Spor Bilimleri Fakültesi

Spor Yöneticiliği Programı

  • Derece Lisans
  • Program Tipi Normal Öğretim
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Tam zamanlı programdır

Tanıtım

Spor Yöneticiliği eğitim programlarına ilan edilen kontenjanlarla sınırlı olarak özel yetenek sınavının yanında YGS puanı, ÖYSP-SP ve AÖBP ile birlikte öğrenci alınmaktadır. Spor Yöneticiliği bölümünün öğretim süresi 4 yıl (8 yarı yıl) olup kontenjanı 10 kız 20 erkek olmak üzere 30 öğrencidir. Yüksekokulumuzda Spor Yöneticiliği bölümünde zorunlu İngilizce Hazırlık sınıfı bulunmaktadır. Ayrıca hazırlığı geçen adaylara derslerin %30’u İngilizce olarak okutulmaktadır. Programı başarıyla tamamlayanlar lisans derecesine sahip olarak, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Spor Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatlarının, öğrenim ve uzmanlık alanlarına uygun hizmet birimlerinde, Turizm sektöründe, turistik otel, motel ve tesislerinde değişik düzeyde yönetici olarak, özel spor salonları kuruluşları ve işletmelerinde sağlıklı yaşam adıyla toplumsal yaşamımızda yer alan faaliyetlerin organizasyon ve uygulamalarında ve herhangi bir birimin sportif faaliyetlerinin organizasyon ve uygulamalarında profesyonel spor yöneticisi olarak görev alabileceklerdir. Bölüm, bu görevleri gerçekleştirecek nitelikteki spor yöneticilerini yetiştirirken, programında hukuk, işletme, yönetim ve organizasyon, iletişim, pazarlama gibi ders ve konulara yer vermektedir. Programda verilen derslerde kuramsal bir temel oluşturulması yanında uygulamaya da gereken ağırlık verilmektedir.

Programın Amacı

Sporcu, antrenör, beden eğitimi ve spor öğretmeni, spor teşkilatı ve sporla ilgili diğer elemanlar arasındaki ilişkileri düzenleyen, ulusal ve uluslar arası spor kuruluşları ile ilişki içinde ulusal ve uluslar arası spor organizasyonlarını düzenleyebilecek bilgi ve becerilere sahip, kişi, toplum ile spor ve sorunlarını bilerek çözüm yolları arayan, sporun toplum yapısı üzerine olan etkilerini izleyip değerlendirebilen, spor teşkilatının yapı ve işleyişini tanıyan, spor bilimlerinin teorik ve uygulamalı alanlarında fiziksel, zihinsel, ruhsal ve sosyal gelişimin sağlanması ve yaşam boyu spor yapma alışkanlığı kazanma çerçevesinde, yönetim biliminin fonksiyonları ile ilke, yöntem ve kuramlarının spor alanına uygulanmasını sağlayabilen, bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanan, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen, eleştiri ve öz eleştiriye açık spor yöneticileri yetiştirmek.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Spor Yönetimindeki etik sorunlarıalgılayabilir ve gidermek için yapılması gerekenler hakkında bilgiolur. Spor Yöneticiliği ile ilgili yeterli düzeyde kuramsal veuygulamalı bilgiye sahip olur ve alanda uzman olan gruplara alanları ileilgili bilgilerini aktarır. Spor hizmetlerinin üretilmesi ve yönetimsüreçlerini analiz eder ve öz-değerlendirme yapar; planlar, uygular,denetler ve gerektiğinde hizmet verme süreçlerini yeniden yapılandırır.
PY 1. Spor Yönetimindeki etik sorunları algılayabilir ve gidermek için yapılması gerekenler hakkında bilgi olur.
PY 2. Spor Yöneticiliği ile ilgili yeterli düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olur ve alanda uzman olan gruplara alanları ile ilgili bilgilerini aktarır.
PY 3.Spor yönetimine yakın disiplinlerle ilgili bilgi sahibi olarak, hizmet verme süreçleri, alanındaki örgütler, alana özgü araştırma yöntemleri, yasal düzenlemeleri ve spor yönetiminin meslek standartları, sorunları ve alternatif çözüm yollarını bilir,
PY 4. Spor hizmetlerinin üretilmesi ve yönetim süreçlerini analiz eder ve öz-değerlendirme yapar; planlar, uygular, denetler ve gerektiğinde hizmet verme süreçlerini yeniden yapılandırır.
PY 5.Spor Yönetimi alanındaki organizasyonların yönetim sürecini, planlar, organize eder, karar verir ve geliştirir.
PY 6.Spor yönetimi alanın gereksinim duyduğu kuramsal ve güncel gereksinimlerini belirler, bireysel öğrenme ve kendini geliştirme konusunda çalışır.
PY 7.Spor yönetimi alanında faaliyet gösteren kamu ve özel sektörün iç ve dış çevrelerindeki değişimleri takip eder, akılcı analizler yapar, yorumlar.
PY 8. Spor yönetiminde dil, ırk, cinsiyet, din ve etnik ayrım gözetmez.
PY 9. Güvenli iş ve spor ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar.
PY 10. Çevre koruma, yenilenebilir ve sürdürülebilir iş kavramları konularında yeterli bilince sahip olur.
PY 11. Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme yeteneği kazanır.
PY 12.Alanı ile ilgili, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahip olur.
PY 13.Ulusal ve Uluslararası kuruluşları tanıyarak, onların çalışma özelliklerini tanımlar.
PY 14. Spor tesislerinin ve çevre gereçlerinin temel özelliklerini bilir ve çalışma alanlarında doğru kullanım yeterliğini kazanır.
PY 15. Güvenilir, disiplinli, etkili iletişim gücünü, özdenetim ve liderlik özelliklerini barındırır.
PY 16. Yönetim fonksiyonlarını bilir ve Spor Yönetimi alanında uygular.
PY 17. Etkili yönetim becerilerine sahip olmak için öğrenme gereksinimlerini belirleyebilir ve öğrenmesini yönlendirebilir.
PY. 18. Sporcuların becerilerinin gelişimi için gerekli psiko-sosyal yardım uygulamalarını yapar.
PY 19. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
PY 20. Sporcuların ve spor elemanı olarak çalışan antrenör, spor yöneticisi, ve masör gibi spor ortamında çalışan elemanların sosyal güvenliklerinin korunması ve ilgili uygulama mevzuatlarının izlenmesi konusunda yeterli bilgiye sahip olur.
PY 21. Toplum sağlığını geliştirici fiziksel aktivite ve egzersiz yöntemleri ve uygulamaları ile ilgili bilgi sahibidir.
PY 22. İnsan organizmasının yapısı, görevleri, gelişimi hakkında bilgi sahibidir.
PY 23. Spor alanı ile ilgili (uzmanlık spor branşı) tesis, araç-gereç ve eğitim teknolojilerini bilir, kullanır ve geliştirir.
PY 24.Sporcuların teknik ve taktik becerilerinin gelişimi için gerekli uygulamaları yapar.
PY 25. Sporcular ve öğrencilere düzenli ve yaşam boyu spor yapma alışkanlığını nasıl kazandırılacağını bilir.
PY 26. Sporla ilgili yeterli mesleki İngilizce bilgisine sahiptir.
PY 27. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar kullanma Lisansı ileri düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
PY 28.Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
PY29. Güvenli iş ve spor ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar.
PY 30. Anayasa ve Türk spor Teşkilatı Kanununda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincinde olur.
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği alanında "lisans derecesi" (Bachelor of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Programı başarıylatamamlayanlar lisans derecesine sahip olarak, T.C. Gençlik ve SporBakanlığı ve Spor Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatlarının,öğrenim ve uzmanlık alanlarına uygun hizmet birimlerinde, turizmsektöründe, turistik otel, motel ve tesislerinde değişik düzeydeyönetici olarak, özel spor salonları kuruluşları ve işletmelerindesağlıklı yaşam adıyla toplumsal yaşamımızda yer alan faaliyetlerinorganizasyon ve uygulamalarında ve herhangi bir birimin sportiffaaliyetlerinin organizasyon ve uygulamalarında profesyonel sporyöneticisi olarak görev alabileceklerdir.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.