• Derece Lisans
  • Program Tipi Uzaktan Öğretim
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Emine ÖZMETE

Tanıtım

Programı bitirdikten sonra öğrenciler, sosyal hizmet uygulama alanları (sağlık, eğitim, sosyal güvenlik, yerel yönetimler), sosyal hizmet kuramları (sistem, ekolojik ve güçlendirme), insan gelişimi ve sosyal çevre, sosyal hizmet araştırma yöntemleri, etik ilke ve değerleri hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Farklı müracaatçı grupları ile uygulama yapma becerisi kazanacaklardır. Planlı değişim süreci yeteneğini elde edecekler ve uygun bilgiyi toplayarak sosyal analiz, değerlendirme ve rapor oluşturabileceklerdir.   

Programın Amacı

Sosyal Hizmet Bölümü;EA1: İnsan davranışına ve sosyal sistemlere ilişkin kuramlardan yararlanarak sosyal hizmetin bilimsel-mesleki temelleri ve kanıt temelli güncel bilgiler ışığında insanların çevreleri ile etkileşim noktalarına müdahalelerde bulunabilen,EA2: Sosyal hizmet akademik ve mesleki gelişimi için hızla değişen koşullara uygun sosyal hizmet bilgi, beceri ve değerini alan uygulamasına aktarabilen,EA3: Sosyal hizmet etik ilke ve standartlarını göz önünde bulundurarak bu gereksinimleri genelci yaklaşım ile planlayabilen, uygulayabilen ve değerlendirebilen,EA4: Bireylerin, ailelerin, grupların ve toplumun iyilik halini artırmak için müracaatçı sistemlerinin gereksinimlerini tespit ederek sosyal hizmete özgü yöntem ve teknikleri kullanarak sosyal sorunlara etkili çözümler üretebilen,EA5: Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen profesyonel sosyal hizmet uzmanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Programı bitirdikten sonra öğrenciler, sosyal hizmet uygulama alanları (sağlık, eğitim, sosyal güvenlik, yerel yönetimler), sosyal hizmet kuramları (sistem, ekolojik ve güçlendirme), insan gelişimi ve sosyal çevre, sosyal hizmet araştırma yöntemleri, etik ilke ve değerleri hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Farklı müracaatçı grupları ile uygulama yapma becerisi kazanacaklardır. Planlı değişim süreci yeteneğini elde edecekler ve uygun bilgiyi toplayarak sosyal analiz, değerlendirme ve rapor oluşturabileceklerdir.  
PY1. Sosyal hizmet uygulama alanları (sağlık, eğitim, sosyal güvenlik, sivil toplum, yerel yönetim gibi) hakkında bilgi sahibi olur.
PY2. Sosyal hizmet kuramları (sistem, ekoloji, güçlendirme kuramı gibi) hakkında bilgi sahibi olur.
PY3. İnsan gelişimi ve sosyal çevre hakkında bilgi sahibi olur.
PY4. İletişim becerileri (bireyle, ailelerle, gruplarla ve farklı toplumsal gruplarla) hakkında bilgi sahibi olur.
PY5. Yönetim ve yönetim süreçleri (özel ve kamu sosyal hizmet kurum ve kuruluşlarının yönetimi) hakkında bilgi sahibi olur.
PY6. Sosyal hizmette araştırma yöntem ve teknikleri hakkında bilgi sahibi olur.
PY7. Mesleki etik, ilke ve değerler hakkında bilgi sahibi olur.
PY8. Farklı müracaatçı gruplarıyla sosyal hizmet uygulaması hakkında bilgi sahibi olur.
PY9. Her düzeydeki müracaatçılar için benzerlik ve farklılıkları dikkate alarak planlı değişme sürecini (bağlantı kurma, tanı ve değerlendirme, planlama, uygulama, uygulamayı değerlendirme, sonlandırma ve izleme) gerçekleştirme becerisi.
PY10. Sosyal hizmet uygulama alanları, (Sağlık, eğitim, sosyal güvenlik, sivil toplum, yerel yönetim), sosyal hizmet kuramları (sistem, ekoloji, güçlendirme kuramı), insan gelişimi ve sosyal çevre, iletişim (bireyle, ailelerle, gruplarla ve farklı toplumsal gruplarla), yönetim ve yönetim süreçleri (özel ve kamu sosyal hizmet kurum ve kuruluşlarının yönetimi), araştırma yöntem ve teknikleri, mesleki etik, ilke ve değerler ile farklı müracaatçı gruplarıyla sosyal hizmet uygulaması becerisi.
PY11. Sosyal inceleme, değerlendirme ve rapor hazırlamak için uygun bilgileri ayırt etme ve toplama becerisi,
PY12. Araştırma sonuçlarını ve mesleki literatürü yorumlama becerisi
PY13. Kurumlararası ilişki, iletişim ve ortak hizmet geliştirme becerisi
PY14. Profesyonel sosyal hizmet uygulaması bağlamında eleştirel düşünebilme becerisi
PY15. Sosyal hizmet mesleği ve disiplininin etiği ve değerleri doğrultusunda, farklılığın pozitif değerini kabul ederek uygulama yapabilme becerisi,
PY16. Sosyal hizmet mesleği ile ilgili görev hak ve sorumlulukları belirleyen, mesleki etik, norm ve standartlara uygun davranır.
PY19. Her düzeyde sosyal hizmet müdahalesi rollerini üstlenme ve müracaatçı sisteminin gereksinimleri ile kaynakları eşleştirme konusunda aktif sorumluluk alır.
PY18. Sosyal işlevselliği geliştirmek ve toplumsal değişimi kolaylaştırmak için birey, aile, grup, kurum, topluluk, toplum ve küresel bağlamda uygulama yapma anlayışı geliştirir.
PY20. Her düzeyde sosyal hizmet uygulamasına rehberlik eden kavramsal çerçeve ve perspektifleri, kuramsal yaklaşımları ve modelleri kullanır.
PY17. Sosyal adalet ve hak temelli yaklaşımı toplumsal, bilimsel, kültürel ve mesleki değerler çerçevesinde benimser.
PY21. Her düzeyde müracaatçı sisteminde planlı değişim sürecini kullanır.
PY22. Bilgi, beceri, değer ve tutumları ile topluma model olur ve yaşam boyu öğrenme anlayışını benimser.
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
YENİ PY1Disiplinlerarası işbirliği ve ekip çalışmasını benimseyerek, eleştirel bakış açısıyla sorunları tartışma, öneriler sunma, eşgüdüm sağlama ve hizmet geliştirme.
YENİ PY2Toplumun sağlığını ve yaşam kalitesini geliştirmek amacıyla evrensel etik ilkeler, insan hakları, toplumsal, bilimsel, kültürel değerler doğrultusunda; özgün proje, araştırma ve program planlama, uygulama, süreci izleme ve değerlendirme.
YENİ PY4Sosyal ve kültürel çevrenin insan davranışları üzerindeki etkisini bilme ve bu bilgiyi sosyal hizmet uygulamalarında kullanma
YENİ PY5Toplumsal sorunlara bilimsel veriler, kanıtlar doğrultusunda çözüm üretme ve bu sorunlara yönelik sosyal politikaların planlanmasına, uygulanmasına ve değerlendirilmesine; mevcut politikaların ve mevzuatın geliştirilmesine katkı verme
YENİ PY6İnsani hizmet örgütlerinde yönetim ve yönetim süreçleri ile proje tasarımı, proje yönetimi, sosyal (refah) politika(sı) ve sosyal refah hizmetleri bilgilerine sahip olma
YENİ PY7Alanıyla ilgili öz-gelişimine yönelik hedeflerini belirleme, hedeflerine uygun stratejileri seçip uygulama, hedeflerine ulaşma durumunu değerlendirme, izleme ve bu anlayışı yaşam boyu sürdürme
YENİ PY8Birey, aile, grup, örgüt ve toplum bağlamında sosyal işlevselliği geliştirmek ve toplumsal değişimi kolaylaştırmak ve toplumsal dayanışmayı artırmak için her düzeyde genelci sosyal hizmet müdahalesinin gerektirdiği işlev, rol ve sorumlulukları üstlenme
YENİ PY9Birey, aile, grup ve toplum düzeyinde müracaatçı sistemleri ile etkili iletişim kurabilme, iletişim araçlarını kullanabilme, müracaatçı sistemlerinin psiko-sosyal ve ekonomik ihtiyaç ve sorunlarına yönelik ön değerlendirme yapabilme, etik ilkeler doğrultusunda planlı müdahalede bulunabilme, müdahalenin etkililiğini ölçebilme, süreci ve sonucu raporlaştırabilme; sosyal hizmete ilişkin kuram, yaklaşım ve modelleri bu süreçte kullanabilme
YENİ PY10Sosyal adalet ve hak temelli yaklaşımı toplumsal, bilimsel ve mesleki değerler çerçevesinde benimseyerek ve farklılıkların pozitif değerini kabul ederek, sosyal politikaların ve sosyal hizmetlerin geliştirilmesine katkı sağlama
YENİ PY11Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki değişme ve gelişmeleri izleme
YENİ PY12Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma
YENİ PY3Sağlık bilimleri ile ilgili mevzuata ve kalite yönetimi süreçlerine uygun davranma, politika geliştirmeye katkı sağlama

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Sosyal Hizmet alanında "lisans derecesi" (Bachelor of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Başbakanlık, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığe ve Üniversitelere bağlı çeşitli kurum ve kuruluşlar

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.