Veteriner Fakültesi

Veteriner Programı

  • Derece Lisans
  • Program Tipi Normal Öğretim
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.Ankar
  • Program Direktörü Prof. Dr. Aslan KALINBACAK

Tanıtım

Ev ve çiftlik hayvanları ile kümes hayvanlarının ırklarının ıslahı, üretimi, yetiştirilmesi, dengeli ve yeterli beslenmesi, verimliliklerinin arttırılması, arı, su canlıları ve yabani hayvanlar da dahil tüm hayvan türlerinin sağlıklarının korunması, hastalıklarının tedavisi, salgın hastalıkların önlenmesi, insanların zoonotik hastalıklardan korunması, canlı hayvan varlığı ve hayvansal üretimin arttırılması, hayvansal gıdaların niteliği, üretimi, güvenilir ve sağlıklı olması, üretim teknolojileri konusunda çalışacak, eğitim-öğretim, uygulama ve araştırma yapabilecek, bu alanlarda çalışırken hayvan ve hayvan sahibi haklarını ve meslek etiğini gözetecek, kamu yararını gözetecek ve toplum yararını ön planda tutacak, eğitimi sırasında edindiği bilgiler ışığında hayvancılık ve hayvan sağlığı sektöründe başarıyla görev yapacak Veteriner Hekimleri yetiştirmektir.

Programın Amacı

Ev ve çiftlik hayvanları ile kümes hayvanlarının ırklarının ıslahı, üretimi, yetiştirilmesi, dengeli ve yeterli beslenmesi, verimliliklerinin arttırılması, arı, su canlıları ve yabani hayvanlar da dahil tüm hayvan türlerinin sağlıklarının korunması, hastalıklarının tedavisi, salgın hastalıkların önlenmesi, insanların zoonotik hastalıklardan korunması, canlı hayvan varlığı ve hayvansal üretimin arttırılması, hayvansal gıdaların niteliği, üretimi, güvenilir ve sağlıklı olması, üretim teknolojileri konusunda çalışacak, eğitim-öğretim, uygulama ve araştırma yapabilecek, bu alanlarda çalışırken hayvan ve hayvan sahibi haklarını ve meslek etiğini gözetecek, kamu yararını gözetecek ve toplum yararını ön planda tutacak, eğitimi sırasında edindiği bilgiler ışığında hayvancılık ve hayvan sağlığı sektöründe başarıyla görev yapacak Veteriner Hekimleri yetiştirmektir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Hayvan türleri ve ırklarını, yapısal, işlevsel (anatomik, histolojik, fizyolojik ve biyokimyasal) ve davranış özelliklerini tanımlar, farklılıklarını sıralar. Hayvanlarda veya hayvan sürülerinde görülen hastalıkların nedenleri, yapısı, seyri, etkileri, teşhisleri ve tedavileri konusunda ve hayvanlardan insanlara ve insanlardan hayvanlara bulaşan hastalıklar ile ilgili bilgi sahibi olur.Hekimlik mesleğinin tüm yöntemlerini kullanarak tanısı konan hastalıkların tedavisini (ilaç kullanımı, operatif girişim vb) yapar.
PY1. Hayvan türleri ve ırklarını, yapısal, işlevsel (anatomik, histolojik, fizyolojik ve biyokimyasal) ve davranış özelliklerini tanımlar, farklılıklarını sıralar.
PY2. Farklı hayvan türleri/ırkları, yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda bakım ve beslenme alternatiflerini belirleyerek amaca uygun bakım-besleme protokol/programlarını hazırlar ve uygular, hayvan yemlerinin üretim ve muhafaza teknolojisi konusunda bilgi sahibi olur. Hayvan ırklarında verim değerlendirmeleri yaparak, gerektiğinde amaca uygun yetiştirme, ıslah çalışması yapabilecek düzeyde seleksiyon ve melezleme bilgisine sahiptir ve gereken uygulamaları (çiftleştirme, suni tohumlama, yardımcı üreme teknolojileri, vb.) yapar.
PY3. Hayvanlarda veya hayvan sürülerinde görülen hastalıkların nedenleri, yapısı, seyri, etkileri, teşhisleri ve tedavileri konusunda ve hayvanlardan insanlara ve insanlardan hayvanlara bulaşan hastalıklar ile ilgili bilgi sahibi olur. Hayvan hastalıklarıyla ilgili klinik bulguları değerlendirir ve gerektiğinde tanı materyallerini (hasta hayvandan alınan biyolojik materyaller, şüpheli vektör parazit, vb.) alarak yetkili laboratuvarlara gönderir.
PY4. Hastalıklardan korunma ve hastalıkların tedavisi amacıyla kullanılacak kimyasal (doğal veya sentetik), homeopatik ve biyolojik maddelerin hazırlanması ve üretimi konusunda bilgi sahibidir. Hayvan hastalıklarının tanısına yönelik olarak nekropsi uygulanması, farklı laboratuvar tanı tekniklerin kullanımı ve yapılmış tetkik sonuçlarının yorumlanması konusunda bilgi sahibidir. Uygun koşullar altında hızlı sonuç veren test analiz yöntemlerini uygular.
PY5. İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların çiftlikten sofraya üretim, imalat, tüketime sunuluş ve satışlarında yeterli teknoloji bilgisine sahiptir. Hayvan kaynaklı gıdaların üretimlerini ve sağlık kontrollerini yapar.
PY6. Veteriner Hekimliği mesleğinin tarihsel gelişimi bilgisine, misyon ve vizyonuna sahiptir. Veteriner Hekimlikle ilgili mevzuat ile insan, hayvan ve hayvan sahibinin haklarını açıklar. Hayvan kullanılarak yapılan bilimsel araştırmalarda bilinmesi ve uygulanması zorunlu etik ilkeler hakkında bilgiye sahiptir ve hayvan refahını tüm uygulamalarında gözetir. Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerlere sahiptir, bu değerleri gerektiğinde savunur. Dünya gündemini yakından takip eder, mesleki konularla ilgili gelişmelere (olaylara) duyarlıdır.
PY7. Hayvancılık sektörü, makro ve mikro düzeyde temel ekonomik kavramlar, hayvancılık işletmelerinin yönetim ve organizasyonu, hayvan sağlığı ekonomisi ve çiftlik idaresi konularında bilgi sahibidir. İşletme ve bölge düzeyinde özellikleri göz önünde bulundurarak, ekonomik yetiştiricilik için gerekli uygulamalar yapar. Eğitimi süresince kazandığı tüm bilgileri kullanarak, hayvansal üretim, yetiştirme ve ıslahına ilişkin verileri ekonomik anlayışla analiz eder, değerlendirir ve hayvancılık ve hayvancılığa dayalı sanayi başta olmak üzere ilgili alanlarda yöneticilik yapar.
PY8. Hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak (tanı yöntemleri sonuçlarını yorumlama, ilaç ya da cerrahi uygulamalar gibi) tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar. Bulaşıcı nitelikli hastalıkların kontrol edilmesi için gerekli önlemleri (biyogüvenlik önlemleri) alır.
PY9. Kazandığı bilgi ve becerileri eleştirel yolla değerlendirerek, alanı ile ilgili edinmesi gereken yeni bilgileri ve bilgi kaynaklarını belirler ve öğrenim gereksinimlerini gidereceği etkinliklere katılır. Bilimsel bilgiyi üretme ve kullanıma sokma metotları hakkında bilgi sahibidir.
PY10. Meslek kurul ve kuruluşlarında alanı ile ilgili görevler alır. Mesleki yetenek ve yetkilerinden yola çıkarak toplum bilinciyle sosyal projeler planlar ve hayata geçirir. Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır, alınan görevi becerileri doğrultusunda yerine getirir. Uzmanlık alanı dışındaki problemlerde diğer uzmanlar ile iş birliği içinde, ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur.
PY11. Alanındaki mesleki gelişimini devam ettirir ve sosyal ilişkileri kurabilecek düzeyde (en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyi) en az bir yabancı dili kullanabilir. En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile mesleki uygulamalar ve sosyal ilişkiler düzeyinde ihtiyaç duyulabilecek diğer teknolojik araçları kullanır.
PY12. Dünya gündemini yakından takip eder, olaylara duyarlıdır. Ülke ve bölge ihtiyaçlarının bilincinde olur, gerektiği takdirde bunları uygulamalarında rehber edinir. Mesleki paydaşlarla iletişim içindedir ve bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunlara çözüm üretme çabasındadır.
PY13. İş yeri ve beraberinde çalışan personel açısından iş güvenliği kavramlarına hâkim olur, uygulama ve savunma yeterliliğine sahiptir. Yetki ve sorumluluklarının farkında olarak mesleğini icra etme bilincine ulaşmıştır.
PY14. Çevre, veteriner halk sağlığı ve zoonozlar konularında duyarlı olur. Çevre sağlığı kurallarının bilincindedir ve doğayı korumaya yönelik uygulamalar yapar. Halk ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda ilgili kurullarda sorunun tanımlanması ve çözüm önerilerine ilişkin bilgiler verir ve etkinlikler düzenler. Veteriner halk sağlığı ve koruyucu hekimlik ile çevre kirliliği ve sağlığı konularında olası problemleri öngörür, uygun çözüm yollarını uygular.
PY15. Klinik muayene ve görüntüleme cihazları ile klinik müdahale aletlerini tanır, etkin olarak kullanır. Hospitalize edilen hayvanlara pre- ve post-operatif dönemde bakım uygular, asepsi ve antisepsi tekniklerini uygular.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Veteriner Hekimlik alanında "lisans ve yüksek lisans derecesi" (Bachelor's and Master's Degree) almaya hak kazanmaktadırlar. "Veteriner Hekim" ünvanı almaya hak kazanmıştır. 

Kariyer Seçenekleri

Bu programdan mezun olanlar Veteriner Hekim unvanını kazanarak başta T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere birçok bakanlıkta ve bakanlıklara bağlı kurum, enstitü ve kuruluşlarda çalışabilirler.Pet, egzotik, yaban hayvanları ve arıcılığın yanı sıra çiftlik ve kümes hayvanları yetiştiriciliği, su ürünleri ve balıkçılık gibi alanlarda da faaliyet gösteren işletmelerde sorumlu Veteriner Hekim olarak çalışabilir. Serbest veteriner hekimler muayenehane, poliklinik ve hayvan hastanelerinde hekim olarak çalışabilecekleri gibi kendi işletmelerini de kurabilirler.Bunların dışında veteriner ilaç sanayinde farklı pozisyonlarda çalışma imkanı bulabilmektedirler. Gıda İşletmeleri ve Mezbahaneler gibi hayvansal ürünlerin işlendiği kombineler ve tesislerde Veteriner Hekim ve sorumlu yönetici olarak çalışabilir.Diğer yandan Deney Hayvanları Üniteleri, Üretim ve Bakım Yerleri vs. ile Doğal Hayata ve Yaban Hayvanlarına ilişkin birimler/işletmelerde çalışabilir. İlgili Fakülte ve Yüksekokullar da (AKADEMİ), özel tanı, ilaç geliştirme laboratuvarında  araştırmacı olarak çalışma imkanı da bulabilir.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarından yüksek lisans veya doğrudan doktora programında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 300’dür. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını “Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Staj Yönergesi”nde ve lisans mezuniyet tezini “Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mezuniyet Tezi Yönergesi”nde belirtilen kurallara göre tamamlamaları zorunludur. (Erişim: http://www.veterinary.anakra.edu.tr/mevzuat/)

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 300’dür. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını “Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Staj Yönergesi”nde ve lisans mezuniyet tezini “Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mezuniyet Tezi Yönergesi”nde belirtilen kurallara göre tamamlamaları zorunludur. (erişim: http://www.veterinary.ankara.edu.tr/mevzuat/).Mezunlar “Veteriner Hekim” ünvan ve yetkisi almaya hak kazanırlar.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.