Ziraat Fakültesi

Tarımsal Yapılar ve Sulama Programı

Tanıtım

Ziraat Mühendisliğinin önemli bir uzmanlık dalı olan, bazen Tarımsal İnşaat Mühendisliği olarak da tanımlanan Tarımsal Yapılar ve Sulama; toprak ve su kaynaklarından optimum bir biçimde yararlanılması, bu kaynakların korunması ve geliştirilmesi, üretimin çeşitli aşamalarındaki uygun çevre ortamının yaratılmasında gerekli olan tüm yapı ve tesislerin planlanması, projelenmesi ve yapımı, tarımsal işletmelerin yapısal ve fiziksel yönden geliştirilmelerini sağlayan ve etkileri uzun ömürlü olan önlemlerin alınması ile ilgili bir bilim olarak tanımlanabilir.Söz konusu meslekle ilgili olarak; sulama, drenaj, hidroloji, tarımsal meteoroloji, sulama yapıları, tarımsal yapılar, arazi toplulaştırması, kırsal yerleşim ve çevre kontrolü ile ilgili dersler verilmekte ve uygulamalar yapılmaktadır. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğrenimi vermektedir.

Programın Amacı

1. Ulusal öncelikler göz önüne alınarak, toprak ve su kaynaklarından optimum bir biçimde yararlanılması, bu kaynakların korunması ve geliştirilmesi konularında teorik ve uygulamalı olarak ileri düzeyde eğitim-öğretim vermek.2. Toprak ve su kaynaklarının korunması için su tasarrufu sağlayan teknolojilerin uygulanması, atık suların kullanımı, yapay sulak alanların kurulması, sulama ve drenaj ile ilgili tüm sulama şebekelerinde performansın değerlendirilmesine yönelik konularda uzman yetiştirmek amacıyla eğitim-öğretim gerçekleştirmek.3. Tarımsal üretimin çeşitli aşamalarındaki uygun çevre ortamının yaratılmasında gerekli olan tüm yapı ve tesislerin planlanması, projelenmesi ve yapımı konularında Lisans düzeyine dayalı olarak ileri seviyede teorik ve uygulamalı eğitim-öğretim vermek.4. Tarım işletmelerinin yapısal ve fiziksel yönden geliştirilmelerini sağlayan, kırsal alanda yerleşim planlaması ve arazi toplulaştırma projelerinin hazırlanması ve uygulanması ile ilgili konularda teorik ve uygulamaya dayalı bilgi kazandırmak.5. İklim değişiminin tarımsal üretime ve sulamaya olan etkilerini belirlemeye yönelik bilgiler kazandırmak.6.Tarım işletmelerinde bitkisel ve hayvansal üretimden optimum verim elde edilmesi ve kırsal alanda sosyal gelişmenin ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için gerekli çevre koşullarının oluşturulmasına yönelik araştırmalar yapma ve proje geliştirme becerilerini kazandırmak.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Mezunlar toprak ve su kaynaklarının optimum kullanımını tanımlayabilir; toprak ve su kaynaklarının korunması için projeler yürütebilir; tarımsal faaliyetler, iklim değişikliğinin etkilerini değerlendirebilir; atık su ve yapay sulak alanların yeniden kullanım için sulama ve drenaj projeleri tasarlayabilir; tarımsal yapılar ve sulama alanında ileri teknolojileri izler ve transfer edebilir.
PY1. Ulusal öncelikler göz önüne alınarak, toprak ve su kaynaklarından optimum bir biçimde yararlanılması, bu kaynakların korunması ve geliştirilmesi konularında teorik ve uygulamalı alanda bilgi sahibi olur.
PY2. Toprak ve su kaynaklarının korunması için su tasarrufu sağlayan teknolojilerin uygulanmasına, iklim değişiminin tarımsal faaliyetlere olan etkilerinin değerlendirilmesi ve teknik önlemlerin alınmasına, atık suların yeniden kullanımına, yapay sulak alanların kurulmasına, sulama ve drenaj projelerinin gerçekleştirilmesine yönelik bilgi sahibi olur.
PY3. Tarımsal üretimin çeşitli aşamalarındaki uygun çevre ortamının yaratılmasında gerekli olan tüm yapı ve tesislerin planlanması, projelenmesi ve yapımı ile kırsal alanda yerleşim planlaması ve arazi toplulaştırma projelerinin hazırlanması ve uygulanması konularında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olur.
PY4. Ulusal ve uluslararası alanda kendi alanı ile ilgili olarak teknolojiyi izler ve ileri teknolojileri aktarır .
PY6. Kendi alanında ülke sorunlarının çözümüne yönelik araştırmalar yürüterek değişen ülke ve dünya şartlarına göre sürekli kendini yenileyerek güncel bilgi ve çözümler üretir.
PY7. Eleştirel yaklaşım, alanı ile ilgili sorunları, problemleri anlama ve çözüm önerileri üretme, yaratıcı düşünme gibi becerileri gelişir.
PY8. Fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi kazanır.
PY9.Sulama, Drenaj, Sulama Yapıları, Tarımsal Yapılar, Arazi Toplulaştırma ve Kırsal Yerleşim ve Çevre konuları ile ilgili tüm tesis ve yapıların mühendislik projelerinin planlanması, hazırlanması, çizilmesi ve uygulanması çalışmalarını yapar.
PY5. Kendi alanındaki gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikler kullanarak çok yönlü olarak değerlendirir .
PY10. Meteorolojik parametreleri tanır ve tarımsal üretimde meteorolojik koşulların etkilerini değerlendirir.
PY11. Tarımsal yapılarda yaygın olarak kullanılan inşaat malzemeleri hakkında bilgi sahibi olur.
PY12. Toprak-bitki-su ilişkilerini değerlendirir.
PY13. Sulama suyu kalitesi, toprak ve bitki özelliklerine ilişkin parametreleri tanır, ölçer ve suyun ve toprağın sulama açısından uygunluğunu değerlendirir.
PY14. Doğadaki suyun kısıtlı ve bol olduğu zamanlara göre bugün ve gelecekte etkin bir biçimde kullanılması ile ilgili sorunların çözümüne yönelik mühendislik önlemlerini uygular.
PY15. Uzaktan algılama tekniklerini ve Coğrafik Bilgi Sistemlerini kullanarak yeryüzü kaynaklarının daha etkin bir biçimde kullanılması olanaklarını değerlendirir.
PY16. Çevre ve tarım arasındaki etkileşimi mühendislik problemine dönüştürerek gerekli sayısal değerlendirmeleri ve projeleri yapar.
PY17. Kırsal alanda ulaşım altyapısını, içme ve kullanma suyu gereksinimlerini bugün ve gelecek koşulları için değerlendirerek kırsal yolların ve su getirme sistemlerini projeler.
PY18. Şantiye tekniği ve kontrolörlük hizmetlerini uygular.
PY19. Tarımsal yapılar ve sulama dalı ile ilgili olarak her türlü konuda bilirkişilik ve danışmanlık yapar.
PY20. Sulama, Drenaj, Sulama Yapıları, Tarımsal Yapılar, Arazi Toplulaştırma ve Kırsal Yerleşim ve Çevre konuları ile ilgili planlama, projeleme, uygulama, izleme – değerlendirme, ortaya çıkan sorunları çözme ve benzeri mühendislik konularında bireysel ve ekip üyesi olarak mesleki ve bilimsel etik ilkelerine uygun olarak sorumluluk alır.
PY21. Verilere dayalı karar alabilme, bilimsel ve tarafsız düşünme, problem çözme, dinamik ve atılımcı olma, çevre ve toplum bilincine sahip çıkabilme yeteneklerini kazanır .
PY22. Mesleki yetki, görev, hak ve sorumluluklarını alanı ile ilgili mevzuatta belirtilen yasal çerçevede yerine getirir.
PY23. Mesleki bilgi ve becerilerini yaşam boyu öğrenme ile sürekli geliştirir.
PY24. Tarımsal Yapılar ve Sulama Programı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak; görsel, işitsel ve basılı yayın organlarında toplumla paylaşır .
PY25. Demokrasi, insan hakları, toplumsal ve kültürel değerlere önem verir ve bu değerlere uygun davranır.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Tarımsal Yapılar ve Sulama alanında "lisans derecesi" (Bachelor of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Bölüm mezunları, tarımsal yapılar ve sulama alanı ile ilgili olarak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ormanve Su İşleri Bakanlığı,  başta olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında çalışabilmektedir. Ayrıca, bölüm mezunları, tarımsal yapılar ve sulama alanı içerisinde yer alan planlama-projeleme-inşaat işleri konusunda faaliyet gösteren özel sektör fimalarında istihdam edilebildikleri gibi kendileri de firma açarak bu alanda faaliyet gösterebilirler. 

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.