Hemşirelik Fakültesi

Ebelik Programı

  • Derece Lisans
  • Program Tipi Normal Öğretim
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Serkan YILMAZ

Tanıtım

Programın amacı; gebelik tanısı koyarak gerekli muayeneleri yapabilen; doğum öncesi anne ve fetüsü izleyerek bakımını yapabilen; doğum anında annenin bakımını yapabilen; fetüsü izleyip normalden sapmaları belirleyebilen; normal doğum yaptıran ve gerekli hallerde epizyotomi yapabilen; acil durumlarda makat doğum yaptırabilen; anne ve yenidoğandaki anormal durumları belirleyebilen; gerektiğinde plasentayı elle çıkarabilen ve uterus kontrolü yapabilen; yenidoğanın bakım ve izlemini yapabilen; annenin doğum sonu dönemde bakım ve izlemini yapabilen, riskli durumlarda sevk eden; jinekoloji ve obstetri alanındaki patolojik vakaların bakımını yapabilen; aile planlaması uygulamalarına katılan; gebelikte, dahili ve cerrahi sorunların bakımını başlatabilen ve ebeliği her alanda temsil ede ebeler yetiştirmektir.

Programın Amacı

Misyonumuz: Ebelik mesleğini her alanda geliştirecek ve temsil edecek  ebeler yetiştirmektir. Vizyonumuz: Ebelik mesleğinde; kadın, bebek, çocuk ve aileye duyarlı, ebelik alanında kendini sürekli kendini yenileyebilen, sosyal sorumluluk bilinci ile çalışan, ebelikle ilgili politikalara katkı veren ve değiştirebilen, ebelik alanı ile ilgili yenilik üreten, etik değerlerin savunucusu ve uygulayıcısı,sorun çözme becerisi gelişmiş, araştırma bilgi ve becerisine sahip ebeler olarak sağlık bakımını sunan birer profesyonel olmalıdır.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Ebelik lisans eğitimi mezunları; bilim ve etik değerler ışığında kültüre duyarlı olarak sunduğu sağlık bakımında birey, aile ve toplumu bütüncül yaklaşımla değerlendirir, gebelik öncesi, gebelik, doğum ve doğum sonrası süreçlerde kadın ve yenidoğanın sağlığını korur, sürdürür ve geliştirir yanı sıra riskli durumları belirleyerek müdahale eder, sağlık bakım ekibinin diğer üyeleri, yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşlarıyla koordine çalışır, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yaşam boyu sürdürür.
3.Mesleki uygulamalarında birey, aile ve toplumu bütüncül yaklaşımla değerlendirme.
4. Mesleki uygulamalarında bilimsel problem çözme yöntemini kullanma.
5.Mesleki uygulamalarında insan ve hasta hakları ile yasal ve etik ilkelere göre hareket etme.
6.Ebeliğin dayandığı temel tıp, fen, sosyal ve davranış bilimlerine ilişkin bilimsel bilgileri uygulamalarında kullanma
7.Aile ve toplumun sağlık ve refahı için ebelik alanında temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma
8.Birey ve topluma yönelik gebelik öncesi, gebelik, doğum ve doğum sonrası süreçlerde kadın, gebe, anne, yenidoğan ve ailesinin sağlığını koruyacak, sürdürecek ve geliştirecek ebelik uygulamalarını planlama ve uygulama.
9.Birey ve topluma yönelik gebelik öncesi, gebelik, doğum ve doğum sonrası süreçlerde kadın, gebe, anne, yenidoğan ve ailesinin riskli durumlarına yönelik ebelik bakımını planlama ve uygulama.
10.Kadın, aile ve topluma danışmanlık yapma.
11.Ulusal/uluslararası düzeyde multidisipliner sağlık bakımı ve araştırmalarında lider olma.
12.Ebelik uygulamalarında bölgesel ve ulusal düzeyde toplumun sağlık sorunlarına duyarlı olma ve sağlık düzeyini artırmaya katkıda bulunma.
13.Ebelik uygulamalarında araştırma, uygulama ve sürekli eğitim yoluyla değişim yaratabilme ve gelişimini sürdürme.
14.Ebelik uygulamalarında kanıta dayalı uygulama sürecini kullanma.
15.Ebelik uygulamalarında kültüre duyarlı yaklaşımı benimseme.
16.Paydaşları ve multidisipliner ekiple olumlu iletişim ve işbirliği içinde çalışma.
17.Yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde çalışmalarını yürütme.
18.Ebelik uygulamaları için gerekli psikomotor becerilere sahip olma

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Ebelik alanında "lisans derecesi" (Bachelor of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Programdan mezun olacaklar Sağlık Bakanlığı hastanelerinde, üniversite hastanelerinde, sağlık ocaklarında ve sağlık evlerinde, ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezlerinde, aile hekimliği birimlerinde, özel hastanelerde ve polikliniklerde, özel sağlık kabini açmak suretiyle serbest ebe olarak çalışabilirler. Ülkemizde kaba doğum hızı, bebek ölüm hızı, genel doğurganlık hızı ve anne ölüm oranlarının yüksek olması nedeniyle ebe gereksinimi oldukça yüksek düzeyde olup, halen görev yapmakta olan ebe sayısı ihtiyacı karşılayacak düzeyde oldukça uzaktır. O nedenle programdan mezun olacak ebelere talep fazladır.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur. Öğrenciler aşağıda belirtilen kriterleri mezuniyet aşamasına geldiklerinde tamamlamış olmalıdırlar:En az 100 doğum öncesi muayeneyi de içerecek şekilde gebe kadınlara danışmanlık yapmasıEn az 40 gebe kadının gebelik takibini ve bakımını yapmasıEn az 40 doğumu kendisinin yapması Makat doğuma aktif olarak katılması (Makat doğum mümkün olmadığı takdirde simülasyon yapılarak çalışılmalıdır)Epizyotomi uygulaması (Gerekirse bu durum simülasyon şeklinde yapılabilir)Gebelik, doğum ya da doğum sonrası dönemde risk altında olan 40 kadını izlemesi ve bakım yapmasıEn az 100 lohusayı ve sağlıklı yeni doğan bebeği izlemesi ve bakımını yapması (muayene dahil)

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.