Devlet Konservatuvarı

Bestecilik Programı

  • Derece Lisans
  • Program Tipi Normal Öğretim
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.

Tanıtım

Kompozisyon eğitimi, gittikçe karmaşıklaşan dünyamızda, hem bireysel, hem de toplumsal boyutuyla, müzik eğitiminin entelektüel açıdan en zorlayıcı alanlarından biri. Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarı, Bestecilik (Kompozisyon) Anasanat Dalı, besteci adayının, teknik ve düşünsel açıdan kendini geliştirmesine hizmet etmek amacıyla kuruldu. Ulusal ve uluslararası platformlarda aktif olan besteci ve araştırmacılardan oluşan akademik kadrosuyla, 2012-2013 Akademik Yılı'nda ilk öğrencilerini kabul ederek eğitime başlayan Anasanat Dalı, Konservatuvarımızın "Yeniden Yapılanma" sürecinin önemli bir ögesi. Önde gelen çağdaş bestecilerin vereceği seminerler ve diğer Sanat Dalları ile yapılacak olan çalışmalarla zenginleşecek olan, öğrenci odaklı eğitimiyle, alana yeni bir heyecan katmayı hedefliyor.

Programın Amacı

Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Bestecilik (Kompozisyon) Anasanat Dalı uluslar arası düzeyde yetkin ve donanımlı besteci ve teorisyenler yetiştirmeyi amaçlar.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Mezun, solo piyano, oda müziği, vokal müzik ve orkestra müziği alanında özgün yapıtlar verebilme yetisine sahiptir. Klasik ve çağdaş kompozisyon eserlerini analiz edebilme yetisine sahiptir. Batı müziğini, tarihi dönemler boyunca tarihsel ve teorik bağlamda anlama yetisine sahiptir.
Kompozisyon konusunda yeterli donanım ve düşünceye sahiptir.
Kompozisyon konusunda stil ve teknik donanıma sahiptir.
Klasik batı müziğinin diğer sanat dallarıyla olan bağını ve etkileşimlerini analiz eder ve sonucu icrasına yansıtır.
Tek başına ve grup halinde üretken ve uyumlu çalışma sergiler.
Özgün sanat yapıtlarını toplumla paylaşır ve sonuçlarını değerlendirir.
Klasik batı müziği alanında kuramlar ve uygulamalar arasında bütünlük sağlar.
Kompozisyon alanında bireysel ve toplu çalışmalarını konserler yoluyla paylaşır.
Alanındaki sorunlar karşısında çözüm üretip sunar, çözümlerini geliştirmek için mesleki ve disiplinlerarası ilişkiler kurar.
Alanında çalışma ve geliştirme becerileri üzerinde geliştirici yönde düşünür.
Yaşamboyu kompozisyon alanında araştırmalarını ve öğrenimlerini sürdürür. Edindiği kazanımları uygular.
Klasik batı müziği ve bestecilik dalının hedef kitlesini tanımlayarak alanı ile ilgili çalışmaları paylaşır.
Klasik batı müziği ve kompozisyon dallarındaki disiplinler arası ilişkiye uygun biçimde ilişkiler geliştirir, bilgilerini paylaşır.
Eserleri yazıldıkları dönemin stiline uygun bir şekilde, en yüksek teknik kapasiteyle analiz eder.
Müzik kompozisyonunun güncel gereklerini bilir, gelişmeleri takip eder, öğrendiklerini yaşam boyu uygular.
Klasik batı müziği alanındaki yeni üretimlere açıktır.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme yetisine sahiptir.
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, "lisans derecesi" almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Konservatuarlar ve üniversitelerin müzik bölümelerinde öğretim görevleri. Yayın kuruluşları. Serbest bestecilik. İlgili bir alanda akademik çalışmaya devam edildiğinde, orkestra ve korolarda şeflik.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.