Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) Programı

  • Derece Lisans
  • Program Tipi Uzaktan Öğretim
  • Program Dili Rusça
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Doç.Dr. Zulfiya ŞAHİN

Tanıtım

Program dahilinde; Rus dili, edebiyatı, kültürü ve tarihi ile ilgili dersler yer almaktadır. Ana bilim Dalımızı kazanan öğrencilere dil bilgisi, fonetik, morfolojik ve sentaks yapısı detaylı bir şekilde verilmektedir.  Rus edebiyatını konu alan derslerde büyük Rus yazarlarının hayatları ve eserleri incelenmektedir.  Rus kültürü derslerinde ise Rus kültürü gelenek ve görenekleri, sinema, tiyatro ve müzikleri açısından incelenmektedir.

Programın Amacı

Öğrencilere Rus dilini okuma, yazma ve konuşma yetisi kazandırma, Rus kültürünü edebiyat ağırlıklı olarak öğretme, programın temel somut amacıdır. Temel amaçla bağlantılı olarak, Rusya-Türkiye ilişkilerinin iki ülke ve kültür arasında köprü kurularak geleceğe taşınmasında pay sahibi olacak insanların yetiştirilmesine devam edilmesidir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Rus dili ve edebiyatı alanında kronolojik olarak başlangıcından 21. yy. dek Rus şiiri, tiyatrosu, romanı ve diğer düz yazı türleri ve bu yapıtların ortaya konulmalarına neden olan tarihsel, sosyal, ekonomik, siyasi, felsefi, bilimsel ve edebi gelişmeler konusunda kapsamlı bilgiye sahip olur. Edebi/Yazınsal türlere ilişkin temel ve genel (özellikler, örnekler ve farklı dönemlerde geçirdikleri değişimler) bilgi sahibi olur ve eserleri bu bağlamda değerlendirir.
Rus dili ve edebiyatı alanında kronolojik olarak başlangıcından 21. yy. dek Rus şiiri, tiyatrosu, romanı ve diğer düzyazı türleri ve bu yapıtların ortaya konulmalarına neden olan tarihsel, sosyal, ekonomik, siyasi, felsefi, bilimsel ve edebi gelişmeler konusunda kapsamlı bilgiye sahip olur.
Edebi/Yazınsal türlere ilişkin temel ve genel (özellikler, örnekler ve farklı dönemlerde geçirdikleri değişimler) bilgi sahibi olur ve eserleri bu bağlamda değerlendirir.
Rus edebiyatının tarihi, evreleri ve bunların ayırt edici edebi ve biçimsel özelliklerini tanır.
Rus edebiyatıyla ilgili tarihsel, bilimsel, kültürel, sosyolojik ve ekonomik olayları değerlendirir ve tartışır.
Rus dili ve edebiyatı ile ilgili konularda incelemelerini ve eleştirilerini yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
Rus dili ve edebiyatı ile ilgili konularda incelemelerini ve eleştirilerini yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
Disiplin içi ve disiplinler arası grup çalışması yapar.
Yaşam boyu öğrenme becerilerini kullanarak, bilgi ve becerilerini sürekli geliştirir.
Birey olarak mesleği ile ilgili görev ve sorumluluklarına, bilimsel ve etik ilkelerine uygun davranır.
Bilgi teknolojilerini Rus dili ve edebiyatının öğretim planlamasında ve öğrenme sürecinde etkin olarak kullanır.
Rus dili ve edebiyatı ile ilgili bilgi ve becerilerini kullanarak karşılaştırmalı edebiyat çalışmaları yapar.
Rus dili ve edebiyatı alanında yapılan araştırmaları değerlendirir, araştırmalardaki sorunları tanımlar ve bu sorunlara çözüm önerileri geliştirir.
Rus dili ve edebiyatı alanı için gerekli bilgisayar tekniklerini ve programlarını kullanır.
Araştırma, planlama, uygulama, değerlendirme yapma ve bunları Rusça yazılı ve sözlü sunabilme becerisine sahip olur.
Rusçayı bilimsel araştırmalarında çalışma dili olarak kullanır.
Rusçayı yazılı ve sözlü iletişimde kullanır.
Rusça metinleri Türkçeye ve Türkçe metinleri Rusçaya çevirir.
Farklı toplumların tarihsel gelişimlerini edinilen yeni bilgiler ve farklı bakış açıları ışığında karşılaştırmalı olarak inceler.
Rusça metinleri okur ve dilsel özellikleri, biçim, biçem, içerik ve anlam çerçevesinde inceler.
Rus dilinin farklı ortamlarda, farklı amaçlarla ve biçimlerde -günlük dil, resmi dil, bilim dili, edebi dil v.b- kullanımını kavrar, Rusçayı sözlü ve yazılı olarak kullanır.
Rus edebiyatı eserlerini klasik ve çağdaş edebi eleştiri kuramları doğrultusunda değerlendirir.
Çevirileriyle Rus eserlerin Türkiye’de tanınmasına yardımcı olur ve bilime ve sanata katkıda bulunur.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Rus dili ve edebiyatı alanında "lisans derecesi" (Bachelor of Arts) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Program mezunları Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı gibi kamu kurumlarında istihdam edilebilecekleri gibi, özel sektörde turizm, inşaat, mimarlık, ticaret alanlarında etkinlik gösteren firmalarda da istihdam olanağı bulmaktadır. 

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. 

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.