Ziraat Fakültesi

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Programı

  • Derece Lisans
  • Program Tipi Normal Öğretim
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Aydın GÜNEŞ

Tanıtım

Bölüm, toprak, bitki besleme, arazi yönetimi ve çevre konularında kariyer yapmak isteyenlere, lisans ve lisansüstü düzeyinde eğitim ve araştırma olanağı sunmaktadır. Bölümün araştırma alanları toprak oluşumu, toprak etüt ve haritalama, toprak sınıflandırması, toprak fiziği, toprak kimyası, toprak biyolojisi ve toprak ve su muhafaza, arazi kullanım planlaması, arazi bozulumu, arazi ve su yöntemi, kompostlama, gübreler ve gübreleme, toprak verimliliği, organik tarım, atık yönetimi, bitki fizyolojisi ve bitki besleme konularını kapsamaktadır. 

Programın Amacı

Programın temel amaçları; toprağın oluşumu, farklı toprakların Dünya’da ve ülkemizdeki dağılımları, haritalanmaları, tarım topraklarının fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri, toprak erozyonu, toprak kirliliği, toprak yönetimi, toprak verimliliği, bitkilerin beslenmesi ve gübrelenmesi, sürdürülebilir tarım, toprak-su-bitki ilişkileri, gübre-çevre ilişkileri vb. konularda eğitim alan öğrencilere temel bilgileri vermek, çağın koşullarına uygun yeni bilgilerle donatılmış toprak bilimi ve bitki besleme konularında uzman, analitik düşünme ve sorunları çözme yeteneğine sahip, üreticinin toprak ve bitki beslemeyle ilişkin temel sorunlarına çözüm sağlayan, çevre ve doğaya duyarlı, günümüz yenilik ve teknolojilerini izleyen donanımlı meslek elemanları yetiştirmektir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Toprak bilimi, bitki besleme, toprak verimliliği, gübreler ve gübreleme ve toprak-su-çevre ilişkileri konusunda kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. Toprak ve su kaynaklarının yönetimi ve sürdürebilirliği konularında bilgilere sahiptir. Alanı ile ilgili yeni gelişmeleri, teknik ve teknolojileri bilimsel olarak değerlendirebilir.
Toprak bilimi, bitki besleme, toprak verimliliği, gübreler ve gübreleme ve toprak-su-çevre ilişkileri konusunda kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
Toprak ve su kaynaklarının yönetimi ve sürdürebilirliği konularında bilgilere sahiptir.
Alanı ile ilgili yeni gelişmeleri, teknik ve teknolojileri bilimsel olarak değerlendirebilir.
Alanı ile ilgili laboratuar, arazi ve saha çalışmaları bulgularının güvenilirliğini ölçebilir ve değerlendirebilir.
Alanıyla ile ilgili sorunları tanır ve sorunla ilgili kuramsal ve pratik çözüm önerileri geliştirebilir.
Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırabilir.
Yöresel ve iklimsel farklılıklara bağlı toprak bilimi ve bitki besleme problemleri konusunda yorum yapabilir.
Güncel bilgi teknolojilerini alanında uygulayabilir.
Disiplinler arası çalışmalarda kendi alanıyla ilgili konularda bilimsel yaklaşımlarda bulunabilir.
Kendi alanında üreticiyi bilimsel açıdan teorik ve uygulamalı olarak eğitebilir.
Alanı ile ilgili konularda edindiği bilgileri uygulamaya koyabilir.
Alanıyla ilgili bir çalışmayı bağımsız şekilde ya da ortak çalışmalarda planlar ve yürütebilir.
Alanıyla ilgili olarak bilgiye ulaşma yollarını bilir.
Alanıyla ilgili olarak sorgulayıcı, araştırıcı ve yenilikçidir.
Alanıyla ilgili konularda bilgi ve becerileri ile toplum bilinçlenmesine katkıda bulunabilir.
Farklı kültürlere ve sosyal yaşama uyum sağlayabilir.
Konusu ile ilgili gelişmeleri takip edecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir.
Yaşam boyu öğrenme süreçleriyle donanımlı, kendi yeterlikleri ve sınırlılıklarının bilincindedir.
Alanıyla ilgili yasa, yönetmelik ve yönergelere uygun davranma bilincindedir.
Demokratik görüşe sahip, insan ve diğer canlıların haklarına saygılı, insani dayanışmayı önemser

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında "lisans derecesi" (Bachelor of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Bu programdan mezun olacaklar kamu sektöründe; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın çeşitli birimlerinde, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nde, Çevre ve Orman Bakanlığı’nın çeşitli birimlerinde, Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nde,Özel sektörde ise; Toprak-bitki-su analizi yapan laboratuarlarda, Organik ve kimyasal gübre üreten ve/veya pazarlayan kuruluşlarda, Örtü altı yetiştiriciliği yapan kuruluşlarda, Organik tarım yapan kuruluşlarda, Toprak koruma projesi hazırlayan ve uygulayan kuruluşlarda, Arazi toplulaştırma ve etüt projesi hazırlayan ve uygulayan kuruluşlarda, Toprak-su-çevre kirliliği ile ilişkin proje hazırlayan ve uygulayan kuruluşlarda çalışma olanağı bulabilmektedirler.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.