• Derece Lisans
  • Program Tipi Uzaktan Öğretim
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Necla TÜRKOĞLU

Tanıtım

Bu program coğrafya bölümü lisans öğrencileri için 8 yarıyıldan oluşmakta ve çeşitli derslerden oluşmaktadır. Program zorunlu ve seçmeli derslerden oluşmakta ve değişik yarıyıllarda günlük ve çok günlük arazi çalışmalarını içermektedir.

Programın Amacı

İnsan toplumları ve yeryüzünün fiziksel bileşenleri arasındaki karmaşık karşılıklı ilişkiliyi kavrayan, zaman ve mekanda kültürlerde, siyasal ve ekonomik sistemlerdeki, büyük farklılıklar ve dinamikleri kavrayan, aralarındaki bağlantıyı değerlendirip geçmişten geleceğe doğru bu sistemlerdeki süreçleri gerek fiziki faktörlere gerekse bundan bağımsız olarak irdeleyen ve analiz eden mesleğinde yeterlik ve etik sorumluluk kazanmış; sürekli gelişmeyi bir yaşam biçimi olarak algılayan; bilimsel düşünme biçimini benimseyen; kamu yararlarını gözeten, bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanan, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen ve bağımsız bilimsel araştırma yapabilen, mekânsal/çevresel bakış açısına sahip coğrafyacı/coğrafya öğretmeni ve diğer disiplin mensuplarını yetiştirmek.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

İnsan ortamlarında değişimin doğasını tanımlar ve örnekler. Fiziksel, toplumsal ve inşa edilmiş çevre arasındaki karşılıklı ilişkileri tanımlar, çalışır ve örnekler. Farklı mekansal ölçeklerdeki alanların çeşitlilik ve karşılıklı bağımlılıklarını tanımlar, çalışır ve örnekler. 
PY1: İnsan ortamlarında değişimin doğasını tanımlar ve örnekler.
PY2: Fiziksel ortamlardaki değişimin doğasını tanımlar ve örnekler.
PY3:Fiziksel ve beşeri çevre arasındaki karşılıklı ilişkileri tanımlar ve örnekler.
PY4: Farklı mekansal ölçeklerdeki alanların çeşitlilik ve karşılıklı bağımlılıklarını tanımlar ve örnekler.
PY5:Doğal, beşeri ve sosyal bilim epistomolojilerinin deneyimlerinden kaynaklanan bilgi ve yaklaşım çeşitliliğini tarif eder ve örnekler.
PY6: Alan bazlı araştırmaların spesifik içerikli araştırma tasarımını yapar ve uygular.
PY7: Coğrafi bilgileri özel teknikler ve yaklaşımlar kullanarak (örneğin araç ve gereç, uzaktan algılama, harita bilgisi, sosyal araştırma, gözlem ve metinsel ve arşiv kaynaklarının kullanımı) toplar ve bu konudaki yaklaşımların çeşitliliğini değerlendirir.
PY8:Özel teknikler (sosyal bilgiler analizi için mekansal bilgi, laboratuvar teknikleri, nitel ve nicel tekniklerin analizi için özel teknikler gibi) ve coğrafi bilgi değerlendirilmelerindeki çeşitli analiz yaklaşımlarını kullanır.
PY9:Özel teknikler ve yaklaşımlarla coğrafi bilgi sunma (CBS, haritacılık ve farklı metinsel stratejileri gibi) becerisine sahiptir.
PY10:Çerçevesini ve zamanını çizdiği bağımsız/özyönetimli çalışma yapar.
PY11:Bir çalışmaya grupta katılımcı veya lider olarak katılıp, hedeflere ulaşılması için etkin bir şekilde katkıda bulunur.
PY12:Kişisel güçlü ve zayıf yönlerini değerlendirir ve öğrenme sürecine yansıtır.
PY13: Analiz, sunum ve coğrafi bilgi iletişimi için bilgisayar ve iletişim teknolojilerini kullanır.
PY14:Gerekçeli bir argümanı desteklemek için farklı malzemeler ortaya koyar.
PY15:Doğa bilgi ve kavramlarını tartışma ve geçiciliği değerlendirir.
PY16:Problem ve sorunları tanımlar ve formüle eder.
PY17:Problem çözmedeki sorunları tanımlar.
PY18:Gerekçeli argümanlar geliştirir.
PY19:Savlardaki güçlü ve zayıflıkları görür ve tanımlar.
PY20:Sayısal ve istatistiksel bilgileri kullanır ve yorumlar.
PY21:Temel sayısal becerileri coğrafi bilgiye uygular.
PY22:Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlıdır ve izler.
PY23:Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
PY24:Farklı kültürlerde yaşayabilir ve sosyal yaşama uyum sağlayabilir.
PY25:Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
PY26:Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşünlerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarır.
PY27:Coğrafi fikirleri, ilkeleri ve kuramları yazılı, sözlü ve görsel yollarla sunar.
PY28:Değişime ve yeniliğe karşı açıktır.
PY29:Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Coğrafya alanında "lisans derecesi" (Bachelor of Arts) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Kamu /Özel Kuruluşlarda Coğrafyacı, Coğrafya Öğretmeni, Jeomorfolog.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240'tır.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.