Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Özel Eğitim (DR) Programı

Tanıtım

Özel Eğitim Doktora Programı, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsübünyesinde yer almaktadır. Programa kabulde Türk ve yabancı öğrenciler içingenel kabul şartları geçerli olup her yıl yapılan kabul duyurularında ayrıntılıkabul şartları belirtilmektedir. 

Programın Amacı

Özel gereksinimleri olan öğrencilerin eğitimi alanındauzman öğretmen yetiştirmek, özel gereksinimi olan bireyler ve bubireylerin eğitimi alanında bilimsel araştırmalar yapmak, bilgi üretmek, eğitimstratejileri ve nitelikli personel geliştirmek ve bu üretim ve hizmetlerinkullanımını evrensel olarak yaygınlaştırmaktır.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Özel Eğitim Doktora Programı bilgi, beceri ve yetkinlik düzeyinden çeşitli yeterlikler içermektedir. Ulusal ve uluslararası alanda özel eğitim alanındaki gelişmeleri tanımlama, bilimsel çalışmalar yapabilecek bilgiye sahip olma ve özel gereksinimli bireylerin değerlendirilmesi ve öğretim süreçlerini etkileyebilecek çeşitli değişkenlerin belirlenebilmesi bilgi düzeyindeki yeterliklerdendir. Alanyazına dayalı bir şekilde özel gereksinimli bireylerin tanılanmasından öğretim aşamasına kadar gerekli materyal ve yöntemleri geliştirme ve uyarlama yapabilme beceri alanındaki yeterliklerdendir. Tanıdan müdahaleye kadar geçen tüm süreçte yasal ve etik uygulamaları hayata geçirme, disiplinler arası ve topluma hizmet temelli çalışabilme, ayrıca bilgi iletişim teknolojilerini etkin kullanıp bilimsel alanyazına katkıda bulunabilme ise yetkinlik alanındaki yeterliklerdendir. 
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri, özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşma.
Alanındaki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile geliştirme.
Çeşitli disiplinler, eğitim alanı ve alt alanları arasındaki ilişkileri kurmak; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık bilgilerini kullanarak özgün sonuçlara ulaşma.
Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşabilme.
Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilme ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir araştırmayı, tasarlama ve gerçekleştirme.
Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
Bilime yenilik getiren yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi bir alana uygulayan yayınlanabilir özgün bir çalışmayla bilime katkıda bulunma.
Ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde alanı ile ilgili bilimsel makale yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme
Özgün ve disiplinlerarası çalışmalarda liderlik yapabilme.
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirebilme.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleme, bunları geliştirme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini savunma yetkinliğini sergileme.
En az bir yabancı dilde iletişim kurabilmek ve tartışabilmek.
Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunma.
Sorun çözmede stratejik karar verme süreçlerini kullanarak ilgili kişi ve kurumlarla işlevsel etkileşim kurabilmek.
Alanında ve iş yaşamında karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretebilmek ve bu değerlerin gelişimini ulusal ve uluslararası düzlemde destekleyebilme.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirme.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlama.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışma ve sunma.
Alanyazın araştırması yapar.
Alanındaki çalışmalarda yararlanılan ekipmanları kullanabilme
Doktora yeterlik sınavı hazırlık çalışması süresince elde edilen kaynaklardan sonuçlar çıkarabilme
Alanı ile ilgili edinilen bilgileri yazılı ve sözlü olarak yorumlayabilme

Kazanılan Derece

Bu program bir doktora programıdır. Doktora programını başarıyla tamamlayan öğrenciler Doktora Derecesi kazanırlar. Ardından doktor ünvanı alırlar. 

Kariyer Seçenekleri

Bu programdan mezun olan adaylar, hem devlet hem özel kurumlarda çalışabilmektedirler. Devlet kurumlarında çalışabilmek için KPSS sınavına girilmesi gerekmektedir. Özel olarak ise özel özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışabilmektedirler. Ayrıca üniversitelerin ilgili bölümlerinde istihdam edilebilmektedirler.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora sonrası programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.

Kazanılan Derece Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılması için 4.00 tam puan üzerinden 3.00 alması gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                 Notlar                    Katsayılar90-100                                  A                                            4,0085-89                                    B1                                          3,5080-84                                    B2                                          3,2575-79                                    B3                                          3,0070-74                                    C1                                          2,7565-69                                    C2                                          2,5060-64                                    C3                                          2,0050-59                                    F1                                          1,5049 ve aşağısı                          F2                                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (B3) 3,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Doktora programına başvurabilmek için adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir. Lisans derecesi ile başvuracak adayların lisans not ortalamalarının 4.00 katsayı üzerinden en az 3.00 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir. Tezli yüksek lisans diplomasına sahip adayların yüksek lisans not ortalamasının 4.00 katsayı üzerinden en az 2.75 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir.b) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olan adayların, başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Dört yıllık lisans diploması ile doktora programlarına başvuran adayların  başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 80 tam puan almaları gerekir. c) Doktora programına başvuran adayların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bu dillere ek olarak başka bir dil belgesi de istenebilir.d) Doktora programına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. e) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuarına öğrenci kabulünde, adı geçen fakülte ve konservatuar mezunlarından ALES puanı istenmez. f) İlgili anabilim dalı/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile doktora  programına kabul için özel koşullar istenebilir.