Tanıtım

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü Türkiye’de iktisat eğitimi veren köklü kurumlardan biridir. Ondokuzuncu yüzyılın son çeyreğinden bugüne Türkiye entelektüel hayatına kalıcı katkıda bulunan birçok iktisatçı yetiştirmiş ve yetiştirmeye devam etmektedir. Türkçe eğitim verilen bölümümüzde ekonometri, istatistik ve matematiksel iktisat gibi alanların yanında oyun kuramı, davranışsal iktisat, politik iktisat, iktisat tarihi ve felsefesi gibi alanlarda araştırma ve öğretim yapılmaktadır. 

Programın Amacı

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü, öğrencilerini iktisat bilimi ve ilgili disiplin bilgileriyle donatarak, onların kamu yararını gözeten ve bireysel özgürlüklere önem veren, iktisadi analizde gerekli niceliksel ve niteliksel yöntem ve araçları kullanabilen, eleştirel, yaratıcı, analitik düşünce yeteneğine sahip bireyler olmalarını ve iktisadın Türkiye’de ve tüm dünyada toplumsal ve siyasal gelişmedeki önemini kavramalarını sağlamayı amaçlar. Bu bağlamda İktisat Bölümü ileride mezunlarının çalışacağı özel, kamu ya da sivil toplum kuruluşlarında yer alacağı görevlerin gerektirdiği yeterlilikleri kazanmasına yardımcı olmayı hedefler.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

İktisadi modellerin teorik çerçevesini ve işleyiş mekanizmalarını açıklar. İktisat düşüncesinin gelişiminin modern düşüncenin evrimi içindeki yeri ve önemini açıklar. Türkiye ve dünyadaki iktisadi gelişmeleri ve değişimleri açıklar.Sayısal, sözel ve grafik formunda sunulan ekonomi bilgilerini açıklar.
PY1. İktisadi modellerin teorik çerçevesini ve işleyiş mekanizmalarını açıklar.
PY2. İktisat düşüncesinin gelişiminin modern düşüncenin evrimi içindeki yeri ve önemini açıklar.
PY3. Türkiye ve dünyadaki iktisadi gelişmeleri ve değişimleri açıklar.
PY4. Sayısal, sözel ve grafik formunda sunulan ekonomi bilgilerini açıklar.
PY5. Ekonomik olay ve argümanları uygun ekonomi teorileri ve kavramları kullanarak açıklar.
PY6. Farklı ekonomik kavram ve kuramları anlar ve açıklar.
PY7. İktisadi büyüme ve kalkınma süreçlerini tarihsel bağlamda değerlendirir.
PY8. İktisadi analizde geçerli niceliksel ve niteliksel yöntemleri ve teknikleri kullanarak iktisadi verileri analiz eder ve çok yönlü değerlendirir.
PY9. Niceliksel yöntemler kullanarak iktisadi hipotezleri ve yaklaşımları test eder.
PY10. Niceliksel, niteliksel yöntem ve araçları veri toplama, derleme ve değerlendirmede kullanır.
PY11. İktisat bilimindeki yeni gelişmelerin ışığı altında yerel, bölgesel ve küresel sorunları bilimsel yöntemlere uygun olarak analiz eder.
PY12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle iktisadi alanda yaptığı araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ve ilgili kurum ve kişilerle paylaşır.
PY13. Ulusal ve uluslar arası iktisadi gelişmeleri çok yönlü olarak değerlendirir.
PY14. Ülkenin iktisadi problemlerini aşma yönünde alternatif çözüm yolları, projeler ve etkinlikler geliştirir.
PY15. Uzmanlaştığı alandaki iktisadi literatürü takip eder.
PY16. İktisat tarihi alanındaki araştırmalarda kullanılan bilimsel yöntem ve analiz araçlarını kullanır.
PY17. Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
PY18. Türkçeyi doğru ve etkili kullanır.
PY19. Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel,kültürel değerler ile mesleki etik ilkelerine uygun davranır

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İktisat alanında "lisans derecesi" (Bachelor of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Bölümümüz mezunları Türkiye’de ve dünyada ekonomi ve siyaset bürokrasisinde uzman, yönetici ve müfettiş olarak çalışmaktadır.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.