Ziraat Fakültesi

Zootekni Programı

  • Derece Lisans
  • Program Tipi Normal Öğretim
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Tam zamanlı programdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Gürsel DELLAL

Tanıtım

Zootekni Bölümü Hayvan Yetiştirme, Yemler ve Hayvan Besleme ve Biyometri-Genetik Ana Bilim Dallarından oluşmaktadır. Zootekni Bölümünün temel çalışma konuları arasında; büyükbaş (sığır ve manda), küçükbaş (koyun ve keçi) ve kümes hayvanları (tavuk, bıldırcın, hindi, kaz, ördek, devekuşu), kürk hayvanları, labaratuvar hayvanları ile at, deve, domuz, tavşan ve köpek gibi diğer çiftlik hayvanların üretimi ve yetiştirilmesi, beslenmesi, genetiği ve ıslahı yer almaktadır. Ayrıca alternatif hayvan yetiştirme teknikleri, organik hayvancılık, temel ve alternatif yem kaynaklarından yararlanma, alternatif yem kaynakları geliştirme, hayvancılıkta bilgisayar, teknoloji ve özellikle biyoteknolojiden yararlanma, araştırma ve deneme planlama, hayvancılık işletmelerini projelendirme ve hayvancılık organizasyonları gibi özel konular da Zootekninin çalışma konuları arasında yer almaktadır.

Programın Amacı

Zootekni'nin amacı, ürünlerinden yararlanılan hayvanların üretimi, ekonomik verimlerinin geliştirilmesi, bakımları, beslenmeleri ve değerlendirilmeleri konusunda çalışıcak Ziraat Mühendislerini yetiştirmek ve bu alanlarda araştırma yapmaktır.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Temel bilimler ve ziraat dallarında genel mühendislik nosyonunu kazanır. Hayvansal üretim ile ilgili üretim unsurlarını, üretim sistemlerini tanıma, analiz etme ve tasarlayabilme bilgisine sahip olur. Çiftlik hayvanlarının çevre istekleri, beslenmeleri, bakım ve barındırılmaları, hastalıkları gibi konuların yanında hayvancılık işletmelerinin yönetimi, planlanması ve projelendirilmesi, bu alanda teknolojik yeniliklerin takibi ve uygulama olanaklarını bilir.
Temel Bilimler ve Ziraat dalları ile ilgili mühendislik alanında yeterli alt yapıya sahip olma, sahip olduğu teorik ve uygulamalı bilgileri beraberce kullanabilme becerisi
Zootekni alanındaki uygulamalarda, karmaşık mühendislik ve alanla ilgili problemleri saptama, tanımlama ve bilimsel yöntemlerle çözebilme becerisi
Hayvansal üretim sistemlerini ve sistem bileşenlerini ile ilgili karmaşık bir sistemi veya prosesi analiz edebilme, tasarlayabilme ve ilgili modern yöntemleri kullanarak çözümleyebilme becerisi
Zootekni alanı uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
Hayvancılıkla ilgili verileri toplayabilme, analiz edebilme, sonuçlarını yorumlayabilme ve bunları pratiğe aktarabilme becerisi
Tarımın farklı dalları ile hayvancılık faaliyetleri arasındaki ilişkileri analiz edebilme ve sürdürülebilir üretim için uygulama modeli önerileri oluşturarak takım ve bireysel olarak çalışabilme becerisi.
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi edinme; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama becerisi, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
Bilimsel ve teknolojik güncel gelişmeleri evrensel düzeyde takip edebilme, kendini yenileyebilme ve bu kazanımlarını hayvansal üretime aktarabilme becerisi.
Zootekni mesleği ile ilgili mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanma ve oluşturabilme becerisi
Zootekni alanı ile ilgili iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi kazanım becerisi
Mühendislik ve zootekni uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın temel zootekni alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi edinebilme ve yorumlayabilme bilgisi;
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Zootekni alanında "lisans derecesi" (Bachelor of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

1. Kamu kurum ve kuruluşları2. Hayvancılıkla ilgili sivil toplum kuruluşları3. Özel sektör kuruluşları ( İşletme ve çiftlikler, yem fabrikaları, pazarlama, özel laboratuvarlar, vb.)

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.