Ziraat Fakültesi

Bitki Koruma Programı

  • Derece Lisans
  • Program Tipi Normal Öğretim
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Mevlüt EMEKCİ

Tanıtım

Bitki Koruma Entomoloji ve Fitopatoloji olmak üzere iki anabilim dalından oluşmuştur. Bölümde öğrencilere zararlı böcek, akar, nematod ve diğer hayvansal zararlılar, bitkilerde oluşan fungus, bakteri, virüs ve yabancı otların tanımlanmaları, simptomları, yayılışları, biyolojileri, biyoekolojileri ve savaşımları konularında çalışmalar yürütülmektedir. Bitki patojen ilişkileri ve kimyasal bitki koruma preparatlarının çevre ve insan üzerindeki etkileri, hastalık ve zararlılara karşı mekanik, kimyasal, fiziksel ve biyolojik savaşım yöntemleri üzerinde teorik ve uygulamalı eğitim verilmekte ve araştırmalar yapılmaktadır.

Programın Amacı

1. Tarım ürünlerindeki hastalık ve zararlılar, bunların biyo-ekolojileri, konukçu-parazit ilişkileri, pestisitler ve bunların çevreye olan etkileri, kültürel, fiziksel, kimyasal, biyoteknik ve biyolojik savaş yöntemleri ile entegre ürün yönetimi ve entegre zararlı yönetimi konularında lisans ve yüksek lisans eğitimi ile ülkemiz kamu ve özel sektörüne çağdaş bilgilerle donatılmış, analitik düşünen-sorgulayan ve çözüm üretebilen, meslek etiği bilincinde, doğaya ve çevreye duyarlı Ziraat Mühendisi yetiştirmek,2. Üretimden tüketime kadar tarımsal üretimin her aşamasında sorun odaklı, temel ve uygulamalı bilimsel araştırmalar ile çözüme katkıda bulunmak; edinilen bigi, deneyim ve geliştirilen yeni teknolojileri üretici ve araştırıcılarla paylaşarak tarımsal üretimi geliştirmektir. 

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Bitkilerde hastalıklara neden olan abiotik ve biotik etmenlerin özellikleri, simptomatolojileri, hastalık oluşturma mekanizmaları, epidemiyolojileri ve genel savaşım yöntemleri hakkında temel bilgilere sahiptir. Bitkilerde zararlıların genel morfolojileri, gelişmeleri, çevre ile ilişkileri ve genel savaşım yöntemleri hakkında temel bilgilere sahiptir. Böceklerin toplanması, kolleksiyonu, preparasyonu, tanımlanması, isimlendirilmesi, sınıflandırılması; böceklerin biyoçeşitlilikteki yeri; böcek takımlarındaki filogenetik (klasik ve moleküler) ilişkiler; zararlıların takımlarının familyalarının morfolojik, fizyolojik ve biyolojik ve ekolojik (birey ve popülasyon) özelliklerini ayırt edebilir.
PY1. Bitkilerde hastalıklara neden olan abiotik ve biotik etmenlerin özellikleri, simptomatolojileri, hastalık oluşturma mekanizmaları, epidemiyolojileri ve genel savaşım yöntemleri hakkında temel bilgilere sahiptir.
PY2. Bitkilerde zararlıların genel morfolojileri, gelişmeleri, çevre ile ilişkileri ve genel savaşım yöntemleri hakkında temel bilgilere sahiptir.
PY3. Böceklerin toplanması, kolleksiyonu, preparasyonu, tanımlanması, isimlendirilmesi, sınıflandırılması; böceklerin biyoçeşitlilikteki yeri; böcek takımlarındaki filogenetik (klasik ve moleküler) ilişkiler; zararlıların takımlarının familyalarının morfolojik, fizyolojik ve biyolojik ve ekolojik (birey ve popülasyon) özelliklerini ayırt edebilir.
PY4. Bitkilerde zararlı - faydalı akarların ve bitki paraziti nematodların tanımlanmasını, sınıflandırılmasını, morfolojisini, fizyolojisini, biyo-ekolojilerini, üreme şekillerini, konukçu seçimini, doğal düşmanlarını, ekonomik önemlerini, zarar şekillerini ve mücadelesindeki genel ilkeleri sıralar.
PY5. Tarımsal ekosistemlerde bulunan faydalı ve zararlı böcekler ve diğer organizmalara (entomopatojen virus, fungus, bakteri v.d) etkili olan canlı ve cansız ekolojik faktörleri bilir. Bu faydalı canlıların nasıl korunacağını, etkinliklerinin nasıl arttırılacağını, birer biyolojik savaş aracı olarak nasıl geliştirilebileceklerini açıklar.
PY6. Böceklerin genel özelliklerini, morfolojik ve fizyolojik özelliklerini, gelişme ve başkalaşımını açıklar.
PY7. Tarla bitkilerinde (tahıl, baklagil, yem ve endüstri bitkileri) zararlı olan böcekler ve hastalıkları, biyo-ekolojilerini, zarar şekillerini ve savaşımlarını açıklar.
PY8. Bahçe bitkilerinde (Meyve, bağ, subtropik, sebze ve süs bitkileri) sorun olan zararlı böcek ve hastalıkları, zarar şekillerini, biyo-ekolojilerini ve savaşım yöntemlerini açıklar.
PY9. Depolarda ve işletmelerde depolanmış ürünlerin zararlısı böcekler ve hastalıkları, biyo-ekolojilerini ve savaşım yöntemlerini açıklar.
PY10. Funguslar hakkında detaylı bilgiye sahip olur ve bitki fungal hastalık etmenlerinin tanılamasını açıklar.
PY11. Bitki bakteri-fitoplazma ve viral-viroid hastalıklarının tanılamasını açıklar.
PY12. Tarımda sorun olan yabancı otları, zarar şekillerini, biyo-ekolojilerini ve savaşım yöntemlerini açıklar.
PY13. Bitki hastalık ve zararlılarıyla tarımsal savaşım yöntemlerini, ilkelerini, pestisitleri ve özelliklerini açıklar.
PY14. Hastalık ve zararlılardan kaynaklanan sorunların sebebini belirleyebilir, sorunun çözümü için, gerekli verileri toplayarak, çağdaş yöntemlerle uygun ve ekonomik savaş yöntemini seçebilir ve uygulayabilir.
PY15. Hastalık, zararlı ve yabancıotların savaşımında yararlanılacak yeni ürünlerin ( ilaç, faydalı model, tuzak v.b ) dizayn ve geliştirilmesini yapabilir.
PY16. Özel ilaçlama programlarında uygulayıcı olarak kapalı ve açık alanlarda uygulama yapabilir.
PY17. Tanı ve teşhis yaparak pestisit reçetesi yazabilir.
PY18. Bitkisel üretim yapılan alanlarda ve işletmelerde zararlı, hastalık ve yabancı otlar ve savaşımları konularında danışmanlık ve bilirkişilik yapabilir.
PY19. Organik Tarım, İyi Tarım Uygulamaları, Entegre Savaşım Modelleri, Entegre Ürün Yönetimi ve Sürdürülebilir Tarım projelerinde danışmanlık, proje yöneticiliği, eğitmenlik yapabilir.
PY20. Mesleği ile ilgili bilgilere, yeni teknolojilere ulaşabilir, sorgulayıcı ve araştırıcıdır; alanında edindiği temel bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir, ekoloji ve insan ile ilişkilendirerek değerlendirir, sorunları analitik düşünce yeteneği ile çözer.
PY21.Toplumsal sorumluluk bilinci ile alanında çözüme yönelik proje üretebilme ve uygulayabilme; bilişim teknolojilerinden yararlanabilme yeteneğine sahiptir.
PY22. Doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir kullanımı, gıda güvenliği için tarımsal savaşta hangi yöntemleri nasıl kullanması gerektiğini bilir.
PY23. Bitki Koruma sorunlarıyla savaşta gerektiğinde kimyasal yöntemlerin ne zaman gerektiğine ve kullanımına karar verir, uygulanabileceği pestisitleri belirleyerek, bir ilaçlama programı doğrultusunda reçete yazar.
PY24. Mesleğiyle ilgili konularda sorunları diğer bilim dalları ile ilişkilendirerek irdeler, bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Bitki Koruma alanında "lisans derecesi" (Bachelor of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

a) Özel İdare İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerib) Tarım ve Köy İşleri Bakanlığına bağlı araştırma enstitüleri ve müdürlükleri, Koruma Kontrol Genel Müdürlükleri.c) Özel tarımsal ilaç firmalarının merkez ve bölge müdürlüklerinded) Özel Fide, Fidan veya Tohum üreten firmalare) Organik Üretim Yapan Firmalarf) Depo, Ambar ve Çevre Sağlığı ilaçlamaları yapan firmalar g) Özel ilaç bayilerih) Seralari) Meslek Odalarında danışman ve sorumlu müdürlükSon yıllarda yönetmeliklerde yapılan ve yapılmakta olan değişiklerle tarımsal ilaçların satılması ve yazılması ve uygulanması bazı sınav ve koşullara bağlanmıştır. Bu bağlamda Bitki Koruma konusunda uzmanlaşmış Ziraat Mühendislerine mutlak ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle Avrupa Birliğine uyum sürecinde ve tarımsal ürünlerin ihraç edilmesinde tarımsal ilaçlamalardan kaynaklanan büyük sıkıntılar yaşamaktadır. Bu yüzden iyi yetişmiş Bitki Koruma Uzmanlarına piyasanın talebi oldukça yüksektir.    

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.