Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Güzel Sanatlar Eğitimi (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezli Yüksek Lisans
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Tam zamanlı
  • Program Direktörü Prof. Dr. Ayşe OKVURAN

Tanıtım

Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde Eğitimin Kültürel Temelleri Bölümü içerisinde yapılanmış olan Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı’nın Güzel Sanatlar Eğitimi Yüksek Lisans Programı, dil ve edebiyat eğitimi, çocuk ve gençlik edebiyatı,sanat ve estetik, drama, yaratıcı drama, sanat eğitimi kuramları derslerini içermektedir. Güzel Sanatlar Eğitimi Yüksek Lisans Programı ile sanat eğitiminin bütün değişkenleriyle bilimsel süreçlerde incelenmesi; sorunların saptanması, çözüm önerilerinin belirlenmesi ve uygulamaya konulması aşamalarında alanın gereksim duyduğu bilimsel nitelikli bilginin oluşmasına önemli katkılar sağlanmaktadır.

Programın Amacı

Güzel Sanatlar Eğitimi Yüksek Lisans Programının temel amacı, üniversitelerin sanat eğitimi alanlarından mezun olan öğrencilere doktora düzeyinde lisansüstü eğitim vererek onların akademik olarak gelişimlerine katkı sağlamaktır. Bu temel amaca ek olarak programın diğer amaçları aşağıdaki maddelerle daha ayrıntılı olarak ifade edilebilir:Güzel Sanatlar Eğitimi alanında yürütülen araştırmaların, ulusal/uluslararası ölçekte gerçekleştirilen bilimsel toplantılar ve yapılan yayınlarla ülkedeki temel eğitim sorunlarının çözümüne ve bilimsel bilgi birikimine katkıda bulunmak,Eğitim fakülteleri bünyesinde öğretmen yetiştiren programlara lisans ve lisansüstü düzeylerde zorunlu ve seçmeli dersler açarak katkıda bulunmak; bu kapsam içerisinde dil ve edebiyat eğitimi, çocuk ve gençlik edebiyatı, sanat ve estetik, drama, yaratıcı drama, sanat eğitimi kuramları, sanat yoluyla öğretim alanlarında uzman yetiştirmek amacıyla kuramsal ve uygulamalı dersler vermek,Birçok üniversitenin Eğitim Fakültelerinde yer alan Güzel Sanatlar Eğitimi ve yaratıcı drama alanlarına öğretim elamanı yetiştirilmesine (ÖYP ve 35. Madde uygulamaları) katkı sağlama

Ders Listesi

Ders Kazanımları

 Güzel Sanatlar Eğitimi Yüksek Lisans Programının yeterlikleri şu biçimde özetlenebilir:Güzel sanatlar öğretimiyle ilgili kavram ve konuları bilir.Güzel sanatlar öğretimiyle ilgili araştırmalar yapar; yapmış olduğu çalışmalarda etikle ilgili kurallara uyar.Güzel sanatlar öğretimiyle ilgili etkinliklere katılmaya ilgi ve istek duyar.Bir sanat eğitimi süreci olan güzel sanatlar öğretiminin insan ve toplum yaşamındaki önemini bilir; güzel sanatlar öğretimiyle ilgili düşüncelerini etkin biçimde aktarır. 
Alana özgü ileri düzeyde sanat kültürü ve estetik bilgisine sahiptir.
Öğrenciler, yaratıcı çalışmalarında önceden bilgi ve becerileri doğrultusunda teori-uygulama ilişkisini bilir.
Üretime yön verebilecek sanat ve estetik bilgisine sahiptir
Alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrar
Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanında sahip olduğu bilgi, yöntem ve teknikleri geliştirir ve derinleştirir
Alanıyla ilgili bilgi, yöntem ve teknikleri diğer disiplinlerle ilişkilendirir
Yaratıcılığın ve üst düzeyde becerilerin sergilendiği bir sanat eserini tek başına üretir
Üst düzeyde beceriler gerektiren bir sanat eserini yorumlar
Sanatsal / bilimsel çalışmaların aşamalarını planlayıp yönetir
Kişisel sanat ve tasarım sürecini ve yöntemini oluşturur
Proje süreçlerini planlar
Sanat ve kültür ortamı içinde hedeflerini tanımlar
Kendisinin ve başkalarının çalışmalarını eleştirerek yorumlar
Alanı ile ilgili ve kişisel gelişiminde ulusal ve uluslararası kaynakları belirler
Öğrenmeyi yönlendirir
Kendi çalışmalarının amacını, değerini ve hedef kitlesi için anlamını tanımlayarak etkin biçimde ifade eder
Sanat ve tasarım konusundaki tartışmalara katılarak görüşlerini etkin biçimde aktarır.
Alanına ilişkin edinimlerini topluma aktarır
Ulusal ve uluslararası proje ekibi içinde etkin rol alabilecek düzeyde iletişim donanımına sahiptir
Bir sanat eylemini ve uygulamayı başlatabilmek üzere diğer kişileri ikna eder
En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: B2 Düzeyi).
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
Yenilikçi, özgün sanat ve tasarım yapıtı üreterek sunar
Alanındaki bilgiyi disiplinlerarası çalışma ortamında paylaşır ve uygular.
Kültürel değerlerin korunması ve tanıtılması konusunda toplumu bilinçlendirme sürecinde yer alır
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Doktora Derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Eğitim Fakültelerinde yer alan Güzel Sanatlar Eğitimi ve Yaratıcı Drama alanları.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora sonrası programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisansderecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisindenaz olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenimetkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimliulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tezönerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTSkredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alanderslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabuledilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden azolmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenimetkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimliulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tezönerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTSkredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alanderslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.

Kazanılan Derece Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisansderecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisindenaz olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenimetkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimliulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tezönerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTSkredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alanderslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabuledilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden azolmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenimetkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimliulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tezönerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTSkredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alanderslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılması için 4.00 tam puan üzerinden 3.00 alması gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                 Notlar                    Katsayılar90-100                                  A                                            4,0085-89                                    B1                                          3,5080-84                                    B2                                          3,2575-79                                    B3                                          3,0070-74                                    C1                                          2,7565-69                                    C2                                          2,5060-64                                    C3                                          2,0050-59                                    F1                                           1,5049 ve aşağısı                         F2                                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yıldaaldığı derslerden (B3) 3,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılısayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır.Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Doktora programına başvurabilmekiçin adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahipolmaları gerekir. Yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisansprogramını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundandenklik belgesi de almaları gerekir. Lisans derecesi ile başvuracakadayların lisans not ortalamalarının 4.00 katsayı üzerinden en az 3.00veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir. Tezli yüksek lisansdiplomasına sahip adayların yüksek lisans not ortalamasının 4.00 katsayıüzerinden en az 2.75 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir.b)Tezli yüksek lisans diplomasınasahip olan adayların, başvurdukları programın puan türünde ALES’ten enaz 55 tam puan almış olmaları gerekir. Dört yıllık lisans diploması iledoktora programlarına başvuran adayların  başvurdukları programın puantüründe ALES’ten en az 80 tam puan almaları gerekir. c)Doktora programına başvuranadayların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafındankabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puanalmaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışındaİngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puanveya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dilsınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Anabilim dalıakademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bu dillereek olarak başka bir dil belgesi de istenebilir.d)Doktora programına öğrencikabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması vemülakat sonucu değerlendirilir. e)Güzel Sanatlar Fakültesi ile DevletKonservatuarına öğrenci kabulünde, adı geçen fakülte ve konservatuarmezunlarından ALES puanı istenmez. f)İlgili anabilim dalı/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetimkurulunun kararı ile doktora  programına kabul için özel koşullaristenebilir.