Ziraat Fakültesi

Tarım Ekonomisi Programı

  • Derece Lisans
  • Program Tipi Normal Öğretim
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. İlkay DELLAL

Tanıtım

Tarım Ekonomisi Bölümü, Türkiye’de tarımsal yüksek öğrenimin başladığı 1933 yılından bu yana Ziraat Fakültesi bünyesinde yer alan bir Bölümdür. 70 yılı aşan bir zaman diliminde Tarım Ekonomisi Bölümü öğretim üyelerinin bilim dünyasına ve uygulamaya olan katkıları sürekli olarak devam etmektedir. Tarım Ekonomisi Bölümü öğretim üyelerinin, bilim dünyasına en büyük katkısıi; Çukurova, Uludağ ve 19 Mayıs Üniversitelerinde Ziraat Fakültelerinin  kurulması aşamasında olmuştur.Tarım Ekonomisi Bölümü öğretim üyeleri; eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yanısıra, kendi konu alanlarında; gerek resmi ve gerekse özel kuruluşlarla işbirliği içerisinde çalışmalar yapmaktadır.

Programın Amacı

Tarımsal faaliyet, teknik olarak, bitkisel üretim, hayvansal üretim ve tarım teknolojisi dallarından oluşmaktadır. Tarım Ekonomisi bu 3 ana üretim dalının, bir tarım işletmesinde rasyonel çalışmayı mümkün kılacak şekilde yer almasının şartlarını ve yollarını göstermektedir.Tarımsal faaliyette verim artışı, işletmelerin rasyonel çalışmaları ve yenilikleri uygulamaları ile sağlanabilir.  Ancak, teknik alanda meydana gelen bütün yenilik ve gelişmelerin tarımda uygulanabileceğini kabul etmek hatalı bir yaklaşımdır. Zira, ekonomik şartlara uymayan tekniklerin uygulamada yeri yoktur.  Bu nedenle; tarım ekonomisi alanında arazi kullanım biçimi, üretim faktörlerinden yararlanma, örgütlenme, pazarlama, planlama, kamulaştırma ve değer biçme, kırsal kalkınma ve kırsal sosyoloji gibi konularla bu konuların uygulamaları, tarım politikası ve çiftçi eğitimi konuları büyük önem taşımaktadır. Tarım Ekonomisi Bölümü, bu konularda hem işletme düzeyinde ve hem de ulusal/uluslar arası  düzeyde  eğitim vermek ve araştırmalar yapmak amacıyla kurulmuştur.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Tarım Ekonomisi kapsamında Dünya'da ve Türkiye'de tarımın sosyo-ekonomik durumunu,gelişimini, olanak ve sınırlılıklarını açıklar; tarımsal işletmeciliğin planlanması, finansmanı, projelendirilmesi, mali verilerin analizi yanında makro düzeyde tarım politikası ve yayım faaliyetlerinin düzenlenmesi,iklim değişimi ve kırsal kalkınma, çevre ve hukuki politikalar gibi teorik ve uygulamalı bilgilere sahiptir. Bu alanlarda karşılaşılan sorunları analitik çözümler geliştirilir. 
Tarım işletmelerinin kurulması, planlanması, verimli ve karlı bir şekilde işletilmesi ve ürünlerin pazarlanmasına yönelik bilgiye sahiptir.
Bitkisel ve hayvansal üretim ile tarım ürünlerinin yarı mamul ve mamul hale getirilmesi süreçleri hakkında bilgiye sahiptir.
Tarımsal işletmecilik alanında uygulanan stratejileri, yöntem ve teknikleri ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
Tarımsal ve kırsal kalkınmanın unsurları ve gelişimi konusunda bilgi sahibidir.
Kırsal kalkınmanın sağlanmasında insan kaynaklarının geliştirilmesine yönelik çalışmalarda uygulanması gereken yöntem ve stratejiler hakkında bilgi sahibidir.
Tarımsal alanda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların faaliyet alanları hakkında bilgi sahibidir.
İhtiyaç duyulduğunda bitkisel ve hayvansal üretimde yer alan diğer disiplinlerle işbirliği yapar.
Tarımsal işletmecilik alanında sorunları analitik yöntemler kullanarak tanımlayabilme ve çözüm önerileri oluşturur.
Ülkenin sahip olduğu doğal kaynak potansiyeli ve üretim yapısı konusunda sahip olduğu bilgiyi sürekli günceller.
AB müzakere sürecinde tarım alanında ihtiyaç duyulan uzmanlık konularında bilgisini geliştirme ve çözüm üretme becerisine sahiptir.
Kırsal kalkınma konusunda yürütülecek projelerde etkin görev alma becerisine sahiptir.
Tarım konusunda istatistikî verileri toplar, değerlendirir, sunumu yapar; bu bilgileri ileriye dönük tahmin ve stratejilerde kullanır.
Sahip olduğu bitkisel ve hayvansal üretim süreçleri hakkındaki bilgilerini, işletme yönetimi konusunda sahip olduğu bilgiler ile birlikte kullanarak, bir tarım işletmesinin yönetiminde kullanır.
Tarım Ekonomisi alanı ile ilgili danışmanlık, denetim ve bilirkişilik yapar.
Tarım ekonomisi alanında veya diğer disiplinler ile ortak yürütülecek olan tarımsal/kırsal kalkınma çalışmalarında plan ve proje yapar.
Tarımsal amaçlı üretici örgütlerinde alan uzmanı olarak görev alır.
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı konusundaki strateji ve uygulamaları izleyerek, yeni öneriler oluşturur.
Tarım politikası alanında ulusal ve uluslar arası düzeyde yaşanan gelişmeleri izleyerek ulusal tarım politikası ile olan etkileşimi analiz eder.
Tarımsal üretim faaliyeti ile ilgili yasal düzenlemeleri yakından izleyerek tarımsal alanda yaşanan değişimin etkileri ve sonuçları hakkında üreticileri ve kamuoyunu bilgilendirir.
Sahip olduğu mesleki bilginin diğer bireylere ulaştırılması için gereken iletişim yöntemlerini kullanır.
Tarımsal strateji ve planların hazırlanmasında bilimsel ve etik değerleri dikkate alarak hareket eder.
Eleştirel düşünebilen ve sorun çözebilen, kişisel ve mesleki alanda kendini sürekli yenileyen, doğaya duyarlı, farklılıklara saygı gösteren, bilgi ve yeteneklerini insanlık ve ülke yararına kullanan yaratıcı bireyler yetiştirme
Yenilikçi üniversite olma yolunda bilime ve sanata evrensel düzeyde katkı sağlayan, etik değerleri gözeten, nitelikli disiplinlerarası araştırmalar gerçekleştirme
Cumhuriyetin ilk Üniversitesi olmasının sosyal sorumluluk bilinci ile ülke sorunlarına duyarlı, kamu yararını gözeten, yaşadığı ülkenin ve kentin kalkınmasına ve gelişmesine bir fikir mutfağı çalışanı olarak katkı sağlayan hizmetler sunma
Cumhuriyetin ilk Ziraat Fakültesinden mezun olma bilinciyle tarımda sürdürülebilirlik, gıda güvencesi ve güvenliği, iklim değişikliğine uyum ve doğal kaynakların korunmasına yönelik hedefleri önceleyerek alanında veya farklı disiplinler ile işbirliği içinde bireysel ve ekip çalışması yapabilme, tarımsal projeleri yönetme ve izleme yeteneğine sahip olma.
Tarım bilimleri, mühendislik ve peyzaj mimarlığı alanında matematik, temel bilimler ile disiplinin öngördüğü bilgilere sahip olma, edindiği bilgileri kullanarak alanıyla ilgili uygulamaları aktarabilme, ulusal ve uluslararası düzeyde sorunları tanıyabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme, yayımlayabilme.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Tarım Ekonomisi alanında "lisans derecesi" (Bachelor of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Mezun Olanların İstihdam AlanlarıTarım Ekonomisi Bölümü mezunlarının önemli bir kısmı Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nda, olmak üzere, Çevre ve Orman Bakanlığı’nda yönetici, saha çalışanı veya araştırıcı olarak görev yapmaktadır. Tarım Ekonomisi Bölümü mezunlarının görev yaptıkları diğer kuruluşlar arasında; Hazine Müsteşarlığı, Tarım Satış kooperatifleri ve Birlikleri, Pankobirlik, Tarım Kredi Kooperatifleri, Ziraat Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Devlet Planlama Teşkilatı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Milli Prodüktivite Merkezi, İhracatı Geliştirme Merkezi, T.R.T., Ticaret Odaları, Borsalar, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Sanayi Odaları, İhracatçı Birlikleri, Başak Sigorta gibi kuruluşlar sayılabilir. Mezunların bir kısmı kendilerine ya da başkalarına ait tarım işletmelerinin yönetiminde çalışmaktadır. Bazı tarım ekonomistleri proje bürosu kurmuş ve yürütmektedirler.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.