Ziraat Fakültesi

Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Programı

  • Derece Lisans
  • Program Tipi Normal Öğretim
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Ahmet ÇOLAK

Tanıtım

Bölüm bir anabilim dalından oluşmaktadır. Bölümde; hasat öncesi, hasat ve hasat sonrası mekanizasyon işlemlerinin yanısıra tarımda enerji uygulamaları ( Biyoyakıtlar ), Tarım makinalarının tasarımı, işletilmesi, akıllı makinalar, dijital tarım, hassas tarım uygulamaları ve teknolojileri, sera teknolojileri ilgili eğitim, öğretim ve araştırma çalışmaları yürütülmektedir. Bölümün amacı nitelikli mühendisler yetiştirerek, uygulamalı araştırma faaliyetlerine imkan sağlamak ve konu ile ilgili ülke sorunlarına planlı şekilde çözüm arayarak, tarımsal mekanizasyondaki eğitim düzeyini geliştirmek ve bu sayede modern tarım ve endüstri kesiminin ihtiyaçlarını karşılamaktır.Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü mezunları ilgili kamu kurumlarında, Tarım makinaları imalat ve pazarlama sektöründe, mühendislik hizmetlerinde, Tarım Makinaları ile ilgili tamir ve bakım servislerinde, Tarım makinaları eğitim ve öğretim kurumlarında, toprak işleme, ekim-bakım, hasat ve hasat sonrası ile sulama makinaları imalat ve satış sektöründe, sera imalat, mekanizasyon ve otomasyonuyla ilgili kurumlarda, rüzgar ve güneş enerjisi sistemleri imalat ve işletmeciliği ve hayvancılıkta mekanizasyon sistemlerinin imalat ve işletmeciliği gibi çalışma alanlarına sahiptirler.

Programın Amacı

Tarım Makinaları ve Teknojileri  Mühendisliği Lisans Programının amacı; tarım makinaları alanında lisans düzeyinde eğitim ve öğretim yapmak; tarımsal kuvvet ve iş makinalarının tasarımı ve işletmeciliği, tarımda enerji kullanımı konularında çağın koşullarına uygun bilgilerle donatılmış; analitik düşünce yeteneğine sahip, etik sorumluluklarının bilincinde, üretken, katılımcı, toplum refahını geliştirici, verilere dayalı karar alabilen, bilimsel ve tarafsız düşünme, problem çözme ve tasarım yeteneği kazanmış, dinamik ve atılımcı, ulusal önceliklerimizi gözönünde bulunduran, çevre ve toplum bilincine sahip, tam donanımlı, meslek bilinci kazanmış Ziraat Mühendisleri yetiştirmektir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Tarım alet ve makinalarının tasarımlarını yapmaya, projelerini hazırlamaya ve imzalamaya yetkilidirler. Tarım alet ve makinalarının imalatı, pazarlanması, ithalatı ve ihracatı için gerekli belge veya ruhsatlandırma işlemleriyle ilgili inceleme, deneme veya analizler yapar. Tarımda yenilenebilir enerjiler, enerji kullanımı ve iş güvenliği konularında yetkilidir.
PÇ1 Matematik, fen bilimleri ve Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisine sahiptir.
PÇ2 Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği disiplini alanındaki karmaşık problemleri tanımlama, formüle etme ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisine sahiptir.
PÇ3 Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği disipliniyle ilgili karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, bir başka deyişle eldeki imkanlar ve söz konusu alanın mevcut durumu dikkate alınarak belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama ve bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisine sahiptir.
PÇ4 Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern araçları seçme ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisine sahiptir.
PÇ5 Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği alanında karşılaşılan karmaşık problemlerin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisine sahiptir.
PÇ6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme ve bireysel çalışma becerisine sahiptir.
PÇ7 Alanında etkin rapor yazma ve yazılı olan raporları anlama; tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılabilir talimat alma ve verme becerisine sahiptir.
PÇ8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahiptir.
PÇ9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.
PÇ10 Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği alanıyla ilgili proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir tarım hakkında bilgi sahibidir.
PÇ11 Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık sahibidir.
PY12
PY13
PY14
PY15
PY16
PY17
PY18
PY19
PY20
PY21

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Tarım Makineleri ve Teknoloji Mühendisliği alanında "lisans derecesi" (Bachelor of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Tarım Makinaları Lisans programından Ziraat Mühendisi unvanıyla mezun olanlar; Türkiye'de ve yurtdışında tarım alet ve makinaları imalat sanayinin değişik kademelerinde (imalat, satış ve pazarlama, satış sonrası hizmetler, dışsatım gibi),  tarım makinaları ve tarımda enerjinin kullanımı ile ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluşlarının ilgili birimlerinde, kamu ve özel çiftliklerde görev alabilirler. Ayrıca, iş güvenliği uzmanı, motor eğitmeni ve enerji verimliliği uzmanı olarak çalışabilirler.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. 

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.