Siyasal Bilgiler Fakültesi

Politika ve Ekonomi (İngilizce) Programı

  • Derece Lisans
  • Program Tipi Normal Öğretim
  • Program Dili İngilizce
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Türkmen GÖKSEL

Tanıtım

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü Türkiye’de politika ve iktisat eğitimi veren köklü kurumlardan biridir. Ondokuzuncu yüzyılın son çeyreğinden bugüne Türkiye entelektüel hayatına kalıcı katkıda bulunan birçok bürokrat ve iktisatçı yetiştirmiş ve yetiştirmeye devam etmektedir.

Programın Amacı

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Politika ve Ekonomi Bölümü, öğrencilerini iktisat bilimi ve ilgili disiplin bilgileriyle donatarak, onların kamu yararını gözeten ve bireysel özgürlüklere önem veren, iktisadi analizde gerekli niceliksel ve niteliksel yöntem ve araçları kullanabilen, eleştirel, yaratıcı, analitik düşünce yeteneğine sahip bireyler olmalarını ve iktisadın Türkiye’de ve tüm dünyada toplumsal ve siyasal gelişmedeki önemini kavramalarını sağlamayı amaçlar. Bu bağlamda ileride mezunlarının çalışacağı özel, kamu ya da sivil toplum kuruluşlarında yer alacağı görevlerin gerektirdiği yeterlilikleri kazanmasına yardımcı olmayı hedefler.Programın amacı öğrencilerini siyaset bilimi; sosyoloji; yönetim bilimi; kent ve çevre bilimleri; karşılaştırmalı siyasal sistemler; karşılaştırmalı yönetim; siyasal düşünceler tarihi; siyasal oluşum ve hareketlerin sosyolojik ve psikolojik boyutları; Türkiye'nin siyasal tarihi; Türkiye'nin anayasa düzeni; Türkiye'nin yönetim düzeni; kamu personel rejimi; idare tarihi ile toplumsal düzenin hukuksal yönünü anlaşılır hale getirecek biçimde hukuk bilimlerini kapsayan siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanına ilişkin akademik bilgiyle donatmaktır.Ayrıca, öğrencilerin insanlık tarihi, Türkiye’nin siyasal hayatı ve kurumları, Türk-İslam düşünce tarihi, siyasal ve toplumsal modernleşme, Türkiye’nin toplumsal yapısı, karşılaştırmalı siyaset metodolojisi, demokratikleşme ve süreçleri, ulusçuluk, yurttaşlık, karşılaştırmalı sınıf ve elit oluşumları, devrimler, siyasal kültür, küresel siyasal hareketler, uygulamalı siyaset metodolojisi; yönetsel yapı ve işleyiş, kamu politikaları, mülki idare, yönetim psikolojisi; kentleşme ve konut politikaları, çevre politikaları, yerel siyaset, karşılaştırmalı yerel yönetimler; toplumsal cinsiyetin siyasi boyutları hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmaları ve yabancı dil dersleri ile de yabancı dillerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Sosyal bilimlerin geneline ilişkin kuramsal ve yöntemsel bilgiye sahiptir. Tarihsel ve güncel sorunları toplumsal, siyasal ve psikolojik boyutlarıyla tanımlar. İktisadi modellerin teorik çerçevesini ve işleyiş mekanizmalarını açıklar. İktisat düşüncesinin gelişiminin modern düşüncenin evrimi içindeki yeri ve önemini açıklar. Türkiye ve dünyadaki iktisadi gelişmeleri ve değişimleri açıklar. Sayısal, sözel ve grafik formunda sunulan ekonomi bilgilerini açıklar.
Sosyal bilimlerin geneline ilişkin kuramsal ve yöntemsel bilgiye sahiptir.
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
Tarihsel ve güncel sorunları toplumsal, siyasal ve ekonomik boyutlarıyla tanımlar.
Akademik düzeyde araştırma, sunum, görüşme, müzakere gibi süreçlerde hem bireysel olarak bağımsız çalışmalar yürütebilir hem de ekip üyesi olarak sorumluluk alarak bu tür çalışmalara etkin katkı sunar.
Alanına ilişkin kuramsal ve pratik gelişmeleri takip ederek, edinmiş olduğu bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
Alanı ile ilgili konularda ulusal ve uluslararası kişi ve kuruluşları (kamu kurumları, özerk kurumlar, ulusal, uluslararası ve bölgesel örgütler, vb.) gerektiğinde çözüm önerileri de üreterek yazılı ve sözlü olarak bilgilendirir.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini kuramsal olduğu kadar nicel ve nitel verilerle de destekleyerek tüm kesimlere aktarıp paylaşır.
En az bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak Siyaset Bilimi ve Ekonomi alanındaki kuramsal ve olgusal gelişmeleri takip edip mesleği için gerekli iletişimi bu dil üzerinden de sağlar.
Kamu hizmeti ve toplumsal sorumluluk çerçevesinde toplumsal süreçler içerisinde etkin bir birey özellikleri sergiler.
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel, ekolojik, kültürel değerler ve mesleki etik ilkelere uygun olarak alışılagelmiş sınıfsal, etnik ve toplumsal cinsiyet ilişkilerini doğrudan mesele eder.
Toplumsal sorumluluklarını hukuk temelinde algılayarak toplumsal süreçler içinde etkili rol oynayabilecek bir birey özellikleri sergiler.
Kamu ve özel sektörde ulusal ve uluslararası alanda istihdam edilecek her düzeyde idari görevi yerine getirebilecek ilgi beceriyi sergiler.
İktisadi modellerin teorik çerçevesini ve işleyiş mekanizmalarını açıklar.
Türkiye ve dünyadaki iktisadi gelişmeleri ve değişimleri açıklar.
Farklı ekonomik kavram ve kuramları anlar ve açıklar.
Niceliksel yöntemler kullanarak iktisadi hipotezleri ve yaklaşımları test eder.
Niceliksel, niteliksel yöntem ve araçları veri toplama, derleme ve değerlendirmede kullanır.
Ülkenin iktisadi problemlerini aşma yönünde alternatif çözüm yolları, projeler ve etkinlikler geliştirir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Politika ve Ekonomialanında "lisans derecesi" (Bachelor of Arts) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Bölümümüz mezunları Türkiye’de ve dünyada ekonomi ve siyaset bürokrasisinde uzman, yönetici ve müfettiş olarak çalışmaktadır. Ek olarak, Mezunlarımız uzman, kaymakam, yönetici ve akademisyen gibi meslekler edinebilir.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.