Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Spor Eğitimi (DR) Programı

Tanıtım

Bu program spor eğitimi alanında bağımsız araştırmalar yapabilme, olayları geniş ve derin bir bakış açısıyla inceleyerek analiz yapabilme ve sentezleyebilme becerileri kazandırabilme amacıyla tasarlanmıştır. Bu program sayesinde bu alanda yüksek lisansını tamamlayanlar yenilikleri daha çok araştırarak alana katkıda bulunabilecek ve bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama, niteliklerinden en az birini yerine getirebilecektir.

Programın Amacı

Açılacak doktora programı ile yüksek lisansını tamamlamış olan akademisyen adayı,   Beden Eğitimi Öğretiminde Eğitsel Stratejiler, Proje Geliştirme ve Araştırma Teknikleri, Beden Okuryazarlığı gibi dersleri alarak bu alanda daha derinden düşünerek yeni bilgileri ortaya koyabilecek ve projeler geliştirebilecek seviye gelecektir. Bu programla birlikte doktora programına devam eden öğrencilerin beden eğitiminin ve fiziksel aktivitenini çocuğun hayatındaki rolünün benimsemesi akademik çalışmaları önemsemesi ve spor kültürünü yerleştirecek ideallere sahip olması amaçlanmaktadır. Bunlara ek olarak, programı bitiminde adaylar, günümüz Türkiye'sinde sağlık sorunlarının öne çıktığı ve okul yaşı çocuklar arasında obesitenin yaygınlaşması bilinci ile öğretmen adaylarını sağlık-hareket-hastalıklar konusunda bilgilendirebilecektir. 

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Doktora yeterliliklerine dayalı olarak Spor eğitimi alanı ile ilgili yeni bilgileri keşfeder. Disiplinlerarası etkileşime girerek farklı alanlardan edindiği bilgileri sentezler.  Yaptığı araştırmalarda nitel ve nicel analiz tekniklerini  uygular. Toplumun ve bireylerin ihtiyaçlarına uygun olarak alanı ile ilgili konularda seminerler verir. Yaşam boyu fiziksel aktiviteye katılımın çok yönlü yapısını analiz eder. Spor eğitimi alanında verilerin toplanması, yorumlanması ve yayınlanması aşamasında bilimsel, etik ve kültürel değerleri gözeterek  araştırma yapar.
Doktora yeterliliklerine dayalı olarak Spor eğitimi alanı ile ilgili yeni bilgileri keşfeder.
Farklı yaş grubundaki çocukların gelişim durumlarına uygun yaklaşımları analiz eder.
Disiplinlerarası etkileşime girerek farklı alanlardan edindiği bilgileri sentezler.
Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bilerek alanına ilişkin makaleleri analiz eder.
Spor eğitimi alanındaki yeni bilgi, düşünce ve yaklaşımları sistematik bir bakış açısıyla analiz eder ve kullanır.
Spor eğitimi ile ilgili özgün araştırmalar planlar ve araştırmalarında yeni yöntemler kullanır.
İncelediği araştırmalarda nitel ve nicel analiz tekniklerini tanır.
Diğer disiplinlerde kullanılan öğretim kuramlarını spor eğitimi alanıyla bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturur.
Toplumun ve bireylerin ihtiyaçlarına uygun olarak alanı ile ilgili konularda seminerler verir.
Beden eğitimi ve spor öğretimini planlama, öğrenme çevresini düzenleme ve davranış yönetimi becerilerini ileri seviyede gösterir.
Araştırma yöntemlerini ve alanı ile ilgili teknolojileri ileri düzeyde kullanarak problemlere yönelik yaratıcı çözümler geliştirir.
Spor eğitimi alanı ile ilgili bilimsel makaleleri ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlar ve bilimsel toplantılarda sunar.
Araştırma projeleri tasarlayarak bilimsel araştırmalar için farklı kaynaklar geliştirir.
Spor eğitimi alanında güncel araştırmaları takip ederek yeni yaklaşımları değerlendirir.
Spor eğitimi alanında kullanılabilecek teknolojileri araştırarak içerik geliştirir.
Yaşam boyu fiziksel aktiviteye katılımın çok yönlü yapısını analiz eder.
Spor eğitimi alanı ile ilgili ulusal/uluslararası düzeyde ekip çalışması gerçekleştirir, iletişim teknolojilerini kullanır, alanındaki uzman kişilerle etkileşime geçerek özgün görüşlerini disiplinlerarası ortamlarda tartışır.
Birey ve toplumu gözeterek fiziksel aktivite ve sporun yaygınlaşmasında var olan toplumsal, bilimsel ve kültürel sorunların çözümüne etik ilkeler çerçevesinde çözüm yolları arar.
En az bir yabancı dili Avruğa Dil Portfolyosu C1 yetkin düzeyinde akademik ve mesleki amaçlar için etkili bir şekilde kullanır.
Spor eğitimi alanı ile ilgili yaptığı çalışma sonuçlarını ulusal değerler doğrultusunda birey ve toplum yararına kullanır.
Spor eğitimi alanında verilerin toplanması, yorumlanması ve yayınlanması aşamasında bilimsel, etik ve kültürel değerleri gözeterek araştırma yapar.
Spor eğitimi alanında öğrendiği bilgi ve becerileri öğretmen yetiştirme alanında etkin şekilde kullanır.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Doktora Derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) un belirlediği Doçentlik temel alanlarındaki Spor Bilimleri Temel alanı altında oluşturulan Spor Pedagojisi bilim alanı için spesifik eğitim almış mezunlar yetiştirmek. Programdan mezun olanlar , Spor Bilimleri Fakültelerinde öğretim elemanı olarak çalışabilmelerinin yanısıra, eğitim-öğretim veren kamu ve özel  kurumlarda hareket-eğitim danışmanlıkları, MEB ve Spor Bakanlığı gibi ilgili kurumlarda eğitim-hareket alanlarında üst düzey görevlerde istihdam edilme olanaklarına sahip olurlar. 

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora sonrası programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.

Kazanılan Derece Şartları

oktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılması için 4.00 tam puan üzerinden 3.00 alması gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                 Notlar                    Katsayılar90-100                                  A                                            4,0085-89                                    B1                                          3,5080-84                                    B2                                          3,2575-79                                    B3                                          3,0070-74                                    C1                                          2,7565-69                                    C2                                          2,5060-64                                    C3                                          2,0050-59                                    F1                                           1,5049 ve aşağısı                         F2                                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (B3) 3,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Doktora programına başvurabilmek için adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir. Lisans derecesi ile başvuracak adayların lisans not ortalamalarının 4.00 katsayı üzerinden en az 3.00 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir. Tezli yüksek lisans diplomasına sahip adayların yüksek lisans not ortalamasının 4.00 katsayı üzerinden en az 2.75 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir.b)Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olan adayların, başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Dört yıllık lisans diploması ile doktora programlarına başvuran adayların  başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 80 tam puan almaları gerekir.c)Doktora programına başvuran adayların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bu dillere ek olarak başka bir dil belgesi de istenebilir.d)Doktora programına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir.e)Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuarına öğrenci kabulünde, adı geçen fakülte ve konservatuar mezunlarından ALES puanı istenmez.f) İlgili anabilim dalı/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile doktora  programına kabul için özel koşullar istenebilir.