Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Arap Dili ve Edebiyatı Programı

  • Derece Lisans
  • Program Tipi Uzaktan Öğretim
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Kemal TUZCU

Tanıtım

Arap Dili ve Edebiyatı lisans programında başlıca Arapça Dilbilgisi, Arap Edebiyatı Tarihi, Kültür Tarihi, Arapçadan Türkçeye, Türkçeden Arapçaya Çeviri konularında dersler verilmektedir. Arap Edebiyatının çeşitli dönemlerine ait şiir ve nesir örnekleri ele alınmakta, kompozisyon yazma denemeleri yaptırılmakta, ayrıca öğrenciye konuşma alışkanlığı kazandırılmaya çalışılmaktadır. Klasik metinlerin yanısıra çeşitli konularda modem Arapça metinler çevrilmekte, öğrenciye Arapça terimler ve deyimler öğretilmektedir. Bunların yanısıra İbranice, Ortadoğu Siyasi Tarihi ve Edebi Eleştiri dersleri de yer almaktadır. 

Programın Amacı

Arap Dilini Arap Edebiyatı ve kültür tarihiyle birlikte inceleyerek öğretmek; Arap dünyasının tarihi, kültürü ve edebî birikimi hakkında bilgili; Arap dünyasındaki edebî, siyasî, toplumsal ve ekonomik gelişmeleri yazılı ve işitsel kaynaklardan takip edebilecek, düşündüğünü yazılı ve sözlü yolla ifade edebilecek dil becerisine sahip öğrenciler yetiştirmektir.       

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Çağdaş dini, siyasi ve fikri akımlar hakkında bilgi sahibi olur. Çağdaş Arap dünyasını tanımaya ilişkin bilgi edinir. Arap Edebiyatıyla ilintili tarihsel, bilimsel,siyasi, kültürel, sosyolojik ve ekonomik olayları değerlendirir ve tartışır. Arap Edebiyatı'nda edebi eleştirinin doğuşu ve gelişimi üzerine bilgi edinir. 
Çağdaş dini, siyasi ve fikri akımlar hakkında bilgi sahibi olur.
Çağdaş Arap dünyasını tanımaya ilişkin bilgi edinir.
Arap Edebiyatıyla ilintili tarihsel, bilimsel,siyasi, kültürel, sosyolojik ve ekonomik olayları değerlendirir ve tartışır.
Arap Edebiyatı'nda edebi eleştrinin doğuşu ve gelişimi üzerine bilgi edinir.
Edebi/yazınsal türlere ilişkin temel ve genel (özelliklerini, örneklerini ve farklı dönemlerdeki geçirdikleri değişimleri) bilgi sahibi olur ve bu bağlamda değerlendirmeyi öğrenir.
Arap Dili ve Edebiyatı alanında kronolojik olarak başlangıcından 21. yy.dek Arap şiiri, tiyatrosu, romanı ve diğer düzyazı türleri ve bu yapıtların ortaya konulmalarına neden olan tarihsel, sosyal, ekonomik, siyasi, felsefi, bilimsel ve edebi gelişmeler konusunda eleştiri yapabilme yetkisi kazanır.
Çağdaş Arap dünyasını tanımaya ilişkin bilgi edinir, Arap lehçelerinin tarihsel evrelerini ve bunların ayırt edici ve biçimsel özelliklerini tanır.
Arap Diyalektlerini ve bunlar arasındaki farklılıkları değerlendirir.
Arapça basını okuyup anlama yeteneğini geliştirir, Arap Edebiyatıyla ilintili tarihsel, bilimsel, siyasi, kültürel, sosyolojik ve ekonomik olayları değerlendirir ve tartışır.
19. yüzyılın ikinci yarısından sonra ortaya çıkan Arap şiir türlerini ve şairleri tanır, yapıtların ortaya konulmalarına neden olan tarihsel, sosyal, ekonomik, siyasi, felsefi, bilimsel ve edebi gelişmeler konusunda kapsamlı bilgiye sahip olur.
İslam öncesi Arap Kültür tarihi hakkında bilgi edinir.
Sadru'l-İslam ve Emevî dönemleri edebi ve kültürel tarihi hakkında bilgi sahibi olur.
Abbasi dönemi edebi ve kültürel tarihi hakkında bilgi sahibi olur.
Arap dilinin morfolojik ve sentaks özelliklerini tanır.
Arapçada cümle türleri; İsim cümleleri ve fiil cümlelerini metin bağlamında tanımlar. İsim cümlesi ve öğelerini, fiil ve fiil cümlesinin öğelerini öğrenir.
Arapça metinlerin üzerinde dilbilgisi çözümlemeleri yapar.
Çeşitli metinler üzerinden Türkçeden Arapçaya, Arapçadan Türkçeye çevri yapar ve çeviri tekniklerini tanır.
İbranice ve Süryanice gibi Sami dillerin temel ilkelerini kavrar, temel düzeyde okur -yazar.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Arap Dili ve Edebiyatı alanında "lisans derecesi" (Bachelor of Arts) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Mezunlar üst düzeyde Arapça bilgisi gerektiren görevlerde; Dışişleri Bakanlığında, öğretmen olarak Milli Eğitim Bakanlığında; kütüphane, arşiv ve müze gibi kamu kuruluşlarında ve özel sektörde görev almaktadırlar.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.