Hemşirelik Fakültesi

Hemşirelik Programı

  • Derece Lisans
  • Program Tipi Normal Öğretim
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Ayten DEMİR

Tanıtım

İnsanın değer ve davranışlarını anlayan, bilimsel sorun çözme yöntemini kullanarak birey, aile ve grupların en üst düzeyde fizyolojik, psikolojik ve sosyal işlevlerini sürdürebilmeleri için sağlıklı ya da hasta bireylerin her ortamda hemşirelik bakım gereksinimlerini saptayabilen, bu gereksinimleri mesleki standartlar düzeyinde karşılayabilmek için gerekli olan hemşirelik bakımını planlayabilen, uygulayabilen ve değerlendirebilen, hayat boyu öğrenme ile bireysel gelişimini sürdürebilen, eğitim ve araştırma projelerini yürütebilen, uluslararası standart ve etik kodları kullanan disiplinlerarası ekip çalışması yapan, insanlığa ve ülkesine karşı sorumluluklarını bilen hemşireler yetiştirmektir.Programın müfredatı Avrupa ülkelerindeki hemşirelik eğitimi kriterlerine ve ulusal çekirdek müfredata uyumlu olarak hazırlanmıştır. Programdan mezun olabilmek için 178 kredi karşılığı ders alınması gerekmektedir.Müfredatta yer alan mesleki derslerin uygulamaları için üniversite ve devlet hastanelerinin klinikleri ve sağlık ocakları uygulama alanı olarak kullanılmaktadır.

Programın Amacı

Birey, aile ve grupların fizyolojik, psikolojik ve sosyal işlevlerini en üst düzeyde sürdürebilmeleri için; sağlıklı ya da hasta bireylerin her ortamda hemşirelik bakım gereksinimlerini saptayabilen, bu gereksinimleri bilimsel sorun çözme yöntemini kullanarak karşılayabilen, bakım ve hemşirelik hizmetlerini yönetebilen, bireysel gelişimini sürdürebilen, eğitim ve araştırma projelerini yürütebilen disiplinler arası ekip çalışması yapabilen, hemşireler yetiştirmektir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

İnsanın değer ve davranışlarını anlar, bilimsel sorun çözme yöntemini kullanır birey, aile ve grupların en üst düzeyde fizyolojik, psikolojik ve sosyal işlevlerini sürdürebilmeleri için sağlıklı ya da hasta bireylerin hemşirelik bakım gereksinimlerini saptar, gerekli olan hemşirelik bakımını profesyonel standartlar çerçevesinde planlar, uygular ve değerlendirir. Hemşirelik uygulamalarında kişilerarası iletişim becerilerini kullanır. hayat boyu öğrenme ile bireysel gelişimini sürdürür, eğitim ve araştırma projelerini yürütür, uluslararası standart ve etik kodları uyar, disiplinler arası ekip çalışması yapar.
Mesleki uygulamalarında birey, aile ve toplumu bütüncül yaklaşımla değerlendirme.
Mesleki uygulamalarında bilimsel problem çözme yöntemini kullanma.
Mesleki uygulamalarında insan ve hasta hakları ile yasal ve etik ilkelere göre hareket etme.
Sağlıklı ve hasta bireyin fiziksel, psikolojik ve sosyo-kültürel özellikleri hakkında bilgi sahibi olma.
Sağlığı etkileyen faktörler ile fiziksel, psikolojik ve sosyal çevre arasındaki ilişkiyi tanımlama.
Genel hemşireliğin dayandığı temel tıp, fen, sosyal ve davranış bilimlerine ilişkin bilimsel bilgileri yorumlama.
Birey, aile ve toplum sağlığını koruyucu ve geliştirici bakımı düzenleme.
Birey, aile ve toplum sağlığının bozulduğu durumlarda tedavi ve rehabilite edici bakımı düzenleme.
Hemşirelik uygulamaları için gerekli (bakım, eğitim, danışmanlık, yönetim ve araştırma) psikomotor becerilere sahip olma.
Bireysel ve mesleki gelişimi için bilgi ve teknolojideki yenilikleri izleme.
Hemşirelik uygulamalarında eleştirel ve yaratıcı düşünme becerisini kullanma.
Hemşirelik uygulamalarında birey aile ve toplumda istendik değişimi yaratma.
Yaşam boyu öğrenme sorumluluğu gösterme.
Hemşirelik uygulamalarında kişilerarası iletişim becerilerini kullanma.
Hemşirelik uygulamalarında birey, aile ve sağlık ekibi ile işbirliği yapma.
Hemşirelik uygulamalarında liderlik yapma.
Hemşirelik uygulamalarını araştırmaya ve kanıta dayalı olarak yapılandırma.
Hemşirelik hizmetlerinin planlanması, örgütlenmesi, yürütülmesi, değerlendirilmesi ve koordinasyonunda yer alan yönetim ve öğretim aktivitelerine ilişkin bilgileri kullanma.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Hemşirelik alanında "lisans derecesi" (Bachelor of Science) almaya hakkazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Eğitim programını başarıyla tamamlayanlar koruyucu, tedavi ve rehabilite edici özel ve resmi sağlık kuruluşlarında, üniversite, devlet hastanesi, okul ve fabrika gibi kurumlarda, sağlık ocakları, özel hastane ve kliniklerde istihdam edilebilirler. Yüksek lisans ve Doktora çalışmalarını tamamlayarak akademik kariyer yapabilirler. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye’de hemşire gereksinimi oldukça fazladır; ayrıca yurtdışında da istihdam edilmek üzere (örneğin ABD) hemşire talep edilmektedir.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretimprogramlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarakbaşarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gerekenminimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarınıbelirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretimprogramlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarakbaşarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gerekenminimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarınıbelirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasalmevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak /sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğerprogramda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuruyapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencininşartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özelolarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgiKurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.