Tanıtım

Maliye Bölümü fakültemizin en kapsamlı ders programlarından birine sahiptir. Öğrenciler maliye, iktisat ve işletme alanında teorik ve pratik dersler yanında hukuk, siyaset bilimi, bilgisayar ve ileri yabancı dil dersleri almaktadırlar. Bu alanlarda alınan bazı temel dersler; Mikro ve Makro İktisat, Kamu Maliyesi, Maliye Teorisi, Bütçe ve Kamu Finansmanı, Yerel Yönetimler Maliyesi, Vergi Hukuku, Maliye Politikası, Ekonometri, Bilgisayar, İşletme Yönetimi, Uluslararası İktisat Teorisi ve Politikasıdır.>Bölümde Mali İktisat, Mali Hukuk, Bütçe ve Mali Planlama ve Maliye Teorisi olmak üzere dört anabilim dalı bulunmaktadır. Bölümde2 Profesör,4 Doçent, 4 Yardımcı Doçent, 3 Öğretim Görevlisi ve 5 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır.

Programın Amacı

Maliye eğitiminin amacı öğrencileri yurtiçi ve dünya ekonomilerinin kurum ve işleyiş kuralları alanında akademik, kurumsal ve uygulamalı bilgi ile eğiterek kamu sektöründe ve özel sektörde yer alan kariyer uzmanlık alanlarında ihtiyaç duyulan elemanlar olarak yetiştirmektir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Sosyal bilimler ve özel olarak kamu maliyesi, iktisat, siyaset bilimi ve toplum bilim alanlarındaki teorileri temel kavramlarıyla ve karşılaştırmalı bir bakış açısıyla öğretmek. Bütçe hakkı, politika oluşturma, planlama ve bütçeleme arasındaki ilişkiyi kamu politikaları çerçevesinde anlama ve uygulamaya ilişkin politikaları değerlendirebilmek.Kamusal müdahale, merkez ve yerel yönetimler, mali yerelleşme konularında temel mali yönetim bilgisine sahip olmak. Maliye politikalarının ulusal ve uluslararası ekonomiler üzerinde ki yansımaları, kalkınma politikaları içinde maliye politikasının rolü ile finansal politikaların kamu maliyesi üzerindeki etkisini anlamak. Uluslararası finansal sistemleri ve yerel ekonomi üzerine etkilerini kamu maliyesi disiplini çerçevesinde değerlendirmek.
PY1: İktisat, siyasal düşünceler tarihi, toplum bilim teorilerinde yer alan temel kavramları açıklar ve teorik altyapı bilgisine sahiptir.
PY2: Kamusal müdahale, merkez ve yerel yönetimler, mali yerelleşme konularında temel mali yönetim bilgisine sahiptir.
PY3: Maliye politikalarının ulusal ve uluslararası ekonomiler üzerinde yansımları, kalkınma politikaları içinde maliye politikasının rolü ile finansal politikaların kamu maliyesi üzerindeki etkisini açıklar.
PY4: Vergilemeye ilişkin teorik ve hukuki bilgiler çerçevesinde, vergileme süreci ve işlemleri, vergi suç ve cezaları konularında uygulama bilgisine sahiptir.
PY5: Hukukun temel kavramlarını ve Türk hukuk sistemini açıklar ve değerlendirir.
PY6: Bütçe hakkı, politika oluşturma, planlama ve bütçeleme arasındaki ilişkiyi kamu politikaları çerçevesinde anlama ve uygulamaya ilişkin politikaları değerlendirir.
PY7: Uluslararası finansal sistemleri ve yerel ekonomi üzerine etkilerini kamu maliyesi disiplini çerçevesinde değerlendirir.
PY8: Sorunları algılama ve çözmede sayısal yöntem ve araçların etkin kullanarak analitik düşünce yapısını geliştirir.
PY9: Mali politikaları ve gelişmeleri teorik çerçevenin ışığında izler.
PY10: Karmaşık ve rekabetçi iş ortamlarına hazırlıklıdır ve kamu mali bürokrasisinde kariyer noktaları hedefler.
PY11: Üstlenilen sorumluluğu yerine getirir.
PY12: Fakültenin misyonu çerçevesinde, özellikle kamu bürokrasisinde belli kariyer hizmetlerine yönelik sorumluluk almada donanımlıdır.
PY13: Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
PY14: Bilgisayar bilgi ve becerilerine sahip omak, bu bilgileri akademik yaşamda etkin bi şekilde kullanarak geliştirmek ve mesleki alanda bu bilgileri değişen ortamlarda geliştirme altyapısına sahip olur.
PY15: Yabancı dilin güçlendirilmesi suretiyle akademik ve mesleki yeterliği artırma, dünyada yaşanan gelişmeleri takip eder.
PY16: Sosyal ilişkilerin geliştirilmesi suretiyle duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde ifade eder, sorunlara çok boyutlu yaklaşır.
PY17: Güçlü bir analitik kapasite ile birlikte eğitim boyunca sahip olduğu akademik, mesleki bilgi ve becerileri, değişen koşullarda kullanır.
PY18: Hedefe yönelik bireysel ve kurumsal sorumluluğunu mesleki altyapı ile birlikte geliştirir.
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Maliye alanında "lisans derecesi" (Bachelor of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Bölümden mezun olanlar özellikle Maliye ve İçişleri Bakanlıklarında, Hazine Müsteşarlığında, Kalkınma Bakanlığı başta olmak üzere  çeşitli kamu ve özel kurumlarda görev almaktadırlar. Bölüm mezunlarına yönelik artan bir talep çerçevesinde çeşitli üniversitelerde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadırlar.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.