Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi (DR) Programı

  • Derece Doktora
  • Program Tipi Doktora
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Tam zamanlı

Tanıtım

Bu programAnkara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı tarafından verilmektedir.  1982 yılında YÖK' kararı ile tek bilim dalı haline getirilmiştir. 08.06.1995 tarihli YÖK kararı ile Ağız diş çene radyolojisii Anabilim Dalı olmuştur. Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı; 6 Profesör, 1 Doçent ve 1 Öğretim Görevlisi ile A.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Doktora Programını yürütmektedir.Bölümün öğrencilere sunduğu laboratuar, klinik, teknik olanakları Oral Diagnoz Kliniği ve Oral Radyoloji Kliniği olarak iki ayrı çalışma alanı mevcuttur. Oral Diagnoz Kliniği 21 muayene ünitesi, Oral Radyoloji Kliniği ise 2 dijital panoramik, 10 periapikal röntgen cihazı, 1 yatar pozisyonlu, 1 ayakta pozisyonlu 2 Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi cihazı ile, 2 USG dijital görüntüleme sistemine sahiptir. Doktora programına Diş Hekimliği Fakültesi mezunlarından Sağlık Bilimleri Enstitüsü giriş koşullarını sağlayan adaylar Anabilim Dalı tarafından yapılan mülakat sınavı ile alınırlar.

Programın Amacı

Ağız Diş Ve Çene Radyolojisi doktora programının amacı çağdaş olanakları kullanarak teşhis ve tedavi planlaması yapabilen ayrıca eğitim ve araştırma faaliyetleri konusunda yetkin bilim insanları yetiştirmektir.>

Ders Listesi

Ders Kazanımları

1. Oral diagnoz ve radyoloji alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri değerlendirir, özgün düşünce ve araştırmalarıyla alanında yenilik getirecek yeni kavramlar geliştirir.2. Oral diagnoz ve radyolojinin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz ederek özgün sonuçlara ulaşır.3. Oral diagnoz ve radyoloji alanında ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesinde etkili bir iletişim kurarak liderlik yapar.4. Oral diagnoz ve radyoloji alanına özgü teknolojik cihaz ve aletler hakkında bilgi sahibidir ve bu cihazları etkili bir şekilde kullanır.5. Oral diagnoz ve radyoloji alanı ile ilgili konularda karşılaşılan etik sorunlara çözüm getirir ve bu değerlerin gelişimini destekler. 6. Sağlık alanına yönelik çalışmalarda kullanılan istatistiksel yöntemler hakkında bilgi sahibidir, yaptığı çalışmalarda doğru istatistiksel testleri uygular ve sonuçları yorumlar.7. Oral diagnoz ve radyoloji alanında yeni bir kavram, yöntem veya tasarım geliştirir ya da mevcut bir kavram, yöntem ya da tasarımı yeni bir alanda uygular. 8. Yabancı bir dilde yazılı ve sözlü iletişim kurar. Özgün bir araştırma yapar ve bu çalışmanın sonuçlarını ulusal/uluslar arası kabul görmüş hakemli bir dergide yayınlar ve/veya bilimsel toplantılarda sunar. 9. Oral diagnoz ve radyoloji alanında literatürde yer alan güncel bilgileri takip eder. 10. Oral diagnoz ve radyoloji alanındaki bilimsel, teknolojik ve sosyal ilerlemeleri tanıtarak yaşadığı toplumun bilgi toplumu olmasına katkıda bulunur. 
PY1-Lisans yeterliklerine ek olarak,farklı görüntüleme ve teşhis yöntemlerini,orofasyial bölge bulgularının genel sistemik durumla ilişkisini güncel ve ileri düzeyde değerlendirebilir ve diğer dallar ilişki kurabilir.
PY2-Lisans düzeyinden farklı olarak özgün ve spesifik konular hakkında bilgi sahibi olur.
PY3-Oral diagnoz ve radyoloji alanında gerekli muayene yöntemleri,alternatif görüntüleme yöntemleri ve teknolojik gelişim bilgilerine sahip olur.
PY4-Dental görüntüleme çalışmalarına hakim olma ve denetleme bilgisine sahip olur.
PY5-Alanında bilim ve teknolojiye yenilik getirme koşuluyla araştırma yetisi kazanır.
PY6-Yüksek lisans düzeyinde başladığı uygulamalı eğitimi daha ileri bir düzeyde hasta üzerinde kullanabilir.
PY7-Hasta ile iletişimi ve hasta tedavi yöntemleri ileri ve etkin seviyeye çıkabilir.Hasta değerlendirme ve tanı koyma becerisi gelişir.
PY8-Teşhis yöntemlerini karşılaştırmalı olarak hasta üzerinde uygular.
PY9-Bilim alanında yeni bir tedavi ve tanı yöntemi geliştirebilir,özgün bir araştırma tasarlayıp gerçekleştirebilir.
PY10-Klinik alanda hastasının tam yetki ile diagnostik değerlendirmesini gerçekleştirir.
PY11-Ulusal ve uluslar arası alanlarda,alanı ile ilgili makale yayınlayabilir.
PY12-Alanı ile ilgili özgün ve disiplinler arası çalışmalarda liderlik yapabilir.
PY13-Oral diagnoz ve radyoloji alanında hastanın sahip olduğu patolojik ve fizyolojik oluşumların farklı teşhis yöntemleriyle ortaya çıkarılmasını sağlayarak uygun tedavi yönteminin uygulanması kararını verir.
PY14-Alanı ile ilgili materyal ve teknikleri kullanabilir ve proje geliştirebilir.
PY15-Doktora programının her açıdan çok geniş ve kapsamlı olması nedeniyle en detaylı şekilde güncel klinik ve radyolojik uygulamaları takip eder.
PY16-Hasta ilşkileri ve sosyal ilişkileri gelişmiştir.
PY17-Hasta karşısında bilgi ve becerisini güvenle kullanarak,teşhis için yapılması gereken işlemeleri,tedavi aşamaları ve alternatifleri hakkında hastayı bilgilendirir.
PY18-Meslektaşları karşısında görüş ve becerilerini sunabilir.
PY19-Ulusal,uluslar arası ve disiplinler arası çalışmalarda yazılı ve sözlü etkili iletişim kurabilir.Meslek grubunu temsil edebilir.
PY20-İnsan ve hasta haklarına ve çevreye duyarlıdır.
PY21-Akademik ve profesyonel anlamda bilimsel,teknolojik,sosyal ve kültürel ilerlemeleri hastasına aktarabilir ve gerekli teşhis ve tedavi planlamasını en üst seviyede tamamlar.
PY22- Genel etik kurallarına uygun davranır.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
Alanla ilgili araştırma konusu olabilecek sorunları belirler.
Belirlediği sorunlar doğrultusunda araştırma konusunu seçer.
Seçtiği konu ile ilgili alanyazın taraması yapar ve araştırma desenini planlar.
Araştırma konusu ile ilgili veri toplama aracılığıyla veri toplar.
Topladığı verileri araştırma amaçları doğrultusunda düzenler ve analiz eder.
Bulguları yorumlar, düzenler ve sunar.
Araştırmayı rapor haline getirir.
Araştırma raporunu savunur.
Alanyazın araştırması yapar.
Alanındaki çalışmalarda yararlanılan ekipmanları kullanabilir.
Doktora yeterlik sınavı hazırlık çalışması süresince elde edilen kaynaklardan sonuçlar çıkarabilir.
Alanı ile ilgili edinilen bilgileri yazılı ve sözlü olarak yorumlayabilir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Doktora Derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Doktorasını tamamlayan öğrenciler ülkemizdeki çeşitli üniversitelerin Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dallarında belirlenen koşulları sağladıkları takdirde akademisyen olarak çalışmalarını sürdürebilmektedir. Muayenehanede serbest diş hekimi olarak, Kamu Hastanelerinde eğitim ve araştırma ağırlıklı alanlarda ya da Özel Hastanelerde çalışabilirler.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora sonrası programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler

Mezuniyet Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.

Kazanılan Derece Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılması için 4.00 tam puan üzerinden 3.00 alması gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                 Notlar                    Katsayılar90-100                                  A                                            4,0085-89                                    B1                                          3,5080-84                                    B2                                          3,2575-79                                    B3                                          3,0070-74                                    C1                                          2,7565-69                                    C2                                          2,5060-64                                    C3                                          2,0050-59                                    F1                                           1,5049 ve aşağısı                         F2                                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (B3) 3,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Doktora programına başvurabilmek için adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir. Lisans derecesi ile başvuracak adayların lisans not ortalamalarının 4.00 katsayı üzerinden en az 3.00 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir. Tezli yüksek lisans diplomasına sahip adayların yüksek lisans not ortalamasının 4.00 katsayı üzerinden en az 2.75 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir.b)Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olan adayların, başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Dört yıllık lisans diploması ile doktora programlarına başvuran adayların  başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 80 tam puan almaları gerekir. c)Doktora programına başvuran adayların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bu dillere ek olarak başka bir dil belgesi de istenebilir.d)Doktora programına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. e)Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuarına öğrenci kabulünde, adı geçen fakülte ve konservatuar mezunlarından ALES puanı istenmez. f)İlgili anabilim dalı/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yüksek lisans programına kabul için özel koşullar istenebilir.