Güzel Sanatlar Fakültesi

Genel Seçmeli (GSF) Programı

  • Derece Lisans
  • Program Tipi Normal Öğretim
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Tam zamanlı programdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Kafiye Özlem ALP

Tanıtım

Güzel Sanatlar Fakültesi Sosyal Seçmeli Dersler

Programın Amacı

Güzel Sanatlar Fakültesi Sosyal Seçmeli Dersler için sanal oluşturuldu 

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Güzel Sanatlar Fakültesi Sosyal Seçmeli Dersler için sanal oluşturuldu
Küresel ve toplumsal eğilimleri izleme, bunlara ilişkin sorunları farklı kültürler bağlamında inceleme, adil ve sürdürülebilir bir toplum için girişimci bir liderlik anlayışı gösterme
Farklılıkları ve çeşitlilikleri dikkate alarak yerel, ulusal ve uluslararası ortamlarda değişim fırsatlarını önceleme, bunlara ilişkin yaratıcı ve eleştirel düşünme süreçlerini işe koşma
Fen, teknoloji, sanat, eğitim ve bilişim alanında güncel gelişmeleri mesleki alanı ile uyumlandırma

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Tiyatro (Tiyatro Tarihi veTeorisi) alanında "lisans derecesi" (Bachelor of Arts) almaya hakkazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Güzel Sanatlar Fakültesi Sosyal Seçmeli Dersler için sanal oluşturuldu

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretimprogramlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarakbaşarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gerekenminimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarınıbelirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretimprogramlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarakbaşarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gerekenminimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarınıbelirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her dönem, öğrencilere en az bir ara sınav ve final sınavı yapılır.Bunların dışında tarih belirtilmeden küçük sınavlar (quiz) yapılabilir.Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biriöğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar  Notlar  Katsayılar90-100  AA   4,0085-89   B1   3,5080-84   B2   3,2575-79   B3   3,0070-74   C1   2,7565-69   C2   2,5060-64   C3   2,0050-59   F1   1,5049 ve aşağısı F2    0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 veüstünde not aldığı dersler başarılı, (F1) ve (F2) aldıkları derslebaşarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genelakademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diplomaalmaya hak kazanır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasalmevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak /sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğerprogramda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuruyapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencininşartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özelolarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgiKurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.