Spor Bilimleri Fakültesi

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı

  • Derece Lisans
  • Program Tipi Normal Öğretim
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Tam zamanlı programdır
  • Program Direktörü Prof. Dr. Semiyha TUNCEL

Tanıtım

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümü ülkemizin spor alanında büyük ihtiyacı olan nitelikli beden eğitimi ve spor öğretmenleri yetiştirmektedir. Mezunlar, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim kurumları ile dengi okullarda, Gençlik ve Spor Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında, engellilere yönelik sportif aktivitelerin eğitimi ve uygulamalarında, sağlıklı yaşam adıyla toplumsal yaşamımızda yer alan faaliyetlerin organizasyon ve uygulamalarında görev alabileceklerdir. Bölüm programında Genel Kültür, Spor Alan Bilgisi ve Öğretmenlik Meslek Bilgisi kapsamındaki ders ve uygulamalara yer verilir.

Programın Amacı

MEB tarafından onaylanan öğretim programları ilgili mevzuata uygun bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandırmak;hangi yöntemlerle kazandırılacağını bilmek; sportif eğitim faaliyetlerini topluma sevdirmek ve farkındalık yaratmak; insan ilişkilerini geliştirerek sosyal paylaşımı ve desteği arttırmak; Sportif ahlak anlayışını kazandırmak, okullardaki yetenekli çocukları ve gençleri spora yönlendirmek, ülke sporunun çağdaş ve ileri ülke seviyelerine çıkarmak için bilimsel destek ve kaynak oluşturan ve özel eğitime muhtaç çocuk ve gençlere ulaşan bireyler yetiştirmek.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Beden eğitimi ve sporla ilgili bilgi ve kavramları bilir, farklı öğretim yöntem ve stratejilerini bireysel farklılıklara göre kullanabilir, ileri düzeyde bir çalışmayı tek yada grupla yürütebilir,beden eğitimi ve spora ait bilgileri takip edebilir ve meslektaşlarıyla paylaşır, birey olarak mesleğiyle ilgili hak ve sorumluluklarını benimser.
PY1. Beden eğitimi ve sporla ilgili kavramları bilir ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.
PY2. Beden eğitimi ve sporla ilgili disiplinler (spor psikolojisi, Spor beslenmesi, ilk yardım, spor tarihi, egzersiz fizyolojisi vs…) konusunda bilgi sahibidir.
PY3. Beden eğitimi ve sporda güncel bilgi içeren ders kitaplarını ve araştırmaları takip eder, yeni uygulama araç gereçleri hakkında bilgiyi araştırır
PY4. Beden eğitimi spor ile ilgili öğretim programları, öğretim, yöntem, teknik ve strateji ile ölçme ve değerlendirme hakkında bilgi sahibi olur.
PY5. Beden eğitimi spor bilgisinin kaynağı, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğini değerlendirme bilgisine sahip olma.
PY6. Beden eğitimi ve spor alanındaki önemli kişi, kurum ve olayları hakkında yorum yapabilir.
PY7. Beden eğitimi ve spor becerilerinin edinilmesinde gerekli olan psişik ve fizyolojik süreçleri hakkında bilgi sahibidir.
PY8. Çalışacakları alanda çalıştırdıkları kişilerin gelişim, öğrenme ve motivasyon özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir.
PY9. Sporun estetik dans ve ritim yönleri hakkında bilgi sahibidir.
PY10.Toplum sağlığını geliştirici fiziksel aktivite ve egzersiz yöntemleri ve uygulamaları ile ilgili bilgi sahibidir.
PY11.Beden eğitimi ve sporda yeni uygulama araç gereçlerini kullanır ve gereksinimlere uygun materyal geliştirir.
PY12. Beden eğitimi ve sporda çocukların gelişimlerine uygun plan, program ve proje hazırlar.
PY13.Beden eğitimi ve sporda bireysel farklılıklara göre öğretim, teknik, taktik ve stratejiler kullanır ve geliştirir.
PY14.Sahip olduğu beden eğitimi ve spor bilgi ve becerilerini bilimsel yöntemler ile değerlendirir, analiz eder ve tartışmalar yapar.
PY15.Beden eğitimi ve sporda ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapar.
PY16.Beden eğitimi ve spora ait bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
PY17.Beden eğitimi ve sporda gerektiği kadar bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile iletişim teknolojilerini kullanabilir.
PY18.Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
PY19. Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel, kültürel değerler ve mesleki etik ilkelere uygun davranır.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği alanında "lisans derecesi" (Bachelor of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenciler Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni olarak çalışabilirler.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.