Tıp Fakültesi

Tıp (İngilizce) Programı

  • Derece Lisans
  • Program Tipi Normal Öğretim
  • Program Dili İngilizce
  • Eğitim Türü Ankara Üniversitesi Tıp Fak
  • Program Direktörü Prof. Dr. Burak KAYA

Tanıtım

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İngilizceTıp, Türkçe programdan farklı olarak tasarlanmış, ulusal ve uluslararası alandaçalışabilecek hekimler yetiştirmeyi hedefleyen, araştırma kültürünü destekleyenbir programdır. Program, insan sistemleri temelli ve entegre yapıda olup,öğrenci merkezli eğitim yöntemleri kullanılarak uygulanacaktır.

Programın Amacı

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İngilizceTıp programı ulusal ve uluslararası alanda çalışabilecek hekimler yetiştirmeyihedeflemektedir. Programda, ayrıca araştırma yeterliği ön plana çıkarılmıştır.Uluslararası alandan da nitelikli öğrencinin İngilizce programımıza gelmesihedeflenmektedir. 

Ders Listesi

Ders Kazanımları

İngilizce Tıp Programının mezunyeterlikleri hekim rolleri üzerinden tanımlanmıştır. Programı tamamlayanmezunların iyi hekim olmaları, hasta, hasta yakınları ve sağlık profesyonelleriile etkin iletişim içinde olmaları, liderlik göstermeleri, ekip üyesi olması,profesyonel davranması ve bilimsel düşünmesi ve davranması beklenmektedir.
Birinci basamağa özgü hekimlik uygulamalarını ustalıkla uygular.
Hasta merkezli klinik değerlendirme yapar ve birinci basamak düzeyinde hasta yönetimi planları oluşturur.
Birinci basamak düzeyinde tanı ve/veya tedaviye yönelik girişimsel işlemleri planlar ve uygular.
Birinci basamak düzeyinde uygun izlem ve sevk/ konsültasyon planları oluşturur.
Sağlık hizmet kalitesinin ve hasta güvenliğinin sürekli iyileştirilmesine aktif olarak katkıda bulunur.
Hasta ve hasta yakınları ile profesyonel iletişim kurar.
Hasta ve hasta yakınlarından doğru ve geçerli bilgi edinir ve sentezler.
Hasta bakımı ile ilgili hedefleri ve planları, hasta ve hasta yakınları ile paylaşır.
Sağlık bakım planlarının geliştirilmesi sürecine hasta ve hasta yakınlarının katılımını teşvik eder.
Tıbbi görüşmelere ilişkin yazılı ve elektronik bilgileri belgeler ve uygun şekilde paylaşır.
Meslektaşları ve diğer sağlık elemanları ile etkili iletişim kurar.
Sağlık bakımı sunumunda meslektaşları ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir şekilde çalışır.
Ekip içinde yanlış anlamaları önlemek, farklılıkları yönetmek ve çatışmaları gidermek için meslektaşları ve diğer sağlık çalışanları ile birlikte çalışır.
Sağlık bakımını gerektiğinde etkili ve güvenli bir şekilde devreder.
Sağlık sistemleri, organizasyonları ve ekipleri içinde aktif rol alarak sağlık hizmet sunumunun iyileştirilmesine katkıda bulunur.
Sağlık kaynaklarının yönetiminde görev alır.
Mesleki uygulamalarda liderlik sergiler.
Mesleki uygulamalarını ve kariyerini yönetir.
Klinik veya klinik dışı ortamlarda hizmet sunduğu bireylerin sağlık gereksinimlerini belirler ve cevap verir.
Hizmet verdiği toplumun sağlık düzeyini ve gereksinimlerini belirler ve cevap verir.
Sürekli öğrenme yoluyla mesleki performansını geliştirir.
Sağlık çalışanlarının ve toplumun öğrenmesine katkıda bulunur.
Mesleksel uygulamalarında var olan en iyi kanıtları toplar ve karar verme süreçlerinde kullanır.
Sağlıkla ilgili araştırma ve literatürün doğruluğunu, güvenirliliğini ve uygulanabilirliğini eleştirel olarak değerlendirir.
Sağlık alanında bilgi ve uygulamaların oluşturulmasına veya yaygınlaştırılmasına katkıda bulunur.
En iyi mesleki uygulamaları etik ilkelere ve değerlere bağlı kalarak uygulama konusunda kararlılık sergiler.
Sağlık hizmetinin toplumsal yarar gözetilerek uygulanmasına bağlılık gösterir.
Mesleki düzenlemelere ve etik ilkelere uygun davranma konusunda kararlılık gösterir.
Kendisinin ve diğer sağlık çalışanlarının sağlığı ve iyilik halinin korunması ve geliştirilmesi için çaba gösterir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Tıp Doktorluğu alanında"lisans + yükseklisans derecesi" (Bachelor of Science + Master ofScience) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

İngilizce Tıp Programı mezunları ulusalalanda Sağlık Bakanlığı, Üniversiteler ve diğer sağlık kuruluşlarında hekimolarak çalışabileceklerdir. Ayrıca, çeşitli kurum ve kuruluşlarda bilimsel veakademik danışman olarak da görev alabilirler. Bu hekimler yurt dışında dahekimlik yapabilirler.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretimprogramlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarakbaşarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gerekenminimum AKTS, 360’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarınıbelirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretimprogramlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarakbaşarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gerekenminimum AKTS, 360’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarınıbelirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasalmevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak /sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğerprogramda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuruyapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencininşartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özelolarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgiKurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.