• Derece Lisans
  • Program Tipi Normal Öğretim
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.

Tanıtım

Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Koro Anasanat Dalı Programı öğrencileri Lisans düzeyinde, profesyonel korolarda söyleyebilecek, eğitim kurumlarında çalışabilecek ve Lisansüstü programlara devam edebilecek şekilde eğitmek üzere planlanmış ve açılmıştır. 

Programın Amacı

Koro Anasanat Dalı Lisans programının amacı; koristliğin yanı sıra, müzik eğitimi kurumlarında görev alacak nitelikte, temel ses ve oyunculuk teknikleri, müzikal bilgi - beceri ve tutumlarla donatılmış, sanat kültürü ve estetik değerlere sahip, değişime ve gelişime açık, çalışmalarıyla alanındaki gelişmelere katkıda bulunabilen, sanatçılar yetiştirmektir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Programın tamamlanmasıyla birlikte öğrenciler, her dönem ile ilgili edindikleri müzik tarihi bilgileri ışığında koro şarkıcılığının temel ilkelerini edinirler, iyi ses üretmenin temel konseptlerini bilirler, ses ezgersizleri yapabilir, entonasyon, ritm, stil, yorum ve performans konularında bilgi sahibidirler. Kendi partisini, konserlerde, iyi bir entonasyon ve duyguyla söyleyebilirler.
Koro sanatının temel kavramlarını bilir
Koroda söyleme tekniklerini bilir
Lied ve oratoryo eserlerini bilinçli olarak yorumlar
Farklı dillerdeki eserleri yorumlarken sözcükleri doğru telaffuz eder
Şarkı söyleme teknikleri konusunda araştırmalar yapar
Şarkı söylemeyi alanında uzman olan veya olmayan kişilere sözlü olarak doğru biçimde anlatabilir
Opera dağarının belli başlı eserlerine ait repertuvara sahiptir
Şarkı söylemede gerekli "postür" ve nefes kontrolünü en iyi şekilde gerçekleştirir
Kendi repertuvarını çalışabilecek düzeyde piyano çalabilir
Mesleğin gerektirdiği fiziksel ve bedensel performansını daima üst düzeyde tutabilme bilgilerine sahiptir
Çalışacağı eserlerin armonik analizini piyano ile yapabilir
Müzik yazım teknikleri konusunda bilgi sahibidir
Araştırma teknikleri konusunda bilgi sahibidir
Sahne sanatlarının gerektirdiği oyunculuk becerilerini ustaca gerçekleştirir
Alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar ve yabancı dil bilgisine sahiptir

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, "lisans derecesi" almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Devlet veya özel opera sahnelerinde, korolarda, müzik eğitimi kurumlarında görev alabilir, bireysel olarak veya bir toplulukla birlikte konser ve resitaller gerçekleştirebilir, işitsel ve/veya görsel-işitsel medya kayıtları gerçekleştirebilirler.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretimprogramlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarakbaşarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gerekenminimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarınıbelirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretimprogramlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarakbaşarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gerekenminimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarınıbelirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasalmevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak /sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğerprogramda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuruyapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencininşartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özelolarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgiKurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.