Ziraat Fakültesi

Peyzaj Mimarlığı Programı

  • Derece Lisans
  • Program Tipi Normal Öğretim
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Şükran ŞAHİN

Tanıtım

Doğa, planlama ve tasarım kavramlarını sistematik bir yapı içinde irdeleyen Peyzaj Mimarlığı, sanat, bilim, mühendislik ve teknolojiyi bir araya getirerek alan tasarımı, planlaması ve yönetimi ile uğraşan bir programdır.

Programın Amacı

Planlama, tasarım ve yönetimi ile işlevsel, estetik, sürdürülebilir, çeşitli insan ve ekoloji gereksinimlerine uygun peyzajları yaratan, sürekliliğini sağlayan, koruyan ve yöneten peyzaj mimarları yetiştirmek.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Mezun olanlar doğal ve kültürel peyzajlar ileilgili durum ve sorunları fiziki planlama, tasarım, ekoloji ve sanat bilgisiile ilişkilendirebilir; mekânsal planlama, tasarım, onarım ve mühendislikkonularında peyzaj mimarlığı ile ilgili durumları/sorunları analiz edebilir vesürdürülebilir çözümler geliştirebilir; sosyal, ekonomik ve çevresel koşullarıtanımlayabilir; tanımlı alanlarla ilgili değişkenleri saptayabilir, analizedebilir ve sentezleyebilir.
PY1. Temel hesaplama (alan, hacim vb.) bilgisine ve alan bilgisine sahip olur.
PY2. Yasal ve yönetsel çerçeveye ilişkin bilgi sahibi olur.
PY3. Sosyal ve ekonomik çevreye ilişkin donanım bilgisine sahibi olur.
PY4. Organizasyon ve planlamaya ilişkin analiz ve sentez bilgisine sahip olur.
PY5. Problem çözme, karar verme, bilgiyi yönetebilme, üç boyutlu düşünebilme becerilerine sahip olur.
PY6. Fikir ve planları grafik olarak sunabilir.
PY7. Eleştirel bakış açısına sahiptir ve eleştirilere açıktır.
PY8. Teori ve uygulama arasında ilişki kurabilir.
PY9. Çatışmaları uzlaştırabilir ve yönetebilir.
PY10. Yeni fikirler üretir ve sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilir.
PY11. Takım çalışması yapabilir. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
PY12. Yaşam boyu öğrenmeye isteklidir. Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilir ve öğrenmesini yönlendirebilir.
PY13. Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
PY14. Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabillir.
PY15. Proje tasarımı yapabilir.
PY16. Proje yönetimi (proje şartnameleri ve fiyat tahminleri vb.) yapabilir.
PY17. Disiplinlerarası çalışabilme yeteneğine sahip olur.
PY18. Çeşitlilik ve kültürel farklılıkları algılar ve benimser. Toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Peyzaj Mimarlığı alanında "lisans derecesi" (Bachelor of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Çevre planlama ve tasarım, çevresel etki değerlendirmesi, peyzaj yönetimi (planlama, bakım ve onarım), süs bitkileri yetiştiriciliği ve pazarlaması kapsamında mesleki ya da mesleklerarası işbirliğine dayalı organizasyonlar, özel sektördeki çalışma ortamlarını oluşturur.DPT, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, DSİ, Belediyeler vb. ise kamu sektöründeki çalışma ortamlarını oluşturmaktadır.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.