Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Adli Psikoloji (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezli Yüksek Lisans
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Gülbahar BAŞTUĞ

Tanıtım

SağlıkBilimleri Enstitüsü Adli Psikoloji Yüksek Lisans programı; Dil Tarih CoğrafyaFakültesi, Edebiyat ve Fen-Edebiyat Fakültelerinin Psikoloji bölümlerinin en azlisans düzeyindeki mezunları öğrenci olarak kabul edilir. 

Programın Amacı

AdliPsikoloji Yüksek Lisans programı; psikoloji ve hukuk alanlarının bir arayagelmesiyle oluşan uygulamalı bir alandır. Yasal süreçlerde taraflara psikolojikhizmet sunma ve haklarını korumada destek olmak, adli olayların çözümünde psikolojibilgisinden yararlanılabilecek ve adli psikolojik değerlendirme yapabilecekeğitimli personel yetiştirmek amacıyla eğitim-öğretim faaliyetlerinisürdürmektedir. Eğitim kadrosu, ülkemizin profesyonel anlamda akademikkariyerlerini sürdüren, farklı disiplinlerden seçilmiş ve adli bilimleralanında çalışmış en deneyimli eğitim kadrosunu içermektedir. 

Ders Listesi

Ders Kazanımları

·        >Adli psikoloji ile ilgili kuramsal bilgi veyeterliliğe sahip olmak,·        >Yüksek lisans yeterliklerine dayalı olarak AdliPsikoloji alanındaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilmek,·        >Adli psikoloji alanındaki dünyadaki songelişmeleri takip ederek ülkemiz için yeni çalışmalar üretebilmek,·        >Adli psikolojinin uygulama alanlarındaki görevve yetkinliğe erişebilmek ve psikoloji bilgisinden yararlanarak sürece destekolabilmek,·        >Adli Psikolojide edindiği uzmanlık düzeyindekibilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek,·        >Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendiçalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alandışındaki gruplara yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimdeaktarabilmek,·        >Adli Psikoloji ile ilgili karşılaşılansorunları, araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek,Adli psikoloji ve ilgili çalışmaları akademik vemesleki ortamda aktarabilmek ve yurtiçi ve yurtdışındaki meslektaşları ileiletişim kurmak.
Yüksek lisans yeterliklerine dayalı olarak Adli Psikoloji alanındaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilmek ve derinleştirebilmek
Adli Psikoloji’nin ilişkili olduğu Adli Tıp, Hukuk, Klinik Psikoloji, Sosyoloji gibi çeşitli disiplinler ve alt alanları arasındaki ilişkileri kavrayabilmek
Çocuk ve Yetişkin Psikopatolojisi konularında bilgi sahibi olmak ve adli alanda araştırma yaparken psikolojik rahatsızlığı olan çocuk ve yetişkinlerin psikopatolojileri konusundaki bilgisini kullanmak
Çocuk ve yetişkinlerde kişilik değerlendirmesi yapabilecek bilgiye sahip olmak.
Suç ve suçlu psikolojisi, suça yönelim ve suç işleme riski, suçu önleme ve müdahale konularında bilgi sahibi olmak.
Suça ilişkin kuramları, çeşitli suç türlerini, suçluların özelliklerini, mağdurların özelliklerini, suçu önleme konularını bilmek.
Suç işleyen veya işlemeyen, mağdur ve psikolojik rahatsızlığı olan bireylerle terapötik ilişkide gözlem ve görüşme yapma konusunda bilgi sahibi olmak.
Çocuk suçluluğu alanı, suça itilmiş çocuklar ve yetişkinlere verilen hizmetler konusunda bilgi sahibi olmak.
Adli Psikoloji alanındaki alanyazını takip edebilmek.
Adli Psikoloji alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilmek ve yeni bilgiler oluşturabilmek.
Adli Psikoloji ile ilgili karşılaşılan sorunları, araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek.
Adli alanlarda karşılaştıkları çocuk ve yetişkinlerde psikolojik belirtileri saptayarak tanıya yardımcı olmak.
Adli alanda psikolojik yardıma ihtiyacı olan bireylerle görüşme ve gözlem yapma becerisine sahip olmak.
Suç kuramlarının günümüzdeki koşullara uyarlamasını yapabilmek, günümüzdeki suç tanımları ve cezalar hakkında araştırmalar yürütebilmek.
Adli psikoloji alanındaki dünyadaki son gelişmeleri takip ederek ülkemiz için yeni çalışmalar üretebilmek.
Adli alanda çocuk ve yetişkinlere verilen hizmetlerin kalitesinin artırılması için neler yapılabileceğine ilişkin fikir üretebilmek.
Suç ve suçlu psikolojisi, suça yönelim, suç işleme riski ve suçu önleme gibi konularda program geliştirme, araştırma ve proje hazırlama ve sürdürme becerisine sahip olmak.
Adli Psikoloji ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilmek.
Adli Psikoloji ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunların çözümü için yeni yaklaşımlar ve politikalar geliştirerek sorumluluk alabilmek ve çözüm üretebilmek.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilmek.
Adli alanda psikolojinin gelişimini sağlayacak fikirler ortaya atarak, suçlu ve mağdurların psikolojik durumlarına yönelik politikalar geliştirilmesine yardımcı olabilmek ve bu çalışmalarda diğer sosyal bilimcilere öncülük edebilmek.
Adli Psikoloji alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek.
Psikolojinin diğer alt alanları, sosyal hizmet, hukuk ve sosyoloji alanında öğrendiği yeni bilgileri adli psikoloji için faydalanabilir hale getirebilmek.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde aktarabilmek.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemek, bunları geliştirebilmek ve gerektiğinde değiştirebilmek.
Adli psikoloji alanındaki çalışmaları akademik ve mesleki ortamda aktarabilmek, yurtiçi ve yurtdışındaki meslektaşları ile iletişim kurabilmek.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilmek ve bu değerleri öğretebilmek.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilmek.
Alanında özümsediği bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanabilmek.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Programdanmezun olanların büyük çoğunluğu, çalışmış oldukları özel veya kamukuruluşlarında Psikologluk mesleğini icra ederken adli psikoloji alanına girenolayların çözümünde bilirkişilik yapabilirler. Eğitim müdürlüklerinde, adlikurumlarda (aile mahkemeleri, ceza ve tevkif evleri, denetimli serbestlikmüdürlükleri) adli psikolog olarak çalışabilirler.  Ayrıca ilgili alanda bilimsel çalışma yaparak bilimekatkıda bulunabilirler ve resmi görevlerde adli görüşmeci olarak ya darehberlik-danışmanlık kadrolarında çalışabilirler.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir: a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir.b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si  ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si  ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı  anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.