Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Programı

Tanıtım

Ankara Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü Lisans Programı’nda öğrencilere oldukça yeni, eşsiz ve dinamik bir alanda, kamu ve özel kurumlarda kariyer yapma olanağı sunulmaktadır. Bu program; gayrimenkul, varlık ve işletme değerleme, kent ekonomisi ve yönetimi, kadastro ve imar planlama, değer esaslı imar uygulamaları, gayrimenkul proje geliştirme ve proje değerleme, proje yönetimi ve denetimi, tesis, kaynak ve arazi yönetimi, gayrimenkul ekonomisi, gayrimenkul yatırımları ve finansmanı, kentsel gelişme, dönüşüm ve koruma, kamulaştırma, gayrimenkul-imar-inşaat-sözleşme hukuku, inşaat ve gayrimenkul muhasebesi, gayrimenkullerin vergilendirilmesi ve ilgili diğer alanların mekânsal ve diğer özellikleri arasında belirgin bir bağlantı ve arayüz oluşturmaktadır. Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü mezunları yerel ölçekten küresel seviyeye kadar başta gayrimenkul ve varlık değerleme, gayrimenkul yatırım ve finansmanı, arazi geliştirme, gayrimenkul proje tasarımı ve değerlemesi, proje yönetimi ve denetimi, gayrimenkul ekonomisi, toplu yapı, ticari gayrimenkul ve özellikli gayrimenkuller ile arazi yönetimi, arazi toplulaştırma ve koruma, kamulaştırma, vergilendirme, gayrimenkul – geliştirme – inşaat – sözleşme hukuku, pazarlama ve yatırım danışmanlığı, uzlaşmazlıkların çözümlenmesi, kent ekonomisi ve yönetimi, yerel ve bölgesel gelişme ile bilgi sistemleri olmak üzere çeşitli alanlarda iş geliştirme, kariyer ve istihdam olanağına sahip olacaklardır.Gayrimenkul geliştirme ve gayrimenkul yönetimi alanlarında sunulan programlarla ülkemizde öncü bir akademik birim olmanın gururunu yaşamanın yanında, belirtilen çalışma alanlarında uluslararası düzeyde sürekli yarışma içinde olmak temel hedef olarak kabul edilmektedir. Belirtilen yeni ve öncü uzmanlık dalları, çalışma ve iş alanları ilginizi çekiyorsa ve içinde bulunduğumuz yüzyılın gözde mesleklerinden birinde kariyer yapmayı hedefliyorsanız, Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü’ne başvuru yapmanız önerilmektedir.

Programın Amacı

Program mezunlarının teknik uzman olarak çalışmaları yanı sıra kamu sektöründe veya özel sektörde yönetici olarak görev yapmaları ve kendi işlerini kurabilmeleri de amaçlanarak dersler, uygulamalı, proje ve stüdyo veya pratik çalışmalar olarak planlanmıştır. Program her geçen gün gelişen gayrimenkul ve inşaat sektörlerinde kurumsallaşmaya katkı sağlamayı ve bu sektörlerdeki insan sermayesinin niteliğini yükseltmeyi hedeflemektedir.Bölüm öğrencilerine kamu ve özel sektörde yönetici pozisyonlarında çalışmaları veya kendi işlerini kurmaları ve geliştirmelerine yönelik eğitim – öğretim ve iş becerisi geliştirme avantajını sunmaktadır. Bölümün öğrencisi olduğunuzda hem programın dördüncü ve altıncı yarıyıllarının sonunda asgari ellişer işgünü dahil olacağınız staj ve işbaşı eğitim ile alanında öncü kamu ve özel kuruluşlar ile yabancı ülkelerde henüz iş hayatına atılmadan önemli deneyim edinmeniz sağlanacak, hem de kamu ve özel sektörle proje yürüten öğretim elemanlarımızın gerçek saha deneyimleri ile etkileşime gireceksiniz. Gayrimenkul ve inşaat sektörlerinde başarılı bir profesyonel olarak işin nasıl geliştirileceğini, kamu sektörü ile uluslararası kurumlardaki izleme ve değerlendirme pozisyonlarında nasıl bir kilit rol üstlenilebileceğini kapsamlı olarak öğrenme olanağı elde edeceksiniz. 

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Bu program; gayrimenkul geliştirme, değerleme, gayrimenkul proje geliştirme, proje yönetimi ve denetimi, gayrimenkul yatırımları ve finansmanı, gayrimenkul yönetimi, kentsel gelişme ve dönüşüm, gayrimenkul-imar-inşaat-sözleşme hukuku, inşaat ve gayrimenkul muhasebesi, vergileme, kamulaştırma, imar, kadastro, yerel ve bölgesel ekonomi, arsa ve konut üretimi ve politikaları gibi birçok dalda kapsamlı teorik bilgi, uluslararası standartlar ve uygulama becerisi kazandırmakla birlikte ve gayrimenkul ve inşaat sektörleri ile para ve sermaye piyasaları başta olmak üzere ilgili diğer sektörlere liderler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bölüm lisans ve lisansüstü programlarına uluslararası değerleme, muhasebe, gayrimenkul ölçüm ve tesis yönetimi standartları ile etik değerler ve mesleki yeterlilik konuları entegre edilmiştir. Bu amaçla bölüm önce Uluslararası Değerleme Standartları Konseyi (IVSC)’ne üye olmuş ve daha sonra gayrimenkul, çevre ve yapım yönetimi alanında dünyanın tepe örgütü olan Lisanslı Değerleme Uzmanları Kraliyet Kurumu (RICS) tarafından programların uluslararası akreditasyonu yapılmıştır. Bölüm programları; uluslararası standartlar ve gelişmeler ile ulusal gereksinimler birlikte dikkate alınarak oluşturulan eğitim-öğretim, uygulama ve araştırma olanağını öğrencilere sunmaktadır. 
Temel matematik, finansal matematik, istatistik, ekonomi (mikro ve makro ölçekte), hukuk (borçlar ve eşya hukuku – mülkiyet ilişkisi) , işletme, yatırım, kalkınma, kırsal ve kentsel planlama, kent içi tarihi doku yenileme, dönüştürme ve/veya yeni yerleşkeler planlama, kadastro, uzaktan algılama, yapı malzeme ve maliyeti, muhasebe, risk analizi ve yönetimi, araştırma yöntemleri, proje geliştirme ve yönetimi, kentsel çevre kalitesi yönetimi, sürdürülebilirlik yaklaşımları, sigortacılık, piyasa, piyasa aktörleri bilgisine, gayrimenkul ve menkul değerler açısından sahiptir.
İlgili temel alanda, projeye göre ilgili temel alanlarda yerel, bölgesel, ulusal ve küresel bağlamda, söylemsel, kuramsal, olgusal bilgi ile profesyonel hizmet duyarlılıklarını kapsayan çok boyutlu bilgileri, çok çeşitli kaynaklardan kazanarak, akademik ve piyasa ortamlarına yansıtabilmek için gerekli bilgi ve kavrayışa sahiptir.
Bu çerçevede, araştırma yöntemleri geliştirecek, araştırmayı yönetecek ve sonuçlandıracak bilgi ve kavrayışa sahiptir.
İlgili alanda, düşünsel, söylemsel, bilimsel, hukuki, teknolojik, estetik, tarihsel ve kültürel alt yapı arasındaki etkileşimi değerlendirir.
İlgili alanda, ekonomik, çevresel ve toplumsal sürdürebilirlik ilkeleri ve standartları ile afetlerle ilgili konularda çok boyutlu bilgi ve kavrayışa sahiptir.
İlgili alanın tarihsel, coğrafi, toplumsal ve kültürel bağlam içinde yerine /önemine ilişkin altyapıya sahiptir.
İlgili alanda, düşünsel, söylemsel, bilimsel, teknolojik, estetik, tarihsel ve kültürel alt yapıya ilişkin bilgi ve kavrayışa sahiptir.
İlgili alanda, düşünsel, söylemsel, bilimsel, teknolojik, estetik, tarihsel ve kültürel alt yapıya ilişkin bilgileri değerlendirir.
İlgili alanlarda kavram geliştirme becerisine sahiptir.
İlgili alan prensiplerini uygular.
Bireysel olarak, disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır.
İlgili alanlarda etkinlik ve araştırmaları için söylem, kuram ve kılgı (pratik) bütünlüğünü sağlama becerisine sahiptir.
İlgili alan konularında, olgular, potasiyel ve sorunlar ile bunlar için gerekli araştırmaları tanımlayabilme becerisine sahiptir.
Uygulamalarda sorumluluk alır, meslektaşları ve diğer disiplinlerle etkili ekip çalışması yapar ve ilgili sektörlerle işbirliği içinde çalışır.
Sorumluluk aldığı konuda gerekli özgüvene ve yetkinliğe sahiptir.
Değerleme konusu varlık hakkında bilimsel araştırmayı planlar,uygular, raporlar ve sunar.
Geleceğe yönelik olur, kişisel ve mesleki gelişimi için gerekli motivasyona ve öğrenme becerilerine sahip olur, öğrenme gereksinimlerini belirler, bunun için planlar yapar ve bunları uygular.
Alandaki bilgi ve becerileri eleştirel ve diyalektik (eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilen) bir yaklaşımla değerlendirerek öğrenir.
Farklı kaynaklar ve veri tabanlarından bilgiye ulaşır, yorumlar ve kullanır.
Yaşam boyu öğrenme bilinciyle hareket eder.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır, bilgiyi nicel ve nitel verilerle detekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
Mesleki anlamda paydaşlarla etkili iletişim kurar.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için projeler, işbirlikleri ve etkinliler düzenler ve bunları uygular.
Meslek alanında, mesleki uygulamada ve mesleki araştırmalarda, etik ve davranış kurallarına ilişkin kavrayış, davranma alışkanlığı ve toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket eder.
Değerleme sürecinde olası toplumsal, çevresel ve etik sonuçlarını dikkate alarak karar verebilmek için gerekli temeli oluşturacak verileri toplar, değerlendirir ve yorumlar.
Alanındaki mevcut bilgiyi eleştirel ve diyalektik bir yaklaşımla değerlendirebilme, sahip olduğu bilgi, kavrayış ve becerileri disiplininin herektirdiği profesyonel bir yaklaşımla etik ilkelerin ışığında, mesleki davranış kuralları ölçütler ve standartlar ile yasal çerçevelere uygun olarak, oları toplumsal, çevresel ve etik sonuçlarını dikkate alarak kullanır.
İnsan değerinin bilgisiyle, insan haklarına ve bu temelde sosyal ve kültürel haklara saygılı, doğal çevrenin ve kültürel mirasın korunmasında gerekli duyarlılığı göstererek, adalet bilinci ile karar verir ve hareket eder.
Varolan değerleme ilkelerini sahiplenir, koruma ve geliştirmede liderlik üstlenir, yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi alanında "lisans derecesi" (Bachelor of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Ulusal ve uluslararası gayrimenkul ve inşaat sektörleri, bankalar ve finans kurumları, gayrimenkul yönetimi ve emlak müşavirlikleri, planlama ve proje şirketleri, gayrimenkul ve varlık değerleme, gayrimenkul yatırım ortaklıkları (GYO), arazi ve arsa geliştirme şirketleri, kamu kuruluşlarının (Tapu ve Kadastro Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Kamu İktisadi Teşebbüsleri, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Özelleştirme İdaresi, Belediyeler gibi), inşaat, emlak, plan proje ve kamulaştırma birimleri, harita ve inşaat firmaları, gayrimenkul finansman kurumları, yönetimi, denetimi, proje geliştirme ve değerleme şirketleri.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.