Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Matematik Eğitimi (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezli Yüksek Lisans
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Eren CEYLAN

Tanıtım

Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Bölümünde açılan Matematik Eğitimi Yüksel Lisans Programı, ilköğretim matematik eğitimi alanında uzmanlar yetiştirmek üzere hazırlanmıştır. Program, iki yılda tamamlanacak şekilde planlanmıştır. 

Programın Amacı

İlköğretim Matematik Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programının temel amacı öğrencileri matematik eğitimi alanındaki temel yaklaşımlar ve araştırmalar hakkında bilgilendirerek, kuramsal ve uygulamaya dönük bilgi ve becerilerini geliştirmek ve onları alanın birer uzmanı haline getirmektir. Bu açıdan program, kuram ve uygulamada yetkin, araştırmacı ve sorgulayıcı matematik öğretmenleri, matematik eğitimi alanında kamu veya özel sektörde çalışabilecek eğitim uzmanları yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bunun yanı sıra, bu alanda doktora eğitimi alarak akademik kariyer yapmak isteyen öğrenciler için de yüksek lisans programı sağlam bir alt yapı oluşturacaktır.  

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Matematik Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı sayesinde bireyler,  matematik eğitimi ile ilgili öğrenme kuram ve uygulamalarını göz önüne alarak matematik öğretimine uygun planlama yapabilirler; matematiğin sistematik yapısını kavrayabilirler; konu alanları arasındaki benzerlik ve farklılıkları görebilirler; matematik eğitimi alanında çeşitli araştırmalar yapabilir, alandaki sorunların giderilmesinde katkıda bulunabilirler; demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel, kültürel değerler ve mesleki etik ilkelere uygun davranırlar; alandaki gelişmeleri izler, meslektaşları ile iletişim içinde bulunurlar.
Değişik matematik konularının öğretiminde kullanılacak pedagojik alan bilgisini bilmek
Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak
Matematiğin sistematik yapısını kavrayabilmek, konu alanları arasındaki benzerlik ve farklılıkları görebilmek
Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak
11-15 yaş grubundaki öğrencilerin matematik yeterlilik düzeyleri ve gereksinimlerini dikkate alarak uygun öğrenme ortamları hazırlayabilmek, yöntem, materyal ve etkinlik örnekleri geliştirebilmek
Alan bilgi ve becerisini akademik ortamlarda sunabilecek düzeyde yazılı ve sözlü akademik dil kullanma becerisine sahip olmak
Matematik öğretiminde kullanılan alana yönelik ve/ya farklı disiplinleri kapsayabilecek nitel ve/ya nicel bilimsel araştırmalarda veri toplama, bu verileri uygun yöntemlerle değerlendirme ve bu yöntemleri karşılaştırabilmeye ilişkin temel becerilere sahip olmak
Matematik eğitimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
Matematik kavram ve genellemeleri anlamak, birbiriyle ilişkilendirmek ve bunları kullanarak akıl yürütür ve problem çözer.
Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
Matematiksel bilgiyi oluşturmaktan duyulan hazzın farkında olur ve bu farkındalığı öğrencilere aktarmaya çalışır.
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel, kültürel değerler ve mesleki etik ilkelere uygun davranır.
Matematik öğretiminin niteliğini artırmak için bilgi iletişim teknolojilerini, ilgili bilgisayar yazılımlarını ve internet kaynaklarını kullanabilir.
Sözlü ve yazılı iletişim kurar; en az bir yabancı dili kullanarak bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar
Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, performansa dayalı ölçme araçları da dahil olmak üzere, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanabilmek
Matematik eğitimi ile ilgili öğrenme kuram ve uygulamalarını göz önüne alarak, matematik öğretimine uygun planlama yapabilmek
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Program mezunları; üniversitelerin ilgili bölümlerinde araştırma görevlisi ya da öğretim görevlisi, özel ve resmi  eğitim kurumlarında öğretmen ya da uzman, MEB’in ilgili bölümlerinde uzman olarak görev alabilirler.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTSkredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğeröğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasınıiçeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisansprogramları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluylaen az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerindendeğerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılısayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75almaları gerekir

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTSkredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğeröğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasınıiçeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisansprogramları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluylaen az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerindendeğerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılısayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Bir öğrencininbir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığıdersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır.Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacakadayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisansprogramını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundanalacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans notortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisansprogramları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az2.00 olması gerekir.b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almışolmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavısonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a)bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayaraklisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstüprogramından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programıtamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerdenen fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen vebu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göreulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar.Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunludeğildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgilianabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayıile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta,talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisansyapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınaraksözlü değerlendirme yapılır.d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans notortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALESpuanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si ve mülakat sonucunun% 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi veenstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasındasıralama yapılır.e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarınaöğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucudeğerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si vemülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kuruluönerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puanalanlar arasında sıralama yapılır.f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı anabilim/anasanatdallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulündebu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.