Tanıtım

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü, Heidelberg Üniversitesi'nden gelen, Prof. Dr. Katharina Otto-Dorn tarafından 1954 senesinde kurulmuştur. İlk yıllarda Sanat Tarihi ve Türk Sanatı Kürsüsü ; daha sonra Sanat Tarihi Kürsüsü iken, akademik yapılanmadaki genel değişikliklerden dolayı 1982-1998 yılları itibariyle Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü bünyesinde Sanat Tarihi Anabilim Dalı olarak faaliyeti ardından, 1998 yılından beri Sanat Tarihi Bölümü haline gelmiştir.

Programın Amacı

Sanat Tarihi eğitim ve öğretiminde, resim, heykel, mimari ve el sanatları ile oluşan plastik sanat dallarının doğuşu ve geçmiş aşamalarını tanıyıp, günümüzdeki gelişimlerini izleyebilen; Bizans, İslam, Avrupa ve Türk sanatlarının başlıca dönemleri ile temel özelliklerini bilen ve diğer kültür çevreleriyle ilişkilerini, etki alış verişlerini kavrayıp irdeleyebilen; sanat tarihinde henüz bilinmeyenleri araştırma, inceleme, belgeleme, değerlendirme, yorumlama, sunma beceri ve yöntemlerini kazanmış Sanat Tarihçiler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Sanat Tarihinin temel kavramları, terminolojisi ve diğer bilim dalları ile ilişkisi konusunda bilgiye sahip olur. Sanatın doğuşu, başlıca aşamaları, plastik sanat dalları ve renk, doku, çizgi, şekil, mekân, boyut, harmoni, malzeme bilgileri ile dönem, bölge, sanatçı bakımından üslup çeşitlerini öğrenir. Sanat Tarihinde araştırma yöntemleri; şehir, bölge, tarihi doku ve çevre incelemeleri; envanterleme, çizim ve fotoğraflarla belgeleme; arşiv düzenleme; stil kritiği, tipoloji ve tarihlendirme konularında bilgiye sahip olur.
PY1. Sanat Tarihinin temel kavramları, terminolojisi ve diğer bilim dalları ile ilişkisi konusunda bilgiye sahip olur.
PY2. Sanatın doğuşu, başlıca aşamaları, plastik sanat dalları ve renk, doku, çizgi, şekil, mekân, boyut, harmoni, malzeme bilgileri ile dönem, bölge, sanatçı bakımından üslup çeşitlerini tanımlar.
PY3. Sanat Tarihinde araştırma yöntemleri; şehir, bölge, tarihi doku ve çevre incelemeleri; envanterleme, çizim ve fotoğraflarla belgeleme; arşiv düzenleme; stil kritiği, tipoloji ve tarihlendirme konularında bilgiye sahip olur.
PY4. Sanat Tarihinde arazi çalışmaları, yüzey araştırmaları, arkeolojik kazılar, çeşitli sanat eserlerinin restorasyon ve konservasyonunu açıklar.
PY5. Tarihi kaynaklar ve arşiv belgelerinden yararlanma konusunda bilgiye sahip olur.
PY6. Çeşitli ülkelerde sanat ve mimarlık dönemlerinin gelişimi hakkında kapsamlı bilgiye sahip olur.
PY7. Türk Sanatının ilk dönemlerinden günümüze kadar tarihi ve coğrafi bakımdan belli başlı aşamaları, etki alış verişlerini açıklar.
PY8. İslam Sanatı ve Mimarisinin ana hatları, tarihi ve coğrafi yayılışı hakkında bilgi sahibi olur eserleri dönemlerine göre tanımlar ve değerlendirir.
PY9. Erken Hıristiyan - Bizans Sanatı ve Mimarisi konusunda bilgi sahibi olur.
PY10. Avrupa Sanatı ve Mimarisi hakkında bilgi sahibi olur.
PY11. Tarih boyunca Türk Sanatı ve Mimarisinin kaynakları, başlıca dönemleri, karakteristik özellikleri ile gelişim çizgisi ve günümüzdeki durumu hakkında bilgi sahibi olur.
PY12. Çağdaş sanatın gelişimleri hakkında bilgi edinir.
PY13. Mimarlık, mimari süsleme, minyatür, seramik, halı, kilim, çini, cam, alçı, fildişi, ahşap ve metal gibi el sanatları ile resim, heykel gibi plastik sanat dallarına ait eserleri tanımlar, değerlendirir, yorumlar ve tanıtır.
PY14. Sanat Tarihi alanı içinde şehir, bölge, tarihi doku ve çevre incelemeleri; envanterleme, çizim ve fotoğraflarla belgeleme; arşiv düzenleme; stil kritiği, tipoloji ve tarihlendirme yapar.
PY15. Sanat Tarihinde ifade, kavrama, belgeleme, iletişim aracı olarak teknik resim bilgi ve becerisi kazanır.
PY16. Tarihi kaynaklar, kütüphane ve arşiv belgelerinden yararlanır.
PY17. Sanat Tarihine yönelik arazi çalışmaları, yüzey araştırmaları, arkeolojik kazılar yapar.
PY18. Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar.
PY19. Yaşam boyu öğrenme becerilerini kullanarak, bilgi ve becerilerini sürekli geliştirir.
PY20. Birey olarak mesleği ile ilgili görev ve sorumluluklarına, bilimsel ve etik ilkelerine uygun davranır.
PY21. Sanat Tarihi ile ilgili konularda incelemelerini ve eleştirilerini yazılı ve sözlü olarak paylaşır.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Sanat Tarihi alanında "lisans derecesi" (Bachelor of Arts) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler "Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih–Coğrafya Fakültesi Lisans Diploması” ile “ Sanat Tarihçi ” unvanını alırlar.Sanat Tarihçileri mimarlık, mimari süsleme, minyatür, seramik, halı, kilim, çini, cam, alçı, fildişi, ahşap ve metal el sanatları ile resim, heykel gibi plastik sanat dallarına ait bütün eserleri tanımlar, değerlendirir, yorumlar ve tanıtır. Sanat eserlerinin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak üzere, kültürel mirasa sahip çıkarak çevresini de bilinçlendirir.Sanat Tarihçilerin iş alanı genellikle müzelerdir; ayrıca Turizm Bakanlığı ve taşra teşkilatı; Vakıflar Genel Müdürlüğü ve bölge müdürlükleri; Kültür Bakanlığı ve il kültür müdürlükleri bünyesinde görev alabilirler; öğretmenlik meslek sertifikası bulunanlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Orta Öğretim seviyesindeki okullarında öğretmenlik yapabilirler. Müzelerde görevlendirilenler, sanat eserlerinin tanımlanması, değerlendirilmesi, envanter kayıtlarının tutulması, en uygun şekilde korunması ve gerekirse depolanmasını veya uygun yerlerde teşhir edilerek tanıtılmasını sağlar. Bu tür büro hizmetlerinden başka, geçmiş dönemlerde toprak altında kalmış eserleri gün ışığına çıkarmak üzere, yüzey araştırmaları ve kazı faaliyetlerine de katılarak uzun veya kısa sürelerle arazi çalışmaları yapabilirler.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.