kamu personel rejimi; idare tarihi ile toplumsal düzenin hukuksal yönünü anlaşılır hale getirecek biçimde hukuk bilimlerini kapsayan siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanına ilişkin akademik bilgiyle donatmaktır.Ayrıca, öğrencilerin insanlık tarihi, Türkiye’nin siyasal hayatı ve kurumları, Türk-İslam düşünce tarihi, siyasal ve toplumsal modernleşme, Türkiye’nin toplumsal yapısı, karşılaştırmalı siyaset metodolojisi, demokratikleşme ve süreçleri, ulusçuluk, yurttaşlık, karşılaştırmalı sınıf ve elit oluşumları, devrimler, siyasal kültür, küresel siyasal hareketler, uygulamalı siyaset metodolojisi; yönetsel yapı ve işleyiş, kamu politikaları, mülki idare, yönetim psikolojisi; kentleşme ve konut politikaları, çevre politikaları, yerel siyaset, karşılaştırmalı yerel yönetimler; toplumsal cinsiyetin siyasi boyutları hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmaları ve yabancı dil dersleri ile de yabancı dillerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Sosyal bilimlerin geneline ilişkin kuramsal ve yöntemsel bilgiye sahiptir. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi disiplininin temel ayakları olan Siyaset ve Sosyal Bilimler, Yönetim Bilimi, Kent ve Çevre Bilimleri, Hukuk Bilimleri, Karşılaştırmalı Siyaset ve Toplumsal Cinsiyet alanında kuramsal, tarihsel ve güncel bilgiye sahiptir. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi disiplininin temel ayakları olan Siyaset ve Sosyal Bilimler, Yönetim Bilimi, Kent ve Çevre Bilimleri, Hukuk Bilimleri, Karşılaştırmalı Siyaset ve Toplumsal Cinsiyet alanında metodolojik bilgiye sahiptir. Tarihsel ve güncel sorunları toplumsal, siyasal ve psikolojik boyutlarıyla tanımlar. 
PY1. Sosyal bilimlerin geneline ilişkin kuramsal ve yöntemsel bilgiye sahiptir.
PY2. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi disiplininin temel ayakları olan Siyaset ve Sosyal Bilimler, Yönetim Bilimi, Kent ve Çevre Bilimleri, Hukuk Bilimleri, Karşılaştırmalı Siyaset ve Toplumsal Cinsiyet alanında kuramsal, tarihsel ve güncel bilgiye sahiptir.
PY3. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi disiplininin temel ayakları olan Siyaset ve Sosyal Bilimler, Yönetim Bilimi, Kent ve Çevre Bilimleri, Hukuk Bilimleri, Karşılaştırmalı Siyaset ve Toplumsal Cinsiyet alanında metodolojik bilgiye sahiptir.
PY4. Tarihsel ve güncel sorunları toplumsal, siyasal ve psikolojik boyutlarıyla tanımlar.
PY5. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi disiplininin temel ayakları olan Siyaset ve Sosyal Bilimler, Yönetim Bilimi, Kent ve Çevre Bilimleri, Hukuk Bilimleri, Karşılaştırmalı Siyaset ve Toplumsal Cinsiyet alanında sahip olduğu kuramsal, tarihsel ve güncel bilgileri çalışma alanında kullanır.
PY6. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına dair her türlü temel ve yardımcı kaynakları kullanır.
PY7. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında sahip olduğu güncel ve tarihi verileri değerlendirerek yorumlar.
PY8. Tarihsel ve güncel sorunları toplumsal, siyasal ve psikolojik boyutlarıyla eleştirel bir mesafeden ve karşılaştırmalı bir perspektiften analiz eder.
PY9. Tarihsel ve güncel sorunları ele alan çalışmaları yazılı ve sözlü olarak aktarır.
PY10. Kamu Hukuku, Özel Hukuk, Çevre Hukuku ve İnsan Hakları alanlarını toplumsal ve siyasal gelişmeler ile bir bütünlük içinde inceler.
PY11. Küresel ve bölgesel sorun ve süreçlere karşılaştırmalı perspektiften bakar.
PY12. Akademik düzeyde araştırma, sunum, görüşme, müzakere gibi süreçlerde hem bireysel olarak bağımsız çalışmalar yürütebilir hem de ekip üyesi olarak sorumluluk alarak bu tür çalışmalara etkin katkı sunar.
PY13. Sorumluluğu altındakilerin gelişimini sağlamak için alanıyla ilgili konferans, panel ve projeler tasarlayıp yönetir.
PY14. Çalışma alanına giren konuları temel hukuk nosyonu çerçevesinde değerlendirerek, ilgili kişi ve kurumları bilgilendirip sorunlara çözüm önerileri getirir.
PY15. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına ilişkin kuramsal ve pratik gelişmeleri takip ederek, edinmiş olduğu bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
PY16. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetiminin sürekli gelişen dinamik yapısının bilincinde olarak, yaşamboyu öğrenmeye açıktır.
PY17. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında makro düzeydeki güncel gelişmelerin yanı sıra mikro düzeydeki alt alanlar (alan/bölge/sorun) düzeyinde uzmanlaşmaya yönelir.
PY18. Toplumsal gelişmeleri hukuk disiplini ekseninde izleyerek, hukuk kuralları çerçevesinde yorumlayıp yeni gelişmeleri eleştirel yaklaşımla değerlendirir.
PY19. Alanı ile ilgili konularda ulusal ve uluslararası kişi ve kuruluşları (kamu kurumları, özerk kurumlar, ulusal, uluslararası ve bölgesel örgütler, vb.) gerektiğinde çözüm önerileri de üreterek yazılı ve sözlü olarak bilgilendirir.
PY20. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini kuramsal olduğu kadar nicel ve nitel verilerle de destekleyerek tüm kesimlere aktarıp paylaşır.
PY21. En az bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanındaki kuramsal ve olgusal gelişmeleri takip edip mesleği için gerekli iletişimi bu dil üzerinden de sağlar.
PY22. En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyi’nde bilgisayar yazılımı ile birlikte diğer iletişim teknolojilerini alanının gerektirdiği ölçüde kullanır.
PY23. Genel olarak sosyal bilimler ve özel olarak Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi müfredatı temelinde insan haklarının üstünlüğü, temel hak ve özgürlükler ile kültürel haklara saygı, ekolojik dengenin korunması, cinsiyet eşitliği politikaları, yönetime katılma hakkı gibi konularda farkındalığa ve bilince sahiptir.
PY24. Kamu hizmeti ve toplumsal sorumluluk çerçevesinde toplumsal süreçler içerisinde etkin bir birey özellikleri sergiler.
PY25. Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel, ekolojik, kültürel değerler ve mesleki etik ilkelere uygun olarak alışılagelmiş sınıfsal, etnik ve toplumsal cinsiyet ilişkilerini doğrudan mesele eder.
PY26. Toplumsal sorumluluklarını hukuk temelinde algılayarak toplumsal süreçler içinde etkili rol oynayabilecek bir birey özellikleri sergiler.
PY27. Kamu ve özel sektörde ulusal ve uluslararası alanda istihdam edilecek her düzeyde idari görevi yerine getirebilecek ilgi beceriyi sergiler.
PY28. Genel olarak sosyal bilimler ve özel olarak Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi müfredatı temelinde yaptığı çalışmaların her aşamasında bilimsel ve etik değerlere özen gösterir.
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında "lisans derecesi" (Bachelor of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Mezunlarımız uzman, kaymakam, savcı, yönetici ve akademisyen gibi meslekler edinebilir.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.