Ziraat Fakültesi

Tarım Bilimleri (İngilizce) Programı

  • Derece Lisans
  • Program Tipi Normal Öğretim
  • Program Dili İngilizce
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Hasan Hüseyin ATAR

Tanıtım

Program, tarım bilimleri, gıda güvenliği ve ilişkili çevresel konularda kariyer yapmak isteyenlere, lisans düzeyinde eğitim ve araştırma olanağı sunmaktadır. Programın başlıca araştırma alanlarını tarla bitkileri, bahçe bitkileri, tarımsal bilimlerde arazi, toprak ve su yönetimi,  tarımsal ekonomi, tarım makinaları, hayvan besleme ve yetiştirme, bitki besleme, bitki koruma ve sulama ve drenaj gibi geniş yelpazede güncel tarım bilimleri konularını kapsamaktadır. Ek olarak, gıda ve süt teknolojisi gibi doğrudan tarımsal gıda üretimine dair destek verici konuları da içermektedir. “Tarım Bilimleri” programının, eğitim dili İngilizcedir ve yabancı uyruklu öğrencilerin de Ziraat Fakültesinde eğitim görmesine fırsat sağlamaktadır ve uluslararası gelişmeleri takip edebilecek İngilizce dil bilgisine sahip mezunlar vermeyi hedeflemektedir.

Programın Amacı

Programın temel amacı, sürdürülebilir tarımsal üretim, gıda güvenliği, tarımsal ekosistemler, tarım - çevre ilişkileri, iklim değişikliği ve arazi bozulmaları vb. konularda yabancı dilde (İngilizce) eğitim alan öğrencilere temel bilgileri vermektir.  İlaveten, çağın koşullarına uygun yeni bilgilerle donatılmış tarım bilimleri konularında uzman, analitik düşünme ve sorunları çözme yeteneğine sahip, üreticinin tarıma ilişkin temel sorunlarına çözüm sağlayan, çevre ve doğaya duyarlı, günümüz yenilik ve teknolojilerini izleyen donanımlı meslek elemanları yetiştirmektir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Tarım bilimleri konusunda kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. Tarımda bitki, su ve toprak gibi arazi kaynaklarının ekonomik yönetimi ve gıda güvenliği açısından sürdürebilirliği konularında bilgilere sahiptir. Alanı ile ilgili yeni gelişmeleri, teknik ve teknolojileri bilimsel olarak değerlendirebilir ve uygulayabilir durumdadır.
Tarım bilimlerine ait temel kavramları bilme
Tarım bilimlerinin temel altyapısını oluşturan hayvan, bitki, toprak ve su kaynaklarının yönetimi ve sürdürebilirliği konularını bilme
Tarım bilimleriyle ilgili yeni gelişmeleri, teknik ve teknolojileri bilimsel olarak değerlendirme
Tarım bilimleriyle ilgili laboratuar, arazi ve saha çalışmalarından elde edilen bulguların güvenilirliğini ölçebilir ve değerlendirebilir.
Tarımsal üretimi tehdit edebilecek her türlü hayvan, bitki, toprak ve su yönetimiyle ilgili sorunları tanıma ve sorunla ilgili kuramsal ve pratik çözüm önerileri geliştirme
Tarım bilimlerine dair olay ve olguları kavramsallaştırma
Güncel iklim değişikliği, arazi bozulması ve çölleşme ve ekosistem fonksiyonları ve hizmetlerine bağlı tarımsal üretim problemlerini yorumlama
Güncel bilgi teknolojilerini tarım ve ilişkili alanlarda başarı ile uygulama.
Disiplinler arası çalışmalarda, özellikle doğal kaynakların sürüdürlebilir yönetimi, çevre bilimleri ve uygulamalı teknolojiler ile olan karşılıklı etkileşimlerde, tarım bilimleri alanıyla ilgili konularda bilimsel yaklaşımlarda bulunma
Tarımsal üretimde üreticilere bilimsel açıdan kuramsal ve uygulamalı eğitim verme
Tarım bilimlerinde bağımsız ya da ortak çalışmalar planlama ve yürütme
Tarım bilgilerine ulaşmanın bilimsel yollarını ve araçlarını bilme
Tarım bilimlerindeki gelişmeleri sorgulama, araştırma ve yenilikçi görüşler ortaya koyma
Alanıyla ilgili konularda toplum bilinçlenmesine katkıda bulunma ve farklı kültürlere ve toplumsal yaşama uyum sağlama
Tarım bilimlerindeki gelişmeleri yakından izleyecek düzeyde yabancı dil bilme
Tarım bilimleriyle ilgili mevcut yasa, yönetmelik ve yönergelere uygun davranma

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Tarım Bilimleri alanında "lisans derecesi" (Bachelor of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

 Avrupa, Afrika ve Orta Asya Birliği gibi Bölgesel Uluslar-arası Kuruluşların tüm Tarımsal Üretim ve Tarımsal Ticaret Programları; Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu; Birleşmiş Milletler Tarım, Çevre, Ekosistem, Çölleşme ve Göç konularına dair tüm Programları ve Projeleri; Türkiye ve Diğer Ülkelerdeki Tarım, Orman ve Çevre Bakanlıklarının İlişkili Genel Müdürlükleri ve Araştırma Enstitüleri; Türkiye ve Diğer Ülkelerdeki Üniversite Bölümleri, Ziraat Fakülteleri ve AR-GE Birimleri; Türkiye ve Diğer Ülkelerdeki Yerel Yönetimlerin Tarım Programları; İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), İslam İşbirliği Teşkilatı, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı gibi alt göre alanlarında tarıma yer veren Uluslar-arası Kuruluşlar; Türkiye ve diğer ülkelerdeki AR-GE kuruluşları; Küresel, Bölgesel ve Ulusal kamu veya özel girişimlere ait bütün bitkisel ve hayvansal ürünleri üretim ve işleme tesisleri; Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu ve Dünya Ticaret Örgütünün Tarımsal Programları ve Projeleri;  Türkiye ve Diğer Ülkelerde Ulusal Faaliyet Gösteren ve Tarım Politikalarına Yön-veren Tarımsal Kooperatifler, Meslek Örgütleri ve Sivil Toplum Örgütleri. 

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans programlarına Ankara Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme Sınavı (AYÖS)* ve Eş değer (SAT I, ACT, Uluslararası Bakalorya Dip., ABITUR v.b.) sınav sonuçlarına göre yurtdışından yabancı uyruklu öğrenci alınır. AYÖS tarihi belirlendiğinde ayos.ankara.edu.tr, oidb.ankara.edu.tr ve iso.ankara.edu.tr adreslerinden duyurulur.