Ziraat Fakültesi

Bahçe Bitkileri Programı

  • Derece Lisans
  • Program Tipi Normal Öğretim
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Hatice DUMANOĞLU

Tanıtım

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi çatısı altında yer alan Bahçe Bitkileri programı, Bağ Yetiştirme ve Islahı, Meyve Yetiştirme ve Islahı, Sebze Yetiştirme ve Islahı, Süs Bitkileri Yetiştirme ve Islahı bilim dallarından oluşmaktadır. Bahçe Bitkileri programında asma, değişik meyve ve sebze türleri ile süs bitkilerinin yetiştiriciliği, çoğaltılması, ıslahı, biyoteknolojisi, fizyolojisi ve hasat sonrası fizyolojisi konularında teorik ve uygulamalı eğitim verilmekte ve araştırmalar yapılmaktadır

Programın Amacı

Programın amacı, Bahçe bitkileri kapsamında yer alan meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerinin yetiştirilmesi,çoğaltılması , ıslahı, biyoteknolojisi, fizyolojisi ve hasat sonrası muhafazası konularında lisans ve lisans üstü düzeyde teorik ve uygulamalı eğitim ve öğretim yapmaktır. Mezunlarına, verilere dayalı karar alabilme, bilimsel ve tarafsız düşünme, problem çözme ve tasarım, çevre ve toplum bilincine sahip çıkabilme gibi özellikler kazandırmak hedeflenmektedir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Bahçe bitkileri kapsamında yer alan bağ, meyve, sebze ve süs bitkilerinin morfolojik, fizyolojik, biyolojik özelliklerini açıklar; bahçe bitkilerinin ülke ekonomisine katkıları, yetiştiriciliği, ekolojik istekleri, çoğaltılması (tohum,fide-fidan, çelik, daldırma, aşı, doku kültürü ile), bahçe tesisi, ıslahı, biyoteknolojisi, örtüaltı yetiştiriciliği, derim ve muhafazası konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahiptir. Geleneksel ve ekolojik tarım yöntemlerini açıklar ve uygular; bahçe bitkileri alanında karşılaşılan sorunları değerlendirir, çözümüne ilişkin araştırmalar yürütür, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
PY1. Türkiye’de ve dünyada ekonomik öneme sahip bahçe bitkileri kapsamında yer alan bağ, meyve, sebze ve süs bitkilerinin genel morfolojik, fizyolojik, biyolojik özelliklerini tanıma
PY2. Bahçe bitkilerinin ; ülke ekonomisine katkıları, ekolojik istekleri, yetiştiriciliği, ıslahı, çoğaltılması, bahçe tesisi ve muhafazası konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olma
PY3. Bitkisel gen kaynaklarının korunmasına yönelik yöntem ve yaklaşımlar konusunda bilgi sahibi olma
PY4.Alanı ile ilgili mesleki problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme, uygun yöntemleri tespit etme ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama
PY5Alanı ile ilgili mesleki mühendislik uygulamaları (arazi ve laboratuvar) için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisine sahiptir.
PY6.Tarımsal problemlerin, toplumsal ve evrensel etkilerinin bilincindedir. Tarımsal problemleri girişimci ve yenilikçi çözüm yöntemlerini kullanabilecek bilgi ve beceriye sahiptir
PY 7.Alanındaki yeni teknolojik gelişmelerin ışığında modern tesis (bahçe, sera, muhafaza depo) tasarım yöntemlerini uygulama becerisine sahiptir.
PY8.Araştırma tasarlama, deneme kurma ve yürütme, sorunları tanımlama, analiz etme ve yorumlama becerisine sahiptir.
PY9. Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma, edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme yeteneklerine sahiptir.
PY 10.Ekosistem, biyoçeşitlilik ve sürdürülebilir kaynak yönetimi, kırsal kalkınma,tasarım, planlama ve teknoloji kullanımına yönelik bilgilere sahiptir.
PY11. Bağ, meyve, sebze ve süs bitkileri türlerinde ekolojik tarım tekniklerini bilir.
PY 12. Bağ, meyve, sebze ve süs bitkileri tesislerini kurar, uygun çoğaltım tekniklerini kullanır. Alanında proje hazırlama, yürütme ve değerlendirme yeteneği kazanır.
PY13. Bahçe bitkilerinde, ıslah yoluyla, yüksek verimli, kaliteli, hastalık, zararlı ve olumsuz çevre koşullarına dayanıklı, teknolojiye uygun yeni çeşitler geliştirir.
PY14. Biyoteknolojik yöntemlerden yararlanarak, bitki üretimi, çoğaltımı, ıslahı yapar.
PY15. Organik tarım ve iyi tarım uygulamaları tekniklerini uygular
PY16. Bağ, meyve, sebze ve süs bitkilerinin hastalık ve zararlıları, yabancı otlarla ilgili sorunların çözümü için gerekli verileri toplayarak, çağdaş yöntemlerle uygun ve ekonomik savaş yöntemini uygular.
PY17. Alanında sorunları tanıma, karar verme ve çözümleme konularında inisiyatif kullanır
PY18. Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerinin yetiştirilmesi, ıslahı, çoğaltılması, fizyolojisi ve hasat sonrası muhafazası alanlarında danışmanlık ve bilirkişilik yapar.
PY19. Mesleği ile ilgili bilgilere, yeni teknolojilere ulaşabilir, sorgulayıcı ve araştırıcıdır.
PY20. Bahçe bitkileri alanında edindiği temel bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir, analitik düşünce yeteneği ile çözer
PY 21. Bahçe Bitkileri ile ilgili yürüteceği faaliyetlerin sonuçlarını ekoloji ve insan ile ilişkilendirerek değerlendirir.
PY22.Toplumsal sorumluluk bilinci ile bahçe bitkileri alanına yönelik proje üretebilme ve uygulayabilme yeteneğine sahiptir.
PY23. Mesleği ile ilgili konularda paydaşlarını bilgilendirebilme düşüncelerini çözüm önerlerini aktarabilme böylece toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunma yeteneğine sahiptir
PY24. Ana dili Türkçe’nin yanı sıra, mesleki terminolojiyi etkin ve doğru kullanarak güçlü iletişim kurar.
PY25. Mesleği ile ilgili konularda en az bir yabancı dili kullanarak uluslar arası düzeyde alanıyla ilgili gelişmeleri takip eder, uluslar arası platformlarda alanı ile ilgili işbirlikleri kurabilir
PY26. Bahçe bitkileri alanında karşılaşılan sorunları değerlendirir, çözümüne ilişkin araştırmalar yürütür, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
PY27. Mesleğini bilimsel, kültürel ve etik değerler çerçevesinde, ilgili mevzuatla uyum içerisinde yürütür.
PY28. Mesleği ile ilgili iş sağlığı, çevre koruma ve güvenliği tedbirlerini gözetir.
PY29. Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir, yaşam boyu öğrenme gerekliliğini benimser

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Bahçe Tarımı alanında "lisans derecesi" (Bachelor of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Bahçe Bitkileri uzmanlık alanlarını ilgilendiren konularda ( bahçe bitkileri kapsamında yer alan ürünlerin yetiştiriciliği, çeşit ıslahı,  tohumluklarının üretimi, muhafazası ve pazarlanması, ithal ve ihracı aşamalarında; tescil, kontrol, sertifikalandırma ve denetimi vb) gibi konularda faaliyet gösteren ve ülkemiz ekonomisinde önemli bir konuma sahip olan özel sektörde veya kamu kuruluşlarında, araştırma enstitülerinde Ziraat Mühendislerinin görev ve yetkilerine ilişkin tüzük çerçevesinde görev yapmak üzere Ziraat Mühendisi ünvanıyla istihdam edilebilir. 

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.