• Derece Lisans
  • Program Tipi Normal Öğretim
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Doç.Dr. Demet GÜRHAN

Tanıtım

Gelişen ve küreselleşen dünyada bilim kadar hatta daha öncelikli kültür ve sanat alanlarında da var olmak kaçınılmazdır. Yurtiçi ve yurtdışı düzeyde üreten, sergileyen sanatçılar yetiştirmek, ülkemizin tüm eğitim kurumlarının öncelikleri arasındadır. Bu bilinçten hareketle üstün nitelikli opera sanatçıları yetiştirmek üzere kurulan opera anasanat dalı, fiziki koşulları,ders programı ve eğitim kadrosuyla hedeflerini gerçekleştirmek için gerekli altyapıya sahiptir. Program bir yıllık mesleki hazırlık eğitiminin arkasından dört yıllık lisans eğitimi vermektedir. Özel yetenek giriş sınavı ile öğrenci alımı yapılan bu programdan mezun olan öğrenciler "Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü Şan Anasanat Dalı" diploması almaktadırlar.

Programın Amacı

Şan Anasanat Dalı Lisans programının amacı; opera sahnelerinde ve müzik eğitimi kurumlarında görev alacak nitelikte, temel ses ve oyunculuk teknikleri, müzikal bilgi - beceri ve tutumlarla donatılmış, sanat kültürü ve estetik değerlere sahip, değişime ve gelişime açık, çalışmalarıyla alanındaki gelişmelere katkıda bulunabilen, opera sanatçıları yetiştirmektir.  

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Bu programı başarıyla tamamlayanlar, müzik/şan-opera kültürü ve estetiği konusunda bilgi sahibi olur. Müzik/şan opera yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibidir. Opera sanatının müzik ve diğer sanatlar içindeki yerini açıklar, diğer sanatlar ile ilişkisini değerlendirir.
PY1.Müzik/şan-opera kültürü ve estetiği konusunda bilgi sahibidir.
PY2. Müzik/şan opera yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibidir.
PY3. Opera sanatının müzik ve diğer sanatlar içindeki yerini açıklar, diğer sanatlar ile ilişkisini değerlendirir.
PY4.Tek başına veya grup halinde üretken olarak çalışır.
PY5.Özgün sanat yapıtlarını toplumla paylaşır ve sonuçlarının değerlendirir.
PY6. Müzik/şan alanında kuram ve uygulama arasında bütünlük sağlar.
PY7. Çalışmalarını konserler, projeler v.s. yoluyla gerek bireysel gerekse toplu çalışmalarla paylaşır.
PY8. Müzik / Şan Opera alanındaki sorunlar karşısında çözüm üretip sunar, çözümlerini geliştirmek için mesleki ve disiplinler arası ilişkileri kurar.
PY9. Çalışma ve üretimleri üzerine geliştirici yönde düşünür.
PY10. Yaşamboyu müzik/şan opera üzerinde öğrenmesini sürdürme yönünde olumlu bir tutum geliştirir.
PY11. Şan/opera sanat dalının hedef kitlesini tanımlayarak alanı ile ilgili çalışmaları paylaşır.
PY12. Şan/ Opera sanat dalındaki disiplinlerarası ilişkiler geliştirir, bilgilerini paylaşır.
PY13. Şan/Opera sanatının güncel gereklerini açıklar, gelişmeleri takip eder, öğrendiklerini yaşam boyu uygular.
PY14. Bağlı olduğu kurumların çalışma şekillerini, iç disiplinini açıklar, bunların gelişimine katkıda bulunur.
PY15. Şan / Opera alanındaki yeni üretimlere açıktır.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Müzik-Şan alanında "lisans derecesi" (Bachelor of Arts) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Şan Anasanat Dalı mezunları, yurtdışındaki çeşitli kurumlar ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı sanat kurumlarında (Operalar, korolar) iş imkanı bulabilecekleri gibi, özel sanat ve eğitim kurumlarında da çalışabilmekte, formasyon imkanı bulabildikleri takdirde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında çalışabilmektedirler.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.