Devlet Konservatuvarı

Kontrbas Programı

  • Derece Lisans
  • Program Tipi Normal Öğretim
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Elif ÖNAL

Tanıtım

Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Çalgı Anasanat Dalı Kontrabas Sanat Dalı bünyesinde yürütülen Kontrabas Programı konservatuvar ve dengi okulların lise devresi seviyesinde Kontrabas çalan öğrencileri Lisans düzeyinde, profesyonel topluluklarla çalabilecek ve Lisansüstü programlara devam edebilecek şekilde eğitmek üzere planlanmış ve açılmıştır. 

Programın Amacı

Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Çalgı Ana Sanat Dalı Kontrabas Programı Sanat Dalı gerek ülkemizdeki devlet ve özel sanat kurumlarında ve gerekse de yurtdışındaki senfoni orkestraları, opera orkestraları, oda orkestraları ve oda müziği toplulukları ile ya da solo çalışma yapabilecek düzeyde teknik, sanatsal ve tarihsel donanıma sahip keman icracısı yetiştirmeyi amaçlar.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Çalgısını solo, oda müziği grupları ve orkestralarda ileri teknik seviyede icra edebilecek teknik yeterliğe sahiptir. İcracının çalgısının repertuvarını anlayarak yorumlayabilecek kuramsal altyapıya sahiptir. İcracının yorumladığı repertuvarı kültürel olarak irdeleyebilecek entelektüel ve tarihsel altyapıya sahiptir. Müzik icrası alanında gerek solo, gerek oda müziği ve gerekse de orkestra alanında yeterli sahne deneyimine sahiptir. Günümüz teknolojik olanaklarını kullanma donanımına sahiptir. İcracının kendi alanı dışındaki müzik türleri ve genel sanat kavramları üzerine bilgi sahiptir.
Klasik batı müziği ve müzik yorumculuğu konusunda yeterli donanım ve düşünceye sahiptir.
Klasik batı müziği ve müzik yorumculuğu konusunda stil ve teknik donanıma sahiptir.
Klasik batı müziğinin diğer sanat dallarıyla olan bağını ve etkileşimlerini analiz eder ve sonucu icrasına yansıtır.
Tek başına, grup halinde ve orkestra içinde üretken ve uyumlu çalışma sergiler.
Özgün sanat yapıtlarını toplumla paylaşır ve sonuçlarını değerlendirir.
Klasik batı müziği alanında kuramlar ve uygulamalar arasında bütünlük sağlar.
Müzik yorumculuğu alanında bireysel ve toplu çalışmalarını konserler yoluyla paylaşır.
Klasik batı müziği ve müzik yorumculuğu alanındaki sorunlar karşısında çözüm üretip sunar, çözümlerini geliştirmek için mesleki ve disiplinlerarası ilişkiler kurar.
Alanında çalışma ve geliştirme becerileri üzerinde geliştirici yönde düşünür.
Yaşamboyu Klasik batı müziği ve müzik yorumculuğu üzerinde araştırmalarını ve öğrenimlerini sürdürür. Edindiği kazanımları uygular.
Klasik batı müziği ve müzik yorumculuğu dalının hedef kitlesini tanımlayarak alanı ile ilgili çalışmaları paylaşır.
Klasik batı müziği / müzik yorumculuğu dallarındaki disiplinler arası ilişkiye uygun biçimde ilişkiler geliştirir, bilgilerini paylaşır.
Eserleri yazıldıkları dönemin stiline uygun bir şekilde, en yüksek teknik kapasiteyle icra eder.
Müzik yorumculuğunun güncel gereklerini bilir, gelişmeleri takip eder, öğrendiklerini yaşam boyu uygular.
Klasik batı müziği alanındaki yeni üretimlere açıktır.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme yetisine sahiptir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, "lisans derecesi" almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Mezunlarımız; yurt içi, yurtdışında faaliyet gösteren; Devlete bağlı ve özel orkestralarda(Senfoni, Opera, Üniversitelere bağlı akademik orkestralar, Oda orkestraları) orkestra üyesi veya solisti olarak; Özel ve Devlete bağlı Konservatuvarlar'da Akademisyen olarak, finanse edilmiş oda müziği gruplarında grup üyesi olarak, iş olanaklarına sahiptirler.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.