Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Türkçe Eğitimi (DR) Programı

  • Derece Doktora
  • Program Tipi Doktora
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Tam zamanlı
  • Program Direktörü Prof. Dr. Canan ASLAN

Tanıtım

Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde Eğitimin Kültürel Temelleri Bölümü içerisinde yapılanmış olan Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı’nın Türkçe Eğitimi Doktora Programı, dil ve edebiyat öğretimi ile çocuk edebiyatı derslerini içermektedir. Türkçe Eğitimi Doktora Programı ile Türkçe eğitiminin bütün değişkenleriyle bilimsel süreçlerde incelenmesi; sorunların saptanması, çözüm önerilerinin belirlenmesi ve uygulamaya konulması aşamalarında alanın gereksim duyduğu bilimsel nitelikli bilginin oluşmasına önemli katkılar sağlanmaktadır.

Programın Amacı

Türkçe Eğitimi Doktora Programının temel amacı, üniversitelerin dil ve edebiyat eğitimi alanlarından mezun olan öğrencilere doktora düzeyinde lisansüstü eğitim vererek onların akademik olarak gelişimlerine katkı sağlamaktır. Bu temel amaca ek olarak programın diğer amaçları aşağıdaki maddelerle daha ayrıntılı olarak ifade edilebilir:Türkçe Eğitimi alanında yürütülen araştırmaların, ulusal/uluslararası ölçekte gerçekleştirilen bilimsel toplantılar ve yapılan yayınlarla ülkedeki temel eğitim sorunlarının çözümüne ve bilimsel bilgi birikimine katkıda bulunmak,Eğitim fakülteleri bünyesinde öğretmen yetiştiren programlara lisans ve lisansüstü düzeylerde zorunlu ve seçmeli dersler açarak katkıda bulunmak; bu kapsam içerisinde dil ve edebiyat eğitimi, çocuk ve gençlik edebiyatı eğitimi, sanat ve estetik, drama, yaratıcı drama, sanat eğitimi kuramları, sanat yoluyla öğretim alanlarında uzman yetiştirmek amacıyla kuramsal ve uygulamalı dersler vermek,Birçok üniversitenin Eğitim Fakültelerinde yer alan Türkçe ve Edebiyat Eğitimi ile Güzel Sanatlar Eğitimi ve yaratıcı drama alanlarına öğretim elamanı yetiştirilmesine (ÖYP ve 35. Madde uygulamaları) katkı sağlamak.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Dil ve edebiyat öğretimiyle ilgili kavram ve konuları bilir. Dil ve edebiyat öğretimiyle ilgili araştırmalar yapar; yapmış olduğu çalışmalarda etikle ilgili kurallara uyar. Dil ve edebiyat öğretiminin tüm değişkenleriyle (öğretim programı, ders kitabı, öğretmen, yöntem ve teknikler, araçgereçler vb.) ilgili yapmış olduğu çalışmalarda üst düzey düşünme becerilerini kullanmaya özen gösterir. Dil ve edebiyat öğretiminin sorunlarını ve gereksinimlerini bilir; bu konudaki etkinliklere katılmaya ilgi ve istek duyar. Çokkültürlülüğe karşı duyarlı çalışmalar yapar. Bir sanat eğitimi süreci olan dil ve edebiyat öğretiminin insan ve toplum yaşamındaki önemini bilir; dil ve edebiyat öğretimiyle ilgili düşüncelerini etkin biçimde aktarır. Dil ve edebiyat öğretimiyle ilgili yaptığı çalışmalarda iletişim becerilerini etkili bir biçimde kullanır.
Yüksek lisans yeterliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri, özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
Alanın ilişkili olduğu çeşitli disiplinler ve alt alanları arasında ilişkiler kurar, uzmanlık bilgilerini yeni ve karmaşık fikirlerin analizi, sentezi ve değerlendirmesinde kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşır ve alanıyla ilgili ileri düzeyde araştırma yapar.
Bilime yenilik getiren yeni bir bilimsel yöntem geliştirir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygular; bu noktada özgün bir araştırmayı tasarlar ve gerçekleştirir.
Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi bir alana uygulayan yayınlanabilir özgün bir çalışmayla bilime katkıda bulunur.
Ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde alanı ile ilgili bilimsel makale yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
Özgün ve disiplinler arası çalışmalarda liderlik yapar.
Çalışmalarını bağımsız veya bir takım üyesi olarak yürütür.
Yaratıcı ve eleştirel düşünür; sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirir.
Alanındaki eğitim ve öğretim etkinliklerinde kolaylaştırıcı/yönlendirici olur.
Öğretim süreçlerini etkileşimli ve etik zeminde sürdürür.
Alanıyla ilgili bilgi ve becerileri öğrencilerine kazandırmak için etkili öğretim stratejileri geliştirir ve uygular.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini savunur.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
Ulusal ve uluslararası tüm çalışmalarda kültürel farklılıkları göz önünde bulundurarak iletişim kurar.
Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak ilgili kişi ve kurumlarla işlevsel etkileşim kurar.
Alanı ile ilgili toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretir ve bu değerlerin gelişimini ulusal ve uluslararası düzlemde destekler.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
Alanyazın araştırması yapar.
Alanındaki çalışmalarda yararlanılan ekipmanları kullanabilir.
Doktora yeterlik sınavı hazırlık çalışması süresince elde edilen kaynaklardan sonuçlar çıkarabilir.
Alanı ile ilgili edinilen bilgileri yazılı ve sözlü olarak yorumlayabilir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Doktora Derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Eğitim Fakültelerinde yer alan Türkçe ve Edebiyat Eğitimi alanları.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora sonrası programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisansderecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisindenaz olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenimetkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimliulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tezönerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTSkredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alanderslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabuledilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden azolmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenimetkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimliulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tezönerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTSkredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alanderslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.

Kazanılan Derece Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisansderecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisindenaz olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenimetkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimliulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tezönerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTSkredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alanderslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabuledilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden azolmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenimetkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimliulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tezönerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTSkredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alanderslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılması için 4.00 tam puan üzerinden 3.00 alması gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                 Notlar                    Katsayılar90-100                                  A                                            4,0085-89                                    B1                                          3,5080-84                                    B2                                          3,2575-79                                    B3                                          3,0070-74                                    C1                                          2,7565-69                                    C2                                          2,5060-64                                    C3                                          2,0050-59                                    F1                                           1,5049 ve aşağısı                         F2                                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yıldaaldığı derslerden (B3) 3,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılısayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır.Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Doktora programına başvurabilmekiçin adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahipolmaları gerekir. Yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisansprogramını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundandenklik belgesi de almaları gerekir. Lisans derecesi ile başvuracakadayların lisans not ortalamalarının 4.00 katsayı üzerinden en az 3.00veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir. Tezli yüksek lisansdiplomasına sahip adayların yüksek lisans not ortalamasının 4.00 katsayıüzerinden en az 2.75 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir.b)Tezli yüksek lisans diplomasınasahip olan adayların, başvurdukları programın puan türünde ALES’ten enaz 55 tam puan almış olmaları gerekir. Dört yıllık lisans diploması iledoktora programlarına başvuran adayların  başvurdukları programın puantüründe ALES’ten en az 80 tam puan almaları gerekir. c)Doktora programına başvuranadayların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafındankabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puanalmaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışındaİngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puanveya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dilsınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Anabilim dalıakademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bu dillereek olarak başka bir dil belgesi de istenebilir.d)Doktora programına öğrencikabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması vemülakat sonucu değerlendirilir. e)Güzel Sanatlar Fakültesi ile DevletKonservatuarına öğrenci kabulünde, adı geçen fakülte ve konservatuarmezunlarından ALES puanı istenmez. f)İlgili anabilim dalı/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetimkurulunun kararı ile doktora  programına kabul için özel koşullaristenebilir.