Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

İşletme (İngilizce) Programı

Tanıtım

İşletme Bölümü'nün temelleri 1958 yılında İşletme İktisadı ve Muhasebe Enstitüsü'nün kurulmasıyla atılmıştır. 1966 yılında lisans yönetmeliğinde yapılan bir değişiklikle Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Maliye-İktisat Bölümü, Siyaset-İdare Bölümü ve Uluslararası İlişkiler Bölümüne ek olarak İşletme Bölümü’nün de kurulmasına karar verilmiştir.>1982 yılına kadar 1. ve 2. sınıflarda bölüm ayrımına gidilmediğinden 1968-69 öğretim yılında 3. sınıftan başlamak üzere İşletme Bölümü 77 öğrenci ile eğitime başlamıştır. Bölüm, 1969-70 öğretim yılında 65 kişiyle ilk mezunlarını vermiştir. İşletme Bölümü’nde 21 öğretim üyesi, 1 Dr. araştırma görevlisi ve 4 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Bölümde 6 anabilim dalı bulunmaktadır: Kooperatifçilik, Muhasebe ve Finansman, Sayısal Yöntemler, Ticaret Hukuku, Üretim Yönetimi ve Pazarlama, Yönetim ve Organizasyon.

Programın Amacı

Programın amacı; İşletme Bölümü öğrencilerini işletmecilik ve ilgili diğer disiplinler çerçevesinde donatarak üretim, pazarlama, finansman, muhasebe, yönetim, organizasyon, hukuk gibi temel işletmecilik konularında öğrencilerine uzmanlık kazandırmak; planlama, koordinasyon ve denetleme mekanizmaları ile insan kaynaklarını en etkin şekilde kullanarak çeşitli işletme ve işletmecilik sorunlarına çözüm üretebilen mezunlar vermek; takım çalışmasını benimsemiş, yaratıcı çözümler önerebilen, yenilikçi, yaratıcı, girişimci bireylerin yetişmesini sağlamak; kamuya ve özel sektöre toplumsal sorumluluk duygusu gelişmiş bilinçli ve bilgili gençler yetiştirmektir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Küresel ve yerel işletme bilgilerini sentezleme, şirketin iç ve dış çevresini analiz ederek gelişmeleri değerlendirme, işletmelerde yaşanan temel problemleri tespit ederek çözmek.
PY1 İşletmecilik faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin temel bilgilere sahiptir.
PY2 İşletme fonksiyonlarını açıklar.
PY3 Alan bilgisi dışında, kişisel ve mesleki gelişimini sürdürmesini sağlayacak iktisat, hukuk vb. disiplinlerde bilgi sahibidir.
PY4 Küresel ve ulusal işletme bilgisi arasında sentez yapar.
PY5 İşletmenin iç ve dış çevresini analiz eder, gelişmeleri değerlendirir.
PY6 İşletmelerde karşılaşılan temel sorunları algılar ve çözüm üretir.
PY7 Niceliksel ve niteliksel analiz tekniklerini kullanarak ürettiği bilgiyi karar alıcılara sunar.
PY8 Zaman yönetimi bilgi ve becerisine sahiptir.
PY9 İşletmecilik alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri çok yönlü değerlendirir ve analiz eder.
PY10 Planlamadan denetime kadar tüm süreçlerde bilimsel ve toplumsal değerlere uygun davranır.
PY11 Üstlendiği görevin gereğini zamanında yerine getirir.
PY12 Disiplinler arası takımlarda çalışmalara katkı yapar.
PY13 Alanıyla ilgili gelişmeleri izleme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
PY14 Araştırmacıdır; bilgiye ulaşma yollarını bulur ve çözüm önerilerini bilimsel verilere dayandırır.
PY15 Kişisel gelişimini mezuniyet sonrasında da sürdürür.
PY16 Alan bilgilerini kullanabilme becerisine sahiptir.
PY17 İletişim araçlarını etkin bir şekilde kullanır.
PY18 Empati yapar, çalışma arkadaşlarının davranış ve psikolojilerini anlamanın önemini bilir, çalışanların haklarına saygı gösterir.
PY19 Görev ve ilgi alanındaki olumlu veya olumsuz saptamalarını ilgililer ile paylaşır.
PY20 Çalışma arkadaşlarıyla iletişim halindedir.
PY21 Türkçe ve yabancı dil bilgisini iş hayatında etkin bir şekilde kullanır.
PY22 İşletmelerin finansal tablolarını hazırlar, analiz eder, yorumlar ve bağımsız denetimini yapar.
PY23 Proje hazırlar, değerlendirir ve yönetir.
PY24 Şirket değerini belirler ve gerekli analizleri yapar.
PY25 Temel hedef olarak işletme sürekliliğinin sağlanması için işletme fonksiyonları kapsamında kararlar alır.
PY26 Sanayi ve hizmet üretim işletmelerinde maliyet hesaplamalarını yapar.
PY27 İşletme fonksiyonları temelinde işletmelere danışmanlık yapar.
PY28 Pazarlama yöntemleri konusunda bilgi ve beceri sahibidir.
PY29 İşletmeler için finansman yöntemlerini analiz eder ve seçenekli çözüm yolları üretir.
PY30 İşletmenin örgüt yapısını analiz eder.
PY31 İşletmeyle ilgili temel hukuki sorunlara çözüm üretir.
PY32 İşletmelerde yenileşimci stratejiler geliştirilmesine katkıda bulunur.
PY33 İşletmelerde sayısal karar alma teknikleri konusunda bilgi ve beceri sahibidir.
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İşletme alanında "lisans derecesi" (Bachelor of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Bölüm mezunları özel sektör şirketleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında yönetim ve organizasyon, pazarlama, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, denetim vb. alanlarda uzman, araştırmacı, denetçi ve yönetici olarak görev almaktadır.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.