Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Spor Eğitimi (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezli Yüksek Lisans
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Semiyha TUNCEL

Tanıtım

Spor eğitimi yüksek lisans programı,  beden eğitimiöğretmeni ve diğer alanlardan gelenlere  yönelik bir uzmanlaşmavermektedir. Programda zorunlu ve seçmeli dersler bulunmaktadır. Buprogram  pedagojik yaklaşıma öncelikvererek, okulda beden eğitimi süreçleri, müfredat modelleri ve yeniyaklaşımları sunarak beden eğitimi öğretmenlerinin ya da alan dışındangelenlerin yenilikleri takip etmesine fırsat tanır.

Programın Amacı

Bu programın amacı beden eğitimi ya da spor öğretiminde kariyer içingerekli olan bilgi, beceri ve uzmanlık geliştirmektir. Bu programsayesinde beden eğitimi öğretmenlerinin çocukların motor becerilerinigeliştirmeleri için eğitim alanında uzmanlaşarak yenilikleri daha çokaraştırmaları ve bu programda elde ettiği bilgi ve birikimleri transferedebilmeleri hedeflenmektedir.>

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak spor eğitimi alanı ileilgili bilgilerini günceller, yeni bilgilere ulaşır.Spor eğitimialanında yenilikçi araştırmaları takip eder, güncel öğrenme teorileriyleilişkilendirerek araştırmalar yapar. Spor eğitimi alanı ile ilgiliyaptığı çalışma sonuçlarını ulusal değerler doğrultusunda birey vetoplum yararına kullanır.  
PY1. Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak Spor eğitimi alanı ile ilgili bilgilerini günceller, yeni bilgilere ulaşır.
PY2. Farklı yaş grubundaki çocukların gelişim durumlarını değerlendirir, yorumlar, öneri getirir.
PY3. Disiplinlerarası etkileşime girer, teknolojik donanımları kullanarak uygun istatistiksel yöntemlerle bilgileri değerlendirir ve raporlar.
PY4. Spor eğitimi alanındaki yeni bilgi, düşünce ve yaklaşımları sistematik bir bakış açısıyla analiz eder ve kullanır.
PY5.Spor eğitimi ile ilgili özgün araştırmalar planlar, araştırmalarında yeni yöntemler kullanır, ileri analiz tekniklerini uygular.
PY6. Diğer disiplinlerde kullanılan öğretim kuramlarını spor eğitimi alanıyla bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturur.
PY7. Toplumun ve bireylerin ihtiyaçlarına uygun olarak alanı ile ilgili konularda eğitim materyalleri hazırlar ve eğitim verir.
PY8. Beden eğitimi ve spor öğretimini planlama, öğrenme ortamlarını düzenleme ve yönetme becerilerini uzmanlık seviyesinde gösterir.
PY9. Araştırma yöntemlerini ve alanı ile ilgili teknolojik donanımları ileri düzeyde kullanabilme becerisine sahiptir, problemlere yönelik yeni ve yaratıcı çözümler geliştirir.
PY10. Spor eğitimi alanı ile ilgili özgün çalışmalarıyla yeni bilimsel çalışmalara yön verir, ilgili bilimsel makaleleri ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak, bilimsel toplantılarda sunarak bilime katkıda bulunur.
PY 11. Spor eğitimi alanında yenilikçi araştırmaları takip eder, güncel öğrenme teorileriyle ilişkilendirerek araştırmalar yapar.
PY 12.Spor eğitimi alanı ile ilgili ulusal/uluslararası düzeyde ekip çalışması gerçekleştirir, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır, alanındaki uzman kişilerle etkileşime geçerek özgün görüşlerini disiplinlerarası ortamlarda paylaşır ve savunur.
PY 13. Birey ve toplumu gözeterek var olan toplumsal, bilimsel ve kültürel sorunların çözümüne etik ilkeler çerçevesinde katkıda bulunur, geliştirir, rol model olur.
PY14. En az bir yabancı dilde Avruğa Dil Portföyü B2 genel düzeyinde sözlü ve yazılı iletişim kurabilir.
PY15. Spor eğitimi alanı ile ilgili yaptığı çalışma sonuçlarını ulusal değerler doğrultusunda birey ve toplum yararına kullanır.
PY16. Spor eğitimi alanında verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulması aşamasında bilimsel, etik ve kültürel değerleri gözeterek denetleme yapar.
PY17. Spor eğitimi alanında öğrendiği uygulama ve problem çözme becerilerini farklı disiplinlerle çalışmalarda kullanabilir.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Spor Eğitimi Tezli Yüksek Lisans programını başarı ile tamamlayanlar;- Eğitim ve spor alanında hizmet veren okullar ile özel ve kamu kurumlarında uzman olarak görev yapabilirler.- Devlet ve vakıfüniversitelerindeki akademik kadrolarda araştırma görevlisi, öğretimgörevlisi, okutman ve uzman olarak istihdam edilebilmektedirler.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTSkredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğeröğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasınıiçeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisansprogramları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluylaen az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerindendeğerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılısayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTSkredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğeröğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasınıiçeren uzmanlık alan derslerinden oluşur.  Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılısayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Bir öğrencininbir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığıdersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır.Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir: a)Spor Bilimleri Fakültesi/BESYO Beden Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümü ya da Eğitim Fakültesi öğretmenlik bölümü lisans diplomasına sahip olmaları ve lisans not ortalamasının 4.0 katsayı üzerinden en az 2.0 olması gerekir.b)ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almışolmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavısonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a)bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayaraklisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstüprogramından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programıtamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerdenen fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c)YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen vebu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göreulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar.Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunludeğildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgilianabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayıile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç)Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta,talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisansyapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınaraksözlü değerlendirme yapılır.d)Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans notortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALESpuanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si  ve mülakat sonucunun% 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi veenstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasındasıralama yapılır.e)ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrencikabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir.Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si  ve mülakat sonucunun %50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitüyönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralamayapılır.