Siyasal Bilgiler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler Programı

Tanıtım

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü, uluslararası ilişkiler alanına uzman yetiştiren bir birimdir. 1955-1982 yılları arasında “Diplomasi ve Dış Münasebetler Şubesi” (Siyasi Şube) adı altında eğitim vermiş olan bölüm, 1982’de Yüksek Öğrenim Kanunuyla yapılan yeniden düzenleme çerçevesinde “Uluslararası İlişkiler Bölümü” adını almıştır.Uluslararası İlişkiler Bölümü altında üç farklı anabilim dalı bulunmaktadır:Siyasi Tarih Anabilim DalıUluslararası Hukuk Anabilim DalıUluslararası İlişkiler Anabilim DalıDört yıllık uluslararası ilişkiler lisans programını bitirenlere “Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Diploması” verilir. Lisans programının ilk iki yılında, diğer bölümlerle ortak alınan dersler çoğunluktayken, son iki yıl meslek dersleri yoğunluk kazanır. Mesleki derslerde öğrencilere uluslararası sistemin tarihi, yapısı, işleyişi, dönüşümü, aktörleri, hukuksal çerçevesi ve Türkiye’nin uluslararası sistemdeki yeri ile dış ilişkileri hakkında genel bir formasyon kazandırılmaktadır. Aynı zamanda, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünün Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalını da oluşturan bölüm, bu kapsamda aşağıdaki lisansüstü programlarını vermektedir:Uluslararası İlişkiler Tezsiz Yüksek LisansUluslararası İlişkiler Tezli Yüksek LisansUluslararası İlişkiler-Afrika Çalışmaları Tezli Yüksek LisansUluslararası İlişkiler DoktoraBölümün, “Uluslararası Ekonomik ve Siyasi Araştırmalar Merkezi” adı altında bir araştırma ünitesi vardır. Bölüm tarafından 1960’tan beri yayımlanmakta olan The Turkish Yearbook of International Relations, uluslararası ilişkiler ve Türkiye çalışmaları disiplinlerini bünyesinde birleştiren dünyadaki ilk İngilizce akademik dergi olma özelliğine sahiptir. Ayrıca, bölüm öğretim elemanları, Ankara Üniversitesi’ne bağlı aşağıdaki araştırma ve uygulama merkezlerinde çeşitli akademik ve idari görevler üstlenmektedirler:Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM)Güneydoğu Avrupa Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (GAMER)Bölümden mezun olan öğrencilerin istihdam alanı çok geniştir. Bölüm mezunları başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere, Avrupa Birliği, Ekonomi, İçişleri, Maliye, Kültür ve Turizm bakanlıkları gibi kamu kurumlarında uluslararası ilişkiler uzmanı olarak görev yapmaktadırlar. 

Programın Amacı

Programın amacı öğrencilere sosyal bilimlerin geneline ilişkin bir çerçeve sunmak, özelde uluslararası ilişkiler disiplininin siyasal tarih, uluslararası hukuk, uluslararası politika ve kuram alanlarını ayrıntılı olarak öğretmektir. Bu temel amaçla, dünya tarihi ve Türkiye’nin dış politikası ele alınmakta, küresel ve bölgesel alandaki tarihsel gelişmeler ve güncel sorunlar incelenmekte, uluslararası hukuk tarihi, kuralları ve gelişimi işlenmekte, uluslararası ilişkiler disiplinine ilişkin kuramsal tartışmalara odaklanılmaktadır. Ayrıca uluslararası ilişkiler disiplininde önemi giderek artan insan hakları, kimlik ve güvenlik konularına da programda yer verilmektedir. Öğrencilerin diplomatik yabancı dil dersleriyle yabancı dillerini geliştirmeleri de programın amaçları arasındadır.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Sosyal bilimlerin geneline ilişkin kuramsal ve yöntemsel bilgiye sahip olmayı sağlar. Uluslararası İlişkiler disiplininin temel ayakları olan Uluslararası Politika, Uluslararası İlişkiler Teorisi, Siyasi Tarih ve Uluslararası Hukuk alanında kuramsal, tarihsel ve güncel bilgi kazandırır. Tarihsel ve güncel sorunları tanımlayarak analiz etme yetisi kazandırır. Tarihsel ve güncel sorunlara ilişkin çalışmalara yapma ile yazılı ve sözlü olarak aktarma becerisi kazandırır.
PY1. Sosyal bilimlerin geneline ilişkin kuramsal ve yöntemsel bilgiye sahiptir.
PY2. Uluslararası İlişkiler disiplininin temel ayakları olan Uluslararası Politika, Uluslararası İlişkiler Teorisi, Siyasi Tarih ve Uluslararası Hukuk alanında kuramsal, tarihsel ve güncel bilgiye sahiptir.
PY3. Uluslararası İlişkiler disiplininin temel ayakları olan Uluslararası Politika, Uluslararası İlişkiler Teorisi, Siyasi Tarih ve Uluslararası Hukuk alanında metodolojik bilgiye sahiptir.
PY4. Uluslararası Politika, Uluslararası İlişkiler Teorisi, Siyasi Tarih ve Uluslararası Hukuk alanında sahip olduğu kuramsal, tarihsel ve güncel bilgileri çalışma hayatında kullanır.
PY5. Uluslararası İlişkiler alanına dair her türlü temel ve yardımcı kaynakları kullanır.
PY6. Uluslararası İlişkiler alanında güncel verileri izleyebilir, değerlendirebilir ve sahip olduğu bilgiler üzerinden değerlendirir ve yorumlar.
PY7. Tarihsel ve güncel sorunları tanımlayarak analiz eder.
PY8. Tarihsel ve güncel sorunlara ilişkin çalışmalar yapma ile yazılı ve sözlü olarak aktarma becerisine sahiptir.
PY9. Görüşme, müzakere gibi süreçlerde hem bireysel olarak bağımsız çalışmalar yürütebilir hem de ekip üyesi olarak sorumluluk alarak bu tip çalışmalara etkin katkı sunabilir.
PY10. Sorumluluğu altındakilerin gelişimini sağlamak için alanıyla ilgili konferans, panel ve projeler planlayabilir ve yönetebilir.
PY11. Uluslararası ilişkiler alanına ilişkin kuramsal ve pratik gelişmeleri takip ederek, edinmiş olduğu bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
PY12. Uluslararası ilişkilerin sürekli gelişen dinamik yapısının bilincinde olarak, yaşamboyu öğrenmeye açıktır.
PY13. Uluslararası ilişkiler alanında makro düzeydeki güncel gelişmelerin yanı sıra mikro düzeydeki alt alanlar (bölge/sorun) düzeyinde uzmanlaşmaya yönelebilir.
PY14. Alanı ile ilgili konularda ilgili ulusal ve uluslararası kişi ve kuruluşları (uluslararası ve bölgesel örgütler, diplomatik temsilcilikler, vb.) gerektiğinde çözüm önerileri de üreterek yazılı ve sözlü olarak bilgilendirebilir.
PY15. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini kuramsal olduğu kadar nicel ve nitel verilerle de destekleyerek tüm kesimlere aktarabilir ve tüm kesimlerle paylaşabilir.
PY16. En az bir yabancı dil kullanarak uluslararası ilişkiler alanındaki kuramsal ve olgusal gelişmeleri takip edebilir; mesleği için gerekli iletişimi bu dil üzerinden de sağlayabilir.
PY17. Bilgisayar ve diğer iletişim teknolojilerini alanının gerektirdiği ölçüde kullanabilir.
PY18. Sosyal bilimler genelinde ve Uluslararası İlişkiler disiplini özelinde gördüğü müfredat temelinde (Uluslararası ilişkiler alanına ilişkin kuramsal-güncel gelişmeleri takip ederken ve yorumlarken), alanı ile ilgili her türlü çalışmada ve bu çalışmaların her aşamasında bilimsel ve etik değerlere özen gösterir.
PY19. Sosyal bilimler genelinde ve Uluslararası İlişkiler disiplini özelinde gördüğü müfredat temelinde, insan haklarının evrenselliği, kültürel haklara saygı, ekolojik dengenin korunması gibi konularda bilinçlidir.
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Uluslararası İlişkiler alanında "lisans derecesi" (Bachelor of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Bölümden mezun olan öğrencilerin istihdam alanı çok geniştir. Bölüm mezunları başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere, AB, Ekonomi, İçişleri, Maliye, Kültür ve Turizm Bakanlıları gibi kamu kurumlarında uluslararası ilişkiler uzmanı olarak görev yapmaktadırlar. Ayrıca, özel sektör, medya ve uluslararası örgütler de bölüm mezunlarının istihdam edildiği yerlerdir. 

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.