Güzel Sanatlar Fakültesi

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Programı

  • Derece Lisans
  • Program Tipi Normal Öğretim
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Tam zamanlı programdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Cengiz ÇETİN

Tanıtım

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım lisans programı, organik ve inorganik malzeme türlerinden oluşan taşınır ve taşınmaz, arkeolojik ve etnografik kültür varlıklarının koruma ve onarım süreçlerini uluslararası bilimsel ölçütler ve mesleki etikler çerçevesinde yürütecek konservatör-restoratör yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu programı tamamlayan öğrenci, malzemeyi, malzemede oluşan hasar ve bozulmaları belirler, oluşan hasarları gidermek, bozulmayı kontrol altına almak için gerekli uygulama ve malzemeyi seçer, süreci planlar ve uygular. Planlanan süreci, objeyi /kültür varlığını yaşatmak konusunda sahip olduğu teorik bilgileriyle problemleri belirleme, analiz etme ve çözüm yolu geliştirme aşamalarına göre yapılandırır ve gerekli belgeleme/raporlamayı yapar.

Programın Amacı

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarımı Programı’nın amacı, Arkeolojik ve Etnografik Kültür Varlıklarını koruma ve onarımı alanında uluslararası bilimsel ölçütler ve mesleki etikler çerçevesinde görev yapacak konservatör-restoratör eğitmektir. Bu amaç ve mesleğin gereği doğrultusunda eğitim programı üç temel düzeyde yapılandırılmıştır (tespit-teşhis, planlama, uygulama ve denetleme): (1) kültür varlıklarını oluşturan malzemeyi, malzemede oluşan bozulma/hasarları ve nedenlerini belirlemek,  (2) mevcut bozulmaları kontrol altına alacak ve malzemenin korunmasını sağlayacak en uygun koruma ve onarım yöntem ve malzemelerini seçmek, bir müdahalenin uygulanmasına karar verip süreci planlamak,  (3) belirlenmiş plan çerçevesinde bir koruma-onarım işlem sürecini arazide, şantiyede veya laboratuvarda mesleki etik ve mevzuat çerçevesinde, evrensel estetik değerleri göz önüne alarak uygulanmasını sağlamak. Uygulamanın, teorik bilgi ile dengeli olarak mümkün olduğunca yüksek olması, verilen eğitimin uluslararası bilimsel düzeyi yakalaması, disiplinler arası yaklaşımın vurgulanması, öğrencinin özgüvenini geliştirme temelli yaklaşımlar kullanılması programın temel ilkelerini oluşturmakta ve eğitim vizyonunu ortaya koymaktadır. Ayrıca bu alanda önlisans eğitimini almış öğrencilere lisans tamamlama olanağı sağlamak da programın amaçları arasındadır.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Çalışmalarında eleştirel düşünme ve sorgulayıcı olma yaklaşımları ile sorun çözme ve yenilik yaratma odaklı hedefler seçer, kişisel ve mesleki alanda kendini yaşam boyu yeniler, bir Kültür Varlığı veya Sanat Eseri üzerinde inceleme yaparak malzemedeki bozulma ve hasarları tespit ve teşhis eder, bozulma ve hasarlara hangi yöntem ve malzemelerle müdahale edileceğini belirler, uygulama yapılmasına karar verir, süreci planlar ve işlemleri uygular, Koruma-Onarım alanının gerektirdiği karmaşık teknik ve mesleki faaliyetleri ve projeleri bağımsız olarak yürütür ve yönetir, uygulama süreçlerinde ortaya çıkan, öngörülememiş sorunların çözümünde hem bireysel hem de ekip üyesi olarak sorumluluk alır ve çözüm geliştirir.
ÜPY1 Eleştirel düşünebilen ve sorun çözebilen, kişisel ve mesleki alanda kendini sürekli yenileyen, doğaya duyarlı, farklılıklara saygı gösteren, bilgi ve yeteneklerini insanlık ve ülke yararına kullanan yaratıcı bireyler yetiştirme.
ÜPY2 Yenilikçi üniversite olma yolunda bilime ve sanata evrensel düzeyde katkı sağlayan, etik değerleri gözeten, nitelikli disiplinlerarası araştırmalar gerçekleştirme
ÜPY3 Cumhuriyetin ilk Üniversitesi olmasının sosyal sorumluluk bilinci ile ülke sorunlarına duyarlı, kamu yararını gözeten, yaşadığı ülkenin ve kentin kalkınmasına ve gelişmesine bir fikir mutfağı çalışanı olarak katkı sağlayan hizmetler sunma
BPY1 Araştırma, bulma, uygulama, deneme, denetleme ve sonuçlandırma süreçlerini yüksek estetik duyarlık içinde sanatsal ve bilimsel yöntemleri kullanarak gerçekleştirme
BPY2 Sanatsal ve bilimsel birikimlerini insanlık yararına kullanma, çalışmalarına evrensel bakış açısını yansıtma
PY1 Kültür Varlıklarını Koruma-Onarım alanının etik ve ilkelerini, ileri seviye terminolojisini, kavramlarını ve alana ilişkin Ulusal ve Uluslararası mevzuatı sıralama, açıklama ve tartışma
PY2. Alanı ile ilgili sahip olduğu teorik bilgiyi yeni durumlara uyarlayarak kullanma, alanının gerektirdiği becerileri sıralama, kendini bu konuda gözlemleme/denetleme ve geliştirme
PY3 Kültür Varlıklarının üretim yöntemleri ve teknolojisini açıklama, obje, eser veya kalıntılara ilişkin tanım ve terminolojiyi sıralama, bu bilgiyi kullanarak eser/objeleri tanımını yapma, bunları oluşturan malzemeleri sıralama, malzemelerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini açıklama
PY4 Bir Kültür Varlığı veya Sanat Eseri üzerinde inceleme yaparak malzemedeki bozulma ve hasarları tespit ve teşhis etme, bozulma ve hasarlara hangi yöntem ve malzemelerle müdahale edileceğini belirleme, uygulama yapılmasına karar verme, süreci planlar ve işlemleri uygulama
PY5 Bir Kültür Varlığı veya Sanat Eseri üzerinde inceleme yaparak malzemedeki bozulma ve hasarları tespit ve teşhis etme, bozulma ve hasarlara hangi yöntem ve malzemelerle müdahale edileceğini belirleme, uygulama yapılmasına karar verme, süreci planlar ve işlemleri uygulama
PY6 Alanının gerektirdiği karmaşık teknik ve mesleki faaliyetleri ve projeleri bağımsız olarak yürütme ve yönetme, uygulama süreçlerinde ortaya çıkan, öngörülememiş sorunların çözümünde hem bireysel hem de ekip üyesi olarak sorumluluk alma ve çözüm geliştirme
PY7 Bir proje çerçevesinde sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik mesleki etkinlikleri (hizmet içi eğitim, workshop gibi) planlama ve yönetme
PY8 Mesleki uygulama süreçlerini gözlemleme, denetleme, etkilerini ve uygunluğunu değerlendirme, alanına ilişkin konuları (tespit, teşhis, uygulama, mevcut korunma durum raporu vb) sözlü veya yazılı olarak ifade etme
PY9 Bilimin değişime açık olduğunu bilerek ve yaşam boyu öğrenme bilinciyle kendisini mesleki olarak geliştirme. Alanı ile ilgili konularda bilimsel görüşlerini, sorunları ve çözüm önerilerini verilerle destekleyerek ilgili kişilere yazılı veya sözlü olarak bildirme
PY10 Sosyal / doğal çevre ve Kültürel Mirasın korunması konularında Konservatör-Restoratör mesleğinin gerektirdiği olağanüstü hassasiyeti gösterme, bu konuda etkinlik planlama ve yönetme

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım "lisans derecesi" (Bachelor of Arts) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarımı Programı mezunları, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü gibi birçok kamu kurum ve kuruluşlarda, müze ve koruma laboratuvarlarında, restorasyon projelerinde, arkeolojik kazılarda Konservatör-Restoratör, proje yürütücüsü, uzman, araştırmacı olarak görev alırlar. Özel kurum ve kuruluşlarda özel müzeler, koleksiyonlar ve laboratuarlarda da istihdam edilirler. Ayrıca üniversitelerin ilgili alanlarında öğretim elemanı olarak çalışırlar.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretimprogramlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarakbaşarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gerekenminimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarınıbelirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretimprogramlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarakbaşarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gerekenminimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarınıbelirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasalmevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak /sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğerprogramda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuruyapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencininşartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özelolarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgiKurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.