Ziraat Fakültesi

Tarla Bitkileri Programı

  • Derece Lisans
  • Program Tipi Normal Öğretim
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Hayrettin KENDİR

Tanıtım

TarlaBitkileri programı; tarla tarımı ile yetiştirilen kültür bitkilerinin tarımı,ıslahı, biyoteknolojisi, sitolojisi, tohumluk teknolojisi gibi konularda temel, teorik veuygulamalı eğitim(ler) vererek, bunları çeşitli ve güncel araştırmalarla desteklemektedir.Tarla bitkileri,kullanım alanlarına göre tahıllar, yemeklik baklagiller, endüstri bitkileri ve çayır mera ve yem bitkileri başlıkları altında incelenmekte olup, söz konusu bölümün uygulamakta olduğu modern programın dahilinde ve lisans düzeyindeki tüm öğrencilerimizebu bitkiler morfolojik, fizyolojik, ekolojik, tarımsal ve ilgili diğer tüm yönlerden tanıtılmakta, her birisinin ekiminden hasadına, üretiminden ıslahına ve depolanmasına kadar ki olan süreç içerisinde gerek teorik ve gerekse de pratik çok yönlü, kalıcı eğitim(ler) verildiği gibi, bu bakımdan konu ile ilgili olan ülkemiz ve dünyadaki gelişmeler yakından izlenerek, konusunda en son ve güncel bilgi ve bulgular aktarılmaktadır.

Programın Amacı

Tarlabitkileri kapsamındaki bitkilerden olan tahılların, yemeklik baklagillerin, endüstribitkilerinin ve yem bitkileri yetiştiriciliği,ıslahı ve biyoteknolojisi  konularında lisanseğitimi ile çağdaş bilgilerle donatılmış, analitik düşünen-sorgulayan,karşılaştığı sorunlara çözüm üretebilen, meslek etiğinin bilincinde, doğaya veçevreye duyarlı/saygılı zeki, ülkesini ve vatanını düşünen, ileri teknolojilere açık, çalışkan birer Ziraat Mühendisi yetiştirmek, Mezunolduğu alana ilişkin disiplinler arasında kolayca ve hızla ilişkiler kurarak,  teorik veuygulamaya yönelik bilgileri aktarıp bunlara sahip olarak, karşısına çıkan sorunlara gerektiğinde acil ama kalıcı ve yeterli çözüm(ler) üretmek,Tarımsalüretimin her aşamasında ortaya çıkabilecek/potansiyel olası sorunları, çözüm yolları ile belirlemek, elde edilen bilgi,deneyim ve geliştirilen yeni teknolojileri üretici ve araştırıcılarlapaylaşıp, pratiğe aktararak, hızlı ve dengeli bir şekilde tarımsal üretimi geliştirmektir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Tarla bitkileri bölümü lisans ve yüksek lisans (Doktora öğrencileri de dahil) öğrencileri; bunların yetiştiriciliği, ıslahı ve biyoteknolojisi konusunda temel bilgilere sahiptir. Aynı şekilde öğrencilerimiz, tarla bitkilerinin ıslahı, üretimi ve elde edilen ürünlerin kalitesi etkileyensorunların bilincinde olup, bu sorunlara çözüm getirmek için temel uygulamabecerisine ve bilgisine sahip olup benzer şekilde tir. Tarla Bitkileri yetiştiriciliği, ıslahı vebiyoteknolojisindeki yerli ve yabancı yenilik ve gelişmeleri süreklitakip etme, ve bunları üreticilere yayma yeteneğine sahiptir.
PY1-Tarla Bitkileri lisans eğitim öğretim düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak tarla bitkileri kapsamında yer alan tahıllar, yemeklik tane baklagiller, endüstri bitkileri, yem bitkileri yetiştiriciliği ve çayır-mera alanlarında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme bilgi ve becerisine sahiptir.
PY2- Uzmanlaştığı tarla bitkileri alanına ilişkin disiplinler arası ilişkiyi kavrayabilme bilgi ve becerisine sahiptir
PY3- Tarla bitkileri konusunda uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi kullanarak, disiplinler arası bilgileri sentezleyerek, yeni bilgi ve teoriler üretebilir ve tarla bitkileri konusundaki sorunları, farklı araştırma yöntemlerini kullanarak ve sebep sonuç ilişkisi kullanarak çözümleyebilme yeteneğine sahiptir
PY4-Tarla bitkileri konuları ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
PY5- Tarla bitkileri konuları ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve beklenmeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir ve sorumluluk alarak çözüm üretebilir.
PY6- Tarla bitkileri konuları ile ilgili sorunların çözümünü gerektiren ortamlarda önderlik yapabilir.
PY7- Tarla bitkileri konuları ile ilgili kaynaklara ulaşabilir ve bu kaynaklardan yararlanabilir.
PY8- Tarla bitkileri alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
PY9- Tarla bitkileri konularında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilir.
PY10- Çalışmalarını ve uzmanlık alanındaki gelişmeleri yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilir.
PY11- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değerlendirebilme yeteneğine sahiptir.
PY12- Bir yabancı dili en az "Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi" 'inde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilir.
PY13- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilir.
PY14- Tarla bitkileri ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yorumlanması ve yayımlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilir ve bu değerleri öğretebilir.
PY15- Alanıyla ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilir ve elde edilen sonuçları, toplam kalite yönetimi süreçleri çerçevesinde değerlendirebilir.
PY16- Alanında sahip olduğu bilgiyi, problem çözme ve uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Tarla Bitkileri alanında "lisans derecesi" (Bachelor of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

 Tarla Bitkilerilisans programlarından mezun olanlar, tarla bitkileri ürünlerininyetiştiriciliği, çeşit ıslahı ve biyoteknolojisi, çeşit tescili, kontrol vesertifikasyonu, ürün denetimi, tohum, ürünlerin değerlendirilmesi, işlenmesi,muhafazası ve pazarlanması ile ithalat ihracatı aşamalarında çalışan gösterenözel sektör ya da kamu kurum ve kuruluşları ile araştırma enstitülerinde istihdamedilebilir.  

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.