Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Aktüerya Bilimleri Programı

  • Derece Lisans
  • Program Tipi Normal Öğretim
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Fatih TANK

Tanıtım

Hayat sigortalarının ilk uygulamaları ile birlikte ortaya çıkan Aktüerya bilimi, insanların doğum, ölüm, hastalık, sakatlık, emeklilik gibi yaşamını ve yangın, kaza, deprem, sel, hırsızlık gibi mal varlığını etkileyen rasgeleliğe bağlı, öngörülemeyen olaylarla ve bu olayların finansal etkileriyle ilgilenir. Aktüerya, çok güçlü bir matematiksel ve istatistiksel altyapı gerektiren, sigorta, uzun vadeli yatırımlar ve emeklilik ile ilgili fiyatlandırma ve risk analizine yönelik hesaplama ve tahmin yöntemlerinin bütününü içeren bir bilim dalıdır. Türkiye’nin sıklıkla meydana gelen doğal afetlere, özellikle depremlere maruz kalması, büyüyen ekonomisi ile birlikte doğu ve batı arasında finansal bir köprü oluşturması, artan nüfus ve yoğun bir genç nüfusa sahip olması nedeniyle modelleme, strateji geliştirme konularında yetiştirilmiş uzman aktüerya bilimcilerine ihtiyacı vardır. Böylece, Aktüerya Bilimleri Programına duyulan ihtiyaç, onun temel ve uygulamalı bilimler arasında yer almasını sağlamış; geliştirilmesini ve öğretimini zorunlu kılmıştır.

Programın Amacı

Risk, bankacılık ve sigortacılık sektöründe sigortacılık tekniği, yatırım, finansman ve demografi konularına hakim, istatistiksel teori ve teknikleri konularında uygulamaya yetkin, insanların yaşamını ve mal varlığını etkileyen olayların oluşma riskini analiz eden, olasılıklarını tahmin ederek bu olayların finansal etkilerini hafifletici güvenlik programları oluşturan, belirsizliğin finansal sonuçlarını yöneten, risk analizi, ölçümlenmesi ve fiyatlandırması üzerine etkin çözümler bulan, risk yönetimine ilişkin problemleri matematiksel ve istatistiksel yöntemler kullanarak çözen, riskleri minimize eden ve doğru strateji belirlenmesi için modeller tasarlayan, yatırım stratejilerini oluşturan, yatırım karlılıklarını artırıp istihdam imkânları yaratarak çalıştıkları ülkelerin ekonomik büyümesine de katkı sağlayan aktüerya bilimcileri yetiştirmektir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Aktüerya ve İstatistik alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak Aktüeryal problemleri tanımlayabilme, analiz edebilme, modelleyebilme ve probleme özgü çözümler üretebilme becerisi kazanır. Emeklilik fonlaması, fiyatlandırma, hayat ve kaza sigortası için karşılık ayırma vb. finansal güvenlik planlaması ile ilgili problemlere aktüeryal kavramları uygular. Sigorta sektörü tarafından kullanılan en güncel yazılım araçlarını kullanarak sigorta verilerinin istatistiksel ve aktüeryal analizlerini yapar, geleceğe yönelik öngörülerde bulunur.
Aktüeryal hesaplamaların özünü oluşturan matematik ve istatistik hakkında temel ve ileri düzeyde bilgi sahibi olur.
Sigorta, finans, yatırım ve diğer ilgili alanlardaki problemlere aktüeryal matematiğin uygulamasını yapar.
Risk ve belirsizlik içeren olayların sonuçlarını belirler ve analiz eder.
Emeklilik fonlaması, fiyatlandırma, hayat ve kaza sigortası için karşılık ayırma vb. finansal güvenlik planlaması ile ilgili problemlere aktüeryal kavramları uygular.
Sigorta sektörü tarafından kullanılan en güncel yazılım araçlarını kullanarak sigorta verilerinin istatistiksel ve aktüeryal analizlerini yapar, geleceğe yönelik öngörülerde bulunur.
Aktüerya ve İstatistik alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak Aktüeryal problemleri tanımlayabilme, analiz edebilme, modelleyebilme ve probleme özgü çözümler üretebilme becerisi kazanır.
Kaynakların optimal kullanımı ve etkin kararlar için karmaşık problemlerin çözümünde, insan zekası, bilgi teknolojisi ve yazılımın etkileşim içinde bütünleştirildiği sistemi kurgulama becerisine sahip olur.
Uygulamalarda sorumluluk alır, meslektaşları ve diğer disiplinlerle etkili ekip çalışması yapar ve ilgili sektörlerle işbirliği içinde çalışır.
Sorumluluk aldığı konuda gerekli özgüvene, analitik düşünce yapısına ve bağımsız karar verebilme yetkinliğine sahiptir.
Ulusal ve uluslararası aktüeryal konularda öğrenme gereksinimlerini belirler. Bu kapsamda mesleki gelişmelere güncel kalabilmek için yararlanabileceği standart kaynakları bilir.
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olur ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
Alanı ile ilgili konularda, uzman olan ve olmayan kişileri bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için projeler, işbirlikleri ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.
Aktüerya Bilimi literatürünü takip edebilecek yabancı dil bilgisine sahip olup, mesleki yenilik ve gelişmeleri takip eder meslektaşları ile iletişim kurar.
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur.

Kazanılan Derece

Programdan mezun olan öğrencilere, “Lisans Diploması” verilir. Ayrıca mezunlar, ulusal ya da uluslararası aktüerlik sınavlarına girerek Aktüerler Yönetmeliği’nin öngördüğü koşulları yerine getirdikleri takdirde, imza yetkisine sahip Aktüer unvanını alabilirler.

Kariyer Seçenekleri

Mezunlar,  bankacılık, finansal yatırım, sigortacılık ve danışmanlık gibi ülkemizde ve dünyada çok hızlı gelişme gösteren finansal sektörlerin yanısıra, kamu kuruluşları ve büyük işletmelerde görev almaktadır.  Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Sayıştay, Sosyal Güvenlik Kurumu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), kamu ve özel bankalar ile diğer kamu kuruluşlarının, sigorta ve reasürans şirketlerinin, danışmanlık şirketlerinin, menkul kıymet aracı kuruluşlarının ve özel sektör işletmelerinin finans bölümlerinde, finans koordinatörü, daire başkanı, finansal raporlama uzmanı, bütçe ve mali planlama uzmanı, finansal analist, portföy yöneticisi, teftiş kurulu üyesi, hesap uzmanı olarak çalışabilirler.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. 

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.