Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Yönetim Bilişim Sistemleri Programı

  • Derece Lisans
  • Program Tipi Açıköğretim
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.

Tanıtım

Yönetim Bilişim Sistemleri Programı, Ankara Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bünyesinde 2021 yılında açılmış 4 yıllık bir açıköğretim lisans programıdır. Program, kamuda ve özel sektörde bilişim sistemlerini kuracak, geliştirecek ve sürdürecek yöneticilerin yetiştirilmesini; bilgiyi üretme, depolama, paylaşma ve bilgiye erişme gereksinimini karşılamak için kullanılan yöntem, süreç ve sistemlerin planlanması, tasarlanması, kurulması ve yönetilmesi işlemlerini anlayabilme becerilerinin öğrencilerine kazandırılmasını hedeflemektedir. 

Programın Amacı

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan sürekli gelişim ve değişim, bilginin üretilmesi, düzenlenmesi, paylaşılması, dağıtılması ve kullanılması süreçlerini doğrudan etkilemektedir. Bireylerin ve kurumların daha hızlı, etkin ve doğru karar verebilmeleri; bilgi ve teknolojiyi çağın gerektirdiği yeniliklere ve koşullara uygun biçimde yönetmelerine ve iş süreçlerine yansıtmalarına bağlıdır. Bunun için iş süreçlerinin planlanması, yöntemlerin belirlenmesi, sistemlerin tasarlanması ve yönetilmesi ile ilgili tüm aşamaları anlayabilecek ve çalışmaları yürütebilecek bireylerin yetiştirilmesi oldukça önemlidir. İnsan, teknoloji, bilgi, öğrenme, eğitim ve bilişim konularını ele alan “Yönetim Bilişim Sistemleri” programıyla bunun gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Programdan mezun olacak bireyler; kamuda ve özel sektörde bilişim sistemlerini kurabilir, geliştirebilir ve sürdürebilir. Bilgiyi üretme, depolama, paylaşma ve bilgiye erişme gereksinimini karşılamak için kullanılan yöntem, süreç ve sistemleri planlar, tasarlar, kurulması ve yönetilmesi işlemlerini anlayabilirler.
Öğrenciler, yönetim bilişim sistemleri alanı ile ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.
Ussal (knowledge) bilginin açığa çıkarılması, işlenmesi, depolanması, iletilmesi ve kullanılması ile ilgili tüm süreçleri bilir ve yönetir.
Bilişim teknolojilerini, araçlarını ve ortamlarını bilir ve kullanır.
Bilgi kuramlarını öğrenir.
Veri, bilgi ve bilişim yönetim sistemlerini analiz eder, tasarlar, geliştirir, kullanır ve yönetir.
Verileri analiz eder ve görselleştirir.
Programlama, web/grafik tasarımı ve yönetimi alanlarında bilgi ve yetkinlik kazanır.
Bilgi güvenliği, bilişim hukuku ve etik ile ilgili konuları bilir.
Yenilikçi ve yaratıcı fikirler üretebilir ve bu fikirleri uygulamaya geçirebilir.
İşletmelerin sorunlarını anlar, analiz eder ve çözüme kavuşturur.
Alana yönelik iş fırsatlarını görür ve değerlendirir.
Teknolojilerin/sistemlerin tasarlanması, değerlendirilmesi ve uygulanması ile ilgili bilgi ve yetkinlik kazanır.
Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanır.
Disiplinler arası düşünebilir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, lisans derecesi" (Bachelor of Arts) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Programdan mezun olacak bireyler; yönetim bilişim sistemleri, bilgi yönetimi, bilişim sistemleri ve teknolojileri, bilgisayar bilimleri ve mühendisliği, yönetim, organizasyon, finans, lojistik, turizm, perakende, ulaşım ve iletişim alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren kamu ve özel sektördeki kurum/kuruluşlarda istihdam edilebilir.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.