Siyasal Bilgiler Fakültesi

Politika ve Ekonomi (İngilizce) Programı

  • Derece Lisans
  • Program Tipi Normal Öğretim
  • Program Dili İngilizce
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Türkmen GÖKSEL

Tanıtım

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Türkiye’de politika ve iktisat eğitimi veren en köklü kurumların başında gelmektedir. Ondokuzuncu yüzyılın son çeyreğinden bugüne Türkiye entelektüel hayatına kalıcı katkıda bulunan birçok bürokrat ve iktisatçı yetiştirmiş ve yetiştirmeye devam etmektedir.

Programın Amacı

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Politika ve Ekonomi Bölümü, öğrencilerini siyaset bilimi ve iktisat disiplini bilgileriyle donatarak, onların kamu yararını gözeten ve bireysel özgürlüklere önem veren, iktisadi analizde gerekli niceliksel ve niteliksel yöntem ve araçları kullanabilen, eleştirel, yaratıcı, analitik düşünce yeteneğine sahip bireyler olmalarını ve iktisadın Türkiye’de ve tüm dünyada toplumsal ve siyasal gelişmedeki önemini kavramalarını sağlamayı amaçlar. Bu bağlamda ileride mezunlarının çalışacağı özel, kamu ya da sivil toplum kuruluşlarında yer alacağı görevlerin gerektirdiği yeterlilikleri kazanmasına yardımcı olmayı hedefler.Programın amacı öğrencilerini siyaset bilimi; sosyoloji; yönetim bilimi; kent ve çevre bilimleri; karşılaştırmalı siyasal sistemler; karşılaştırmalı yönetim; siyasal düşünceler tarihi; siyasal oluşum ve hareketlerin sosyolojik ve psikolojik boyutları; Türkiye'nin siyasal tarihi; Türkiye'nin anayasa düzeni; Türkiye'nin yönetim düzeni; kamu personel rejimi; idare tarihi ile toplumsal düzenin hukuksal yönünü anlaşılır hale getirecek biçimde hukuk bilimlerini kapsayan siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanına ilişkin akademik bilgiyle donatmaktır.Ayrıca, öğrencilerin insanlık tarihi, Türkiye’nin siyasal hayatı ve kurumları, Türk-İslam düşünce tarihi, siyasal ve toplumsal modernleşme, Türkiye’nin toplumsal yapısı, karşılaştırmalı siyaset metodolojisi, demokratikleşme ve süreçleri, ulusçuluk, yurttaşlık, karşılaştırmalı sınıf ve elit oluşumları, devrimler, siyasal kültür, küresel siyasal hareketler, uygulamalı siyaset metodolojisi; yönetsel yapı ve işleyiş, kamu politikaları, mülki idare, yönetim psikolojisi; kentleşme ve konut politikaları, çevre politikaları, yerel siyaset, karşılaştırmalı yerel yönetimler; toplumsal cinsiyetin siyasi boyutları hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmaları ve yabancı dil dersleri ile de yabancı dillerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Sosyal bilimlerin geneline ilişkin kuramsal ve yöntemsel bilgiye sahiptir. Tarihsel ve güncel sorunları toplumsal, siyasal ve psikolojik boyutlarıyla tanımlar. İktisadi modellerin teorik çerçevesini ve işleyiş mekanizmalarını açıklar. İktisat düşüncesinin gelişiminin modern düşüncenin evrimi içindeki yeri ve önemini açıklar. Türkiye ve dünyadaki iktisadi gelişmeleri ve değişimleri açıklar. Sayısal, sözel ve grafik formunda sunulan ekonomi bilgilerini açıklar.
Siyaset ve ekonomi alanlarında meydana gelen teorik ve pratik gelişmeleri en az bir yabancı dilde takip edebilme ve bunların sonuçlarını değerlendirebilme.
Güncel ve tarihsel meseleleri karşılaştırmalı olarak; sosyal, siyasi ve ekonomik yönleri ile analiz edebilme.
Disiplinler arası bir yaklaşımla akademik araştırmalar yürütebilme, sunumlar, toplantılar ve müzakerelerde sorumluluk alabilme.
Türkiye ve dünyadaki ekonomik ve siyasi gelişmeleri ve değişimleri anlama ve açıklama.
Veri toplama, değerlendirme, hipotez oluşturma ve test etme süreçlerinde nitel ve nicel yöntemleri kullanabilme
Siyaset biliminin temel kavramlarını, ideolojileri, modern devleti ve uluslararası ilişkileri disiplinler arası bir bakış açısı ile kavrayabilme.
Ekonomi biliminin temel kavramlarını, teorik çerçevelerini ve bunlarla etkileşimde bulunan mekanizmalara dönük bütüncül bir bakış açısı sahibi olma.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Politika ve Ekonomialanında "lisans derecesi" (Bachelor of Arts) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Bölümümüz mezunları Türkiye’de ve dünyada ekonomi ve siyaset bürokrasisinde uzman, yönetici ve müfettiş olarak çalışmaktadır. Ek olarak, Mezunlarımız uzman, kaymakam, yönetici ve akademisyen gibi meslekler edinebilir.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.