Ziraat Fakültesi

Su Ürünleri Mühendisliği Programı

Tanıtım

Türkiye’de Su Ürünleri Mühendisliği Lisans Eğitimi Ankara Üniversitesi öncülüğünde, 1974 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde Su Ürünleri Kürsüsü’nün kurulmasıyla başlamıştır. 1979-1980 yılında Su Ürünleri Bölümü'ne ilk defa öğrenci alınmıştır. Türkiye’de su ürünleri yetiştiriciliği de su ürünleri eğitimi ile başlamış ve eğitimdeki yaygınlaşmaya paralel olarak artmıştır. Su Ürünleri Mühendisliği Programında lisans eğitimi 4 yıl sürmektedir. Ayrıca yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim verilmektedir.

Programın Amacı

Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü’nün esas kuruluş amacı, deniz ve içsularımızda mevcut potansiyeli değerlendirmek ve su ürünleri yetiştiriciliğini aktif hale getirmek üzere lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenci yetiştirmektir. Bunun yanısıra balık besleme, balık ve su ürünlerinin hastalıkları, genetik ve ıslah, su ürünleri avlama, işleme ve değerlendirme teknolojisi, balık biyolojisi, balık anatomisi, su kalitesi, plankton ve su bitkileri gibi konularda bilimsel araştırmaların sürdürülmesi hedeflenmektedir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Su Ürünleri yetiştiriciliği, projelendirme, su ürünleri sağlığı, yem teknolojisi ve besleme, avcılık, balıkçılık yönetimi, işleme ve değerlendirme ile temel bilimler konularında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. Su kalitesi yönetimi, çevre, sağlık ve yetiştiricilik bağlamında yorum yapar.Su ürünleri ile ilgili olay ve olguları analiz eder.Su ürünleri ile ilgili konularda edindiği bilgileri üretim ve yönetim alanında uygular.Su ürünleri ile ilgili laboratuar, arazi ve saha çalışmalarının bulgularının güvenilirliğini ölçer ve değerlendirir.
Su Ürünleri yetiştiriciliği, projelendirme, su ürünleri sağlığı, yem teknolojisi ve besleme, avcılık, balıkçılık yönetimi, işleme ve değerlendirme ile temel bilimler konularında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
Su kalitesi yönetimi, çevre, sağlık ve yetiştiricilik bağlamında yorum yapabilir.
Su ürünleri ile ilgili olay ve olguları analiz edebilir.
Su ürünleri ile ilgili konularda edindiği bilgileri üretim ve yönetim alanında uygulayabilir.
Su ürünleri ile ilgili laboratuar, arazi ve saha çalışmalarının bulgularının güvenilirliğini ölçebilir ve değerlendirebilir.
Su ürünleri ile ilgili yeni gelişmeleri, teknik ve teknolojileri bilimsel olarak değerlendirebilir.
Su ürünleri konusunda edindiği bilgileri kullanarak uygulamalarda karşılaştığı sorunları tanımlayabilir ve çözüm önerileri geliştirebilir.
Su ürünleri yetiştiriciliğine yönelik işletmeleri projelendirebilir.
Su ürünleri yetiştiricilik, işleme, pazarlanmasına yönelik tesislerde sorumlu yöneticilik yapabilir.
Su ürünleri konusunda bağımsız veya ortak çalışmalarda sorumluluk alabilir.
Su ürünleri konusunda disiplinler arası çalışmalar yapabilir.
Su ürünleri sektöründe geliştirme, kalite iyileştirilmesi ve kalite kontrol ve gıda güvenliği konularında danışmanlık yapabilir.
Yaşam boyu öğrenme süreçleriyle donanımlı, kendi yeterlikleri ve sınırlarının bilincindedir.
Su ürünleri üretimi, araştırma-geliştirme ve hastalık yönetimi konularında bilgiye ulaşma yollarını bilir
Su ürünlerinin yönetimi, pazarlanması ve insan sağlığına etkileri konusunda bilgi ve becerileri ile toplumu bilgilendirir.
Farklı kültürlere ve sosyal yaşama uyum sağlayabilir.
Çalışma alanlarının gerektirdiği bilgisayar yazılımları, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
Mesleki iletişimde bir yabancı dili yeterli düzeyde kullanabilir.
Su ürünleri yetiştiricileri ve balıkçıları bilimsel yönden eğitebilir.
Su ürünleri üretimi, avcılığı ve işlenmesi ile ilgili yasa, yönetmelik ve yönergelere uygun davranma bilincindedir.
Demokratik görüşe sahip, insan haklarına saygılı ve insani dayanışmayı önemser, mesleki ve etik bilince sahiptir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Su Ürünleri Mühendisliği alanında "lisans derecesi" (Bachelor of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Bankalar, Tarım Kredi Kooperatifleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Denizcilik Müsteşarlığı, Belediyeler, su ürünleri yetiştiriciliği yapan işletmeler, deniz ve tatlı su ürünleri üreten kuluçkahaneler, büyük kapasiteli üretim tesislerinin AR-GE üniteleri, su ürünleri işleme ve değerlendirme tesisleri, balıkçılık ve yetiştiricilik kooperatifleri, su ürünleri pazarlama, ihracat ve ithalat firmaları, balık halleri, yem fabrikaları, Üniversitelerde çalışabilir, kendi üretim tesislerini kurabilir veya su ürünleri üretim tesislerinin fizibilitesi ve projelendirilmesi konularında çalışabilirler.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.